Commit 6d365a70 authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent 72a9eb6a
......@@ -7,15 +7,15 @@
#
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2004.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005, 2006, 2009–2011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2008–2011, 2012.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2008–2011, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-18 22:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-19 18:06+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-12 20:55+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
"Language: et\n"
......@@ -132,8 +132,8 @@ msgstr "Varjatud oleku vahetamine"
msgid "Close window"
msgstr "Akna sulgemine"
msgid "Minimize window"
msgstr "Akna minimeerimine"
msgid "Hide window"
msgstr "Peida aken"
msgid "Move window"
msgstr "Akna liigutamine"
......@@ -173,6 +173,9 @@ msgid ""
"\"."
msgstr "Teine komposiithaldur juba töötab ekraani %i kuval \"%s\"."
msgid "background texture could not be created from file"
msgstr "failist polnud võimalik taustatekstuuri luua"
msgid "Bell event"
msgstr "Helina sündmus"
......@@ -214,6 +217,10 @@ msgstr ""
"Mõni teine programm juba kasutab klahvi %s koos muuteklahvidega %x "
"kiirklahvina\n"
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid accelerator\n"
msgstr "\"%s\" pole sobiv kiirklahv\n"
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
......@@ -549,6 +556,16 @@ msgstr ""
"Lohistatava äärise laius. Kui kujunduse nähtavatest ääristest ei piisa, "
"lisatakse puuduoleva osa jaoks nähtamatu ääris."
msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
msgstr "Peaaegu monitori suurused ekraanid maksimeeritakse automaatselt"
msgid ""
"If enabled, new windows that are initially the size of the monitor "
"automatically get maximized."
msgstr ""
"Kui lubatud, maksimeeritakse automaatselt aknad, mis on avanedes monitori "
"suurused."
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Akna valimine tabulaatori hüpikaknalt"
......@@ -1417,3 +1434,6 @@ msgstr "y väärtus oli %d, oodati väärtust %d"
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d koordinaatide avaldis töödeldi %g sekundiga (keskmine %g sekundit)\n"
#~ msgid "Minimize window"
#~ msgstr "Akna minimeerimine"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment