Commit 7d973ac5 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 0ada0408
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-01 10:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-07 19:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 07:28+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -396,10 +396,7 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"Chcete-li povolit experimentální funkce, přidejte klíčové slovo funkce do "
"seznamu. Zda funkce vyžaduje restartování kompozitoru, závisí na dané "
......@@ -410,23 +407,21 @@ msgstr ""
"mutter výchozí pro logické uspořádání monitorů v logickém souřadnicovém "
"prostoru pixelů, zatímco škáluje přímo v grafické vyrovnávací paměti, "
"namísto v obsahu oken, aby se postaral o správu montorů s HiDPI. Nevyžaduje "
"restart. • „remote-desktop“ – zapne podporu pro vzdálenou pracovní plochu. "
"Pro podporu vzdálené plochy se sdílením obrazovky musít být zapnuto také "
"„screen-cast“. • „screen-cast“ – zapne podporu pro vysílání obsahu obrazovky."
"restart."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vybrat okno z překryvné nabídky tabulátoru"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Zrušit překryvné okno tabulátoru"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Přepnout nastavení monitoru"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Postupně mění vestavěná nastavení monitoru"
......@@ -548,22 +543,22 @@ msgstr "Přepnout monitor"
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Zobrazit nápovědu na obrazovce"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
msgid "Built-in display"
msgstr "Vestavěný displej"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznámý displej"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -576,66 +571,65 @@ msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "Jiný kompozitní správce již běží na obrazovce %i displeje „%s“."
#: src/core/bell.c:194
#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Událost zvonku"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nelze otevřít displej X Window System „%s“\n"
#: src/core/main.c:190
#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakáže připojení ke správci sezení"
msgstr "Zakázat připojení ke správci sezení"
#: src/core/main.c:196
#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Nahradí běžícího správce oken"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Určení ID správy sezení"
msgstr "Určit ID správy sezení"
#: src/core/main.c:207
#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "Displej X, který použije"
msgstr "Displej X, který se má použít"
#: src/core/main.c:213
#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Spustí sezení z uloženého souboru"
msgstr "Spustit sezení z uloženého souboru"
#: src/core/main.c:219
#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Provede volání X synchronně"
msgstr "Provádět volání X synchronně"
#: src/core/main.c:226
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Spustit jako kompozitor protokolu Wayland"
#: src/core/main.c:232
#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Spustit jako podkladový kompozitor"
#: src/core/main.c:240
#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Spustit kompozitor wayland bez spuštění Xwayland"
#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Spustit jako plnohodnotný server displeje, nikoliv vnořeně"
#: src/core/main.c:246
#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Spustit se serverem X11"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s“ nereaguje."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Aplikace nereaguje."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -643,11 +637,11 @@ msgstr ""
"Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit úplné "
"ukončení aplikace."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynutit ukončení"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkat"
......@@ -675,12 +669,21 @@ msgstr "Vypsat verzi"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Zásuvný modul Mutter, který se má použít"
#: src/core/prefs.c:1997
#: src/core/prefs.c:1915
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
#: src/core/screen.c:583
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Přepínač režimu: režim %d"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -689,21 +692,21 @@ msgstr ""
"Displej „%s“ již správce oken má; zkuste prosím nahradit aktuálního správce "
"oken pomocí přepínače --replace."
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji „%s“ je neplatná\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Selhala inicializace GDK"
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nelze otevřít displej X Window System „%s“\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Přepínač režimu: režim %d"
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji „%s“ je neplatná\n"
#: src/x11/session.c:1818
#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -711,22 +714,7 @@ msgstr ""
"Tato okna nepodporují „uložení aktuálního nastavení“ a po svém příštím "
"přihlášení je budete muset spustit ručně."
#: src/x11/window-props.c:559
#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
#~ msgid "Move window one workspace to the left"
#~ msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu doleva"
#~ msgid "Move window one workspace to the right"
#~ msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu doprava"
#~ msgid "Move to workspace left"
#~ msgstr "Přesunout na plochu vlevo"
#~ msgid "Move to workspace right"
#~ msgstr "Přesunout na plochu vpravo"
#~ msgid "Toggle shaded state"
#~ msgstr "Přepnout stav svinutí"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment