Commit a665b422 authored by Vasif Ismailoglu MD's avatar Vasif Ismailoglu MD

az:po * updating

parent ac7f2cde
2001-12-26 Vasif Ismailogu MD <azerb_linux@hotmail.com>
* az.po: updating Azerbaijani translation file
2001-12-16 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
* no.po: Updated Norwegian (bokm) translation.
2001-12-15 Christian Rose <menthos@menthos.com>
......@@ -17,17 +22,17 @@
2001-11-27 Jesus Bravo Alvarez <jba@pobox.com>
* gl.po: Added Galician translation from
Manuel A. Fernndez Montecelo <manuel@sindominio.net>
Manuel A. Ferndez Montecelo <manuel@sindominio.net>
2001-10-29 Yuriy Syrota <rasta@renome.rovno.ua>
* uk.po: Added Ukrainian translation file.
2001-10-28 Hctor Garca lvarez <hector@scouts-es.org>
2001-10-28 H�tor Garc� �varez <hector@scouts-es.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
2001-10-14 Hctor Garca lvarez <hector@scouts-es.org>
2001-10-14 H�tor Garc� �varez <hector@scouts-es.org>
* es.po: Added Spanish translation.
......@@ -37,7 +42,7 @@
2001-10-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Fixed some typos. Thanks to Tomas gren <stric@ing.umu.se>
* sv.po: Fixed some typos. Thanks to Tomas ren <stric@ing.umu.se>
for spotting many of them.
2001-10-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-10 07:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 20:25GMT+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-26 18:59GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
#: src/display.c:153
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
#: src/errors.c:92
#, c-format
......@@ -26,124 +26,127 @@ msgid ""
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"'%s' displeyi ilə bağlantı itirildi;\n"
"böyük ehtimalla X verici pəncərə idarəçisini ya söndürdü\n"
"ya da öldürdü/dağıtdı.\n"
#: src/errors.c:99
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' displeyində Ağır IO %d (%s) xətası.\n"
#: src/frames.c:229
msgid "Left edge"
msgstr ""
msgstr "Sol kənar"
#: src/frames.c:229
msgid "Left window edge width"
msgstr ""
msgstr "Sol pəncərə kənarı eni"
#: src/frames.c:230
msgid "Right edge"
msgstr ""
msgstr "Sağ kənar"
#: src/frames.c:230
msgid "Right window edge width"
msgstr ""
msgstr "Sağ pəncərə kənarı eni"
#: src/frames.c:231
msgid "Bottom edge"
msgstr ""
msgstr "Alt kənar"
#: src/frames.c:231
msgid "Bottom window edge height"
msgstr ""
msgstr "Alt pəncərə kənarı eni"
#: src/frames.c:233
msgid "Title border"
msgstr ""
msgstr "Başlıq kənarı"
#: src/frames.c:233
msgid "Border around title area"
msgstr ""
msgstr "Başlıq sahəsi ətrafındakı kənarlıq"
#: src/frames.c:234
msgid "Text border"
msgstr ""
msgstr "Mətn kənarlığı"
#: src/frames.c:234
msgid "Border around window title text"
msgstr ""
msgstr "Pəncərə başlıöı mətni ətrafındakı kənarlıq"
#: src/frames.c:236
msgid "Spacer padding"
msgstr ""
msgstr "Boşluqvermə aralığı"
#: src/frames.c:236
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr ""
msgstr "Boşluqvericinin ətrafındakı aralıq"
#: src/frames.c:237
msgid "Spacer width"
msgstr ""
msgstr "Boşluqvermə eni"
#: src/frames.c:237
msgid "Width of spacer"
msgstr ""
msgstr "Boşluqverici eni"
#: src/frames.c:238
msgid "Spacer height"
msgstr ""
msgstr "Boşluqvermə hündürlüyü"
#: src/frames.c:238
msgid "Height of spacer"
msgstr ""
msgstr "Boşluqverici hündürlüyü"
#. same as right_width left_width by default
#: src/frames.c:241
msgid "Right inset"
msgstr ""
msgstr "Sağ iç aralıq"
#: src/frames.c:241
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr ""
msgstr "Çərçivənin sağ kənarı ilə düymələr arasındakı məsafə"
#: src/frames.c:242
msgid "Left inset"
msgstr ""
msgstr "Sol iç aralıq"
#: src/frames.c:242
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr ""
msgstr "Çərçivənin sol kənarı ilə düymələr arasındakı məsafə"
#: src/frames.c:244
msgid "Button width"
msgstr ""
msgstr "Düymə eni"
#: src/frames.c:244
msgid "Width of buttons"
msgstr ""
msgstr "Düymələrin eni"
#: src/frames.c:245
msgid "Button height"
msgstr ""
msgstr "Düymə hündürlüyü"
#: src/frames.c:245
msgid "Height of buttons"
msgstr ""
msgstr "Düymələrin hündürlüyü"
#: src/frames.c:247
msgid "Button border"
msgstr ""
msgstr "Düymə kənarı"
#: src/frames.c:247
msgid "Border around buttons"
msgstr ""
msgstr "Düymələr ətrafındakı kənar"
#: src/frames.c:248
msgid "Inner button border"
msgstr ""
msgstr "İç düymə kənarı"
#: src/frames.c:248
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr ""
msgstr "Düymə içindəki timsal ətrafındakı kənar"
#: src/frames.c:889
msgid "Close Window"
......@@ -155,15 +158,15 @@ msgstr "Pəncərə Menüsü"
#: src/frames.c:895
msgid "Minimize Window"
msgstr ""
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
#: src/frames.c:898
msgid "Maximize Window"
msgstr ""
msgstr "Pəncərəni Böyüt"
#: src/frames.c:901
msgid "Unmaximize Window"
msgstr ""
msgstr "Pəncərəni Yenidən Kiçilt"
#: src/keybindings.c:210
#, c-format
......@@ -171,6 +174,8 @@ msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Bəzi başqa proqramlar hazırda %x modifayrlı %s açarını bağlayıcı olaraq "
"işlədirlər\n"
#: src/menu.c:47
msgid "_Close"
......@@ -207,90 +212,94 @@ msgstr "_Böyüklüyünü Dəyişdir"
#. separator
#: src/menu.c:56
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr ""
msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"
#: src/menu.c:57
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr ""
msgstr "Təkcə _Bu İş Sahəsinə"
#: src/menu.c:260
#, c-format
msgid "Only on workspace _%d"
msgstr ""
msgstr "Təkcə _%d İş Sahəsinə"
#: src/menu.c:263
#, c-format
msgid "Move to workspace _%d"
msgstr ""
msgstr "_%d İş Sahəsinə Daşı"
#: src/screen.c:168
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' displeyindəki %d ekranı hökmsüzdür\n"
#: src/screen.c:183
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' displeyindəki %d ekranı onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
#: src/session.c:746 src/session.c:753
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' cərgəsi yaradıla bilmir: %s\n"
#: src/session.c:763
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' iclas faylı yazmaq üçün açıla bilmir: %s\n"
#: src/session.c:895
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' iclas faylı yazma xətası: %s\n"
#: src/session.c:900
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' iclas faylı qapatma xətası: %s\n"
#: src/session.c:974
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr ""
msgstr "'%s' iclas faylı oxunması bacarılmadı: %s\n"
#: src/session.c:1008
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"
#: src/session.c:1046
msgid "nested <window> tag"
msgstr ""
msgstr "yuvalanmış <window> teqi"
#: src/session.c:1096 src/session.c:1128
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr ""
msgstr "<window> elementində naməlum %s atributu"
#: src/session.c:1188
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr ""
msgstr "<geometry> elementində naməlum %s atributu"
#: src/session.c:1208
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr ""
msgstr "Naməlum %s elementi"
#. someone is on crack
#: src/window.c:2934
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"%s pəncərəsi %d maksimal eni %d minimal endən daha kiçik olaraq seçir, "
"böyüklük dəyişdirmə fəaliyyətdən salınır\n"
#. another cracksmoker
#: src/window.c:2944
#, c-format
msgid "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
msgstr ""
"%s pəncərəsi %d maksimal hündürlüyünü %d minimal hündürlükdən daha kiçik olaraq seçir, "
"böyüklük dəyişdirmə fəaliyyətdən salınır\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment