Commit b2039178 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-01-20  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent dd8e9e57
2004-01-20 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-18 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 16:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-20 08:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-30 09:13+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -515,6 +515,12 @@ msgid ""
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
"Ustawienie tej opcji powoduje, że menedźer Metacity ogranicza użytkownikowi "
"sprzężenie zwrotne i czucie \"bezpośredniej manipulacji\", poprzez użycie "
"ramek przy skalowaniu okien, wyłączenie animacji i podobne. Dla wielu "
"użytkowników może być to znaczące ograniczenie funkcjonalności, ale może "
"pozwolić starszym serwerom aplikacji i terminalom na normalną pracę, która w "
"innym wypadku była by nierealna."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -542,7 +548,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
msgstr "Jeżeli ustawione, zmniejsza zużycie zasobów kosztem funkcjonalności"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
......@@ -2710,7 +2716,7 @@ msgstr "/_Okna"
#: src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr ""
msgstr "/Okna/odłączanie"
#: src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
......@@ -2771,7 +2777,7 @@ msgstr "To jest przykładowy komunikat w prostym oknie dialogowym"
#: src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr ""
msgstr "Imitacja elementu menu %d\n"
#: src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
......@@ -2853,6 +2859,7 @@ msgstr "Test wydajności"
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Tutaj znajduje się tytuł okna"
# FIXME - bełkot
#: src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
......@@ -2860,6 +2867,9 @@ msgid ""
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Narysowano %d ramek w ciągu %g sekund klienta (%g milisekund na ramkę) oraz %"
"g sekund rzeczywistych, włączając w to zasoby serwera X (%g milisekund na "
"ramkę)\n"
#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment