Commit cf05167c authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent a9504f14
......@@ -7,24 +7,25 @@
#
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2004.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005, 2006, 2009–2011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-04 16:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-09 13:51+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-01 17:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-03 00:52+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Bell event"
msgstr ""
msgstr "Helina sündmus"
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
......@@ -121,16 +122,16 @@ msgstr "Tee X-väljakutsed sünkroonseks"
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr ""
msgstr "Ei tehta maksimeeritud ilma raamita täisekraanaknaid."
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Komaga eraldatud nimekiri komposiitmontaaži pluginatest"
msgid "Whether window popup/frame should be shown when cycling windows."
msgstr ""
msgstr "Kas hüpikakent/raami näidatakse akende vahetamisel."
msgid "Internal argument for GObject introspection"
msgstr ""
msgstr "GObject enesevaatluse siseargument"
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
......@@ -172,7 +173,8 @@ msgstr "GConf-i võti \"%s\" on määratud vigase tüübiga\n"
#, c-format
msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
msgstr "GConfi võti %s on juba kasutusel ja sellega ei saa tühistada võtit %s\n"
msgstr ""
"GConfi võti %s on juba kasutusel ja sellega ei saa tühistada võtit %s\n"
#, c-format
msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
......@@ -223,7 +225,7 @@ msgstr "Viga clutteri pluginate nimekirja määramisel: %s\n"
#, c-format
msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Viga varjus elushoitavate akende oleku määramisel: %s\n"
#, c-format
msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
......@@ -622,7 +624,7 @@ msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Akna tõstmine ekraani keskele"
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr ""
msgstr "Modaaldialoogide kinnistamine"
msgid "Clutter Plugins"
msgstr "Clutteri pluginad"
......@@ -631,9 +633,11 @@ msgid ""
"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
"other workspaces than the current one) should be kept alive."
msgstr ""
"Määrab, kas varjatud aknaid (nt minimeeritud ja teistel tööaladel aknad) "
"hoitakse elus."
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr ""
msgstr "Varjatud akende aktiivsus"
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Laiendatud aknaoperatsioonide korral kasutatav muuteklahv"
......@@ -641,18 +645,25 @@ msgstr "Laiendatud aknaoperatsioonide korral kasutatav muuteklahv"
msgid "Plugins to load for the Clutter-based compositing manager."
msgstr "Clutteril põhineva komposiitmontaažihalduri laadimise pluginad."
# millalgi võiks selle kohta vearaporti kirjutada
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
"default or set to the empty string."
msgstr ""
"See klahv näitab \"pealiskihti\", milles on koos akende ülevaade ja "
"rakenduste käivitamise süsteem. PC-arvutitel on see vaikimisi \"Windowsi "
"klahv\". Eeldatavasti määratakse selle seose väärtuseks vaikimisi või tühi "
"sõne."
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis eraldi tiitliribade asemel on moodaalsed dialoogid "
"emaakna tiitliribade küljes ning liiguvad koos emaaknaga."
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
......@@ -1321,6 +1332,8 @@ msgid ""
"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
"theme-2.xml"
msgstr ""
"\"version\" rekvisiiti pole võimalik kasutada ei failis metacity-theme-1.xml "
"ega metacity-theme-2.xml"
#, c-format
msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
......@@ -1444,7 +1457,7 @@ msgid "Border"
msgstr "Raam"
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr ""
msgstr "Kinnistatud modaaldialoog"
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment