Commit 5f302658 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2006-03-14  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 0b5f11ae
2006-03-14 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-03-13 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
......
......@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 06:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-25 23:51+0100\n"
"Last-Translator: Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-13 15:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-14 01:57+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -436,11 +436,11 @@ msgid ""
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Uspořádání tlačítek na nadpisu okna. Hodnota by měla být řetězec jako \"nabídka:"
"minimize,maximize,close\"; dvojtečka odděluje levý a pravý roh okna a jména "
"tlačítek jsou oddělena čárkami. Opakování tlačítka není dovoleno. Neznámá "
"jména tlačítek jsou tiše ignorována, aby mohly být v budoucích verzích "
"metacity přidána tlačítka bez vlivu na starší verze."
"Uspořádání tlačítek na nadpisu okna. Hodnota by měla být řetězec jako "
"\"nabídka:minimize,maximize,close\"; dvojtečka odděluje levý a pravý roh "
"okna a jména tlačítek jsou oddělena čárkami. Opakování tlačítka není "
"dovoleno. Neznámá jména tlačítek jsou tiše ignorována, aby mohly být v "
"budoucích verzích metacity přidána tlačítka bez vlivu na starší verze."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
......@@ -454,9 +454,9 @@ msgid ""
"for example."
msgstr ""
"Kliknutí na okno při tomto modifikátoru stisknutém okno přesune (levým "
"tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí nabídku "
"okna (pravým tlačítkem). Modifikátor je vyjádřen např. jako \\\"&lt;Alt&gt;\\"
"\" nebo \\\"&lt;Super&gt;\\\"."
"tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí "
"nabídku okna (pravým tlačítkem). Modifikátor je vyjádřen např. jako \\\"&lt;"
"Alt&gt;\\\" nebo \\\"&lt;Super&gt;\\\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
......@@ -786,14 +786,14 @@ msgstr ""
"pavlastnosti. Metacity by například v ideálním případě umísťoval všechny "
"dialog v konzistentní pozici vzhledem k jejich rodičovskému oknu. K tomu je "
"potřeba ignorovat pozice dialogů určené aplikacím. Ale některé verze Javy/"
"Swing označují své kontextové nabídky jako dialogy, takže Metacity musí zakázat "
"umísťování dialogů, aby nabídky v chybných aplikacích v Javě mohly fungovat. "
"Takových příkladů existuje více. Tato volba nastaví Metacity do úplně "
"správného módu, který možná poskytuje mírně hezčí UI, pokud nepotřebujete "
"spouštět chybné aplikace. Obcházení chyb musí být bohužel implicitně "
"zapnuto; skutečný svět je ošklivé místo. Některé z obcházení chyb obchází "
"omezení v samotných specifikacích, takže některé chyby v módu bez obcházení "
"nepůjdou opravit bez dodatku ke specifikaci."
"Swing označují své kontextové nabídky jako dialogy, takže Metacity musí "
"zakázat umísťování dialogů, aby nabídky v chybných aplikacích v Javě mohly "
"fungovat. Takových příkladů existuje více. Tato volba nastaví Metacity do "
"úplně správného módu, který možná poskytuje mírně hezčí UI, pokud "
"nepotřebujete spouštět chybné aplikace. Obcházení chyb musí být bohužel "
"implicitně zapnuto; skutečný svět je ošklivé místo. Některé z obcházení chyb "
"obchází omezení v samotných specifikacích, takže některé chyby v módu bez "
"obcházení nepůjdou opravit bez dodatku ke specifikaci."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 1"
......@@ -1171,11 +1171,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Klávesová zkratka pro aktivaci nabídky okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a"
"\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje "
"malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
"nebude žádná klávesová zkratka."
"Klávesová zkratka pro aktivaci nabídky okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;"
"a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a "
"dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto "
"akci nebude žádná klávesová zkratka."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
......@@ -3184,6 +3184,11 @@ msgstr "Chyba manažera oken: "
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %lu\n"
#: ../src/window-props.c:233
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
#. first time through
#: ../src/window.c:5411
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment