Commit 9929efb6 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 5db48fac
......@@ -6,16 +6,16 @@
# Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>, 2003.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2007.
# Gintautas Miliauskas <gintautas@miliauskas.lt>, 2007-2009, 2010.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-02 18:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-03 20:29+0200\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 09:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-24 23:59+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
......@@ -401,14 +401,56 @@ msgstr ""
"Kai teigiama, nauji langai bus visada patalpinti aktyvaus monitoriaus ekrano "
"viduryje."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:120
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:107
msgid "Enable experimental features"
msgstr "Įjungti eksperimentines savybes"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
msgid ""
"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
"feature. Any experimental feature is not required to still be available, or "
"configurable. Don’t expect adding anything in this setting to be future "
"proof. Currently possible keywords: • “monitor-config-manager” — use the new "
"monitor configuration system, aimed to replace the old one. This enables a "
"higher level configuration API to be used by configuration applications, as "
"well as the ability to configure per logical monitor scale. • “scale-monitor-"
"framebuffer” — makes mutter default to layout logical monitors in a logical "
"pixel coordinate space, while scaling monitor framebuffers instead of window "
"content, to manage HiDPI monitors. Does not require a restart. Also enabling "
"“monitor-config-manager” is required for this feature to be enabled."
msgstr ""
"Norėdami įjungti eksperimentines savybes, pridėkite į sąrašą raktinį žodį. "
"Ar savybė reikalauja kompozitoriaus paleidimo iš naujo priklauso nuo "
"konkrečios savybės. Nei viena eksperimentinė savybė privalo būti prieinama "
"ar konfigūruojama. Nesitikėkite, kad ką nors pridėjus į šį sąrašą, tai "
"išliks ir ateityje. Šiuo metu galimi raktažodžiai: • „monitor-config-"
"manager“ — naudoti naują monitorių konfigūracijos sistemą, kuria siekiama "
"pakeisti dabartinę. Tai leidžia programoms naudoti geriau konfigūruojamą "
"aukštesnio lygio API, taip pat galimybę konfigūruoti pagal loginę "
"monitoriaus skalę. • „scale-monitor-framebuffer“ — mutter numatytai išdėsto "
"loginius monitorius loginėje pikselių koordinačių erdvėje, tuo pat "
"ištempiant monitorių kadrų buferius vietoje langų turinio, tokiu būdu "
"valdant didelio tankio monitorius. Nereikalauja paleisti iš naujo. Taip pat "
"šiai savybei įjungti reikia, kad „monitor-config-manager“ būtų įjungta."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Pasirinkti langą iš tab iššokimo"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:125
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Atšaukti tab iššokimą"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:161
#| msgid "Switch monitor"
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Perjungti monitorių konfigūracijas"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:166
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Suka integruotas monitorių konfigūracijas"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:6
msgid "Switch to VT 1"
msgstr "Persijungti į VT 1"
......@@ -460,7 +502,7 @@ msgstr "Persijungti į VT 12"
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:1800
#: src/backends/meta-input-settings.c:2118
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Veiksenos perjungimas (Grupė %d)"
......@@ -468,37 +510,37 @@ msgstr "Veiksenos perjungimas (Grupė %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:1822
#: src/backends/meta-input-settings.c:2141
msgid "Switch monitor"
msgstr "Perjungti monitorių"
#: src/backends/meta-input-settings.c:1824
#: src/backends/meta-input-settings.c:2143
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Rodyti pagalbą ekrane"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:675
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
msgid "Built-in display"
msgstr "Integruotas vaizduoklis"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:698
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:948
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinomas"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:700
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:950
msgid "Unknown Display"
msgstr "Nežinomas vaizduoklis"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:708
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:958
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:471
#: src/compositor/compositor.c:476
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
......@@ -508,30 +550,6 @@ msgstr "Kita kompozicijos tvarkytuvė jau veikia ekrane %i vaizduoklyje „%s“
msgid "Bell event"
msgstr "Skambučio įvykis"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/delete.c:127
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "%s neatsiliepia į komandas."
#: src/core/delete.c:129
msgid "Application is not responding."
msgstr "Programa neatsiliepia į komandas."
#: src/core/delete.c:134
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr "Galite šiek tiek palaukti arba priverstinai uždaryti programą."
#: src/core/delete.c:141
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Priverstinai išeiti"
#: src/core/delete.c:141
msgid "_Wait"
msgstr "_Laukti"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
......@@ -573,6 +591,30 @@ msgstr "Vykdyti kaip įdėtinį kompozitorių"
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Vykdyti kaip visą vaizduoklio serverį, o ne įdėtinį"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "%s neatsiliepia į komandas."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
msgid "Application is not responding."
msgstr "Programa neatsiliepia į komandas."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr "Galite šiek tiek palaukti arba priverstinai uždaryti programą."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Priverstinai išeiti"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Wait"
msgstr "_Laukti"
#: src/core/mutter.c:39
#, c-format
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment