Commit 63f982eb authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent c689306d
......@@ -14,14 +14,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-01 09:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-11 22:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-12 00:47+0200\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
msgid "Windows"
......@@ -375,6 +375,17 @@ msgstr ""
"vertikaalselt ja laius katab pool saadaolevast laiusest. Akna lohistamine "
"ekraani ülaserva maksimeerib akna täielikult."
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Tööalade dünaamiline haldus"
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
msgstr ""
"Määrab, kas tööalasid hallatakse dünaamiliselt või on nende arv staatiline "
"(arvu määrab org.gnome.desktop.wm.preferences all võti num-workspaces)."
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Tööalad ainult peamisel"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment