Commit 841dc09d authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 192b7887
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-01 18:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 13:37+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 23:42+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -389,6 +389,18 @@ msgid "Enable experimental features"
msgstr "Įjungti eksperimentines savybes"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
#| msgid ""
#| "To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
#| "Whether the feature requires restarting the compositor depends on the "
#| "given feature. Any experimental feature is not required to still be "
#| "available, or configurable. Don’t expect adding anything in this setting "
#| "to be future proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-"
#| "framebuffer” — makes mutter default to layout logical monitors in a "
#| "logical pixel coordinate space, while scaling monitor framebuffers "
#| "instead of window content, to manage HiDPI monitors. Does not require a "
#| "restart. • “remote-desktop” — enables remote desktop support. To support "
#| "remote desktop with screen sharing, “screen-cast” must also be enabled. • "
#| "“screen-cast” — enables screen cast support."
msgid ""
"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
......@@ -397,37 +409,31 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"Norėdami įjungti eksperimentines savybes, pridėkite į sąrašą raktinį žodį. "
"Ar savybė reikalauja kompozitoriaus paleidimo iš naujo priklauso nuo "
"konkrečios savybės. Nei viena eksperimentinė savybė privalo būti prieinama "
"konkrečios savybės. Nei viena eksperimentinė savybė neprivalo būti prieinama "
"ar konfigūruojama. Nesitikėkite, kad ką nors pridėjus į šį sąrašą, tai "
"išliks ir ateityje. Šiuo metu galimi raktažodžiai: • „scale-monitor-"
"framebuffer“ — mutter numatytai išdėsto loginius monitorius loginėje "
"pikselių koordinačių erdvėje, tuo pat ištempiant monitorių kadrų buferius "
"vietoje langų turinio, tokiu būdu valdant didelio tankio monitorius. "
"Nereikalauja paleisti iš naujo. • „remote-desktop“ – įjungia nutolusio "
"darbalaukio palaikymą. Norint nutolusio darbalaukio su dalinimusi ekranu, "
"taip pat reikia įjungti „screen-cast“. • „screen-cast“ – įjungia ekrano "
"transliacijos palaikymą."
"Nereikalauja paleisti iš naujo."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Pasirinkti langą iš tab iššokimo"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Atšaukti tab iššokimą"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Perjungti monitorių konfigūracijas"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Suka integruotas monitorių konfigūracijas"
......@@ -548,22 +554,22 @@ msgstr "Perjungti monitorių"
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Rodyti pagalbą ekrane"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
msgid "Built-in display"
msgstr "Integruotas vaizduoklis"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinomas"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
msgid "Unknown Display"
msgstr "Nežinomas vaizduoklis"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -576,76 +582,75 @@ msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "Kita kompozicijos tvarkytuvė jau veikia ekrane %i vaizduoklyje „%s“."
#: src/core/bell.c:194
#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Skambučio įvykis"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nepavyko atverti X Window sistemos vaizduoklio „%s“\n"
#: src/core/main.c:190
#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Išjungti susijungimą su sesijos tvarkytuve"
#: src/core/main.c:196
#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Pakeisti veikiančią langų tvarkytuvę"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Nurodyti sesijos tvarkymo ID"
#: src/core/main.c:207
#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "Naudotinas X ekranas"
#: src/core/main.c:213
#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializuoti sesiją iš išsaugojimo failo"
#: src/core/main.c:219
#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Sinchronizuoti X iškvietimus"
#: src/core/main.c:226
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Vykdyti kaip wayland kompozitorių"
#: src/core/main.c:232
#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Vykdyti kaip įdėtinį kompozitorių"
#: src/core/main.c:240
#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Paleisti wayland kompozitorių nepaleidžiant Xwayland"
#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Vykdyti kaip visą vaizduoklio serverį, o ne įdėtinį"
#: src/core/main.c:246
#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Paleisti su X11 realizacija"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "%s neatsiliepia į komandas."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Programa neatsiliepia į komandas."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr "Galite šiek tiek palaukti arba priverstinai uždaryti programą."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Priverstinai išeiti"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "_Laukti"
......@@ -673,12 +678,21 @@ msgstr "Parodyti versiją"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Naudojamas Mutter įskiepis"
#: src/core/prefs.c:1997
#: src/core/prefs.c:1915
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Darbo sritis %d"
#: src/core/screen.c:583
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter buvo sukompiliuota be išsamaus veikimo veiksenos\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Veiksenos perjungimas: veiksena %d"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -687,21 +701,21 @@ msgstr ""
"Vaizduoklis „%s“ jau turi langų tvarkytuvę; pabandykite pakeisti esamą langų "
"tvarkytuvę, naudodami parametrą --replace."
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Ekranas %d vaizduoklyje „%s“ yra netinkamas\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Nepavyko inicializuoti GDK\n"
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter buvo sukompiliuota be išsamaus veikimo veiksenos\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nepavyko atverti X Window sistemos vaizduoklio „%s“\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Veiksenos perjungimas: veiksena %d"
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Ekranas %d vaizduoklyje „%s“ yra netinkamas\n"
#: src/x11/session.c:1818
#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -709,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Šie langai nepalaiko „išsaugoti esamus nustatymus“ komandos ir, kai kitą "
"kartą prisijungsite, turės būti paleisti rankiniu būdu."
#: src/x11/window-props.c:559
#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (kompiuteryje %s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment