Commit 43693d2b authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach

Updated Catalan translation.

parent b76e6222
2004-03-29 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2004-03-27 Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>
* et.po: Added Estonian translation.
......
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.5.2\n"
"Project-Id-Version: metacity 2.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-28 18:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 14:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-29 14:31+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Softcatalà <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -149,9 +149,9 @@ msgstr ""
"o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
#: src/main.c:443
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "És impossible de carregar el tema \"%s\": %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el directori de temes: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
......@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr "Desenro_tlla"
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr ""
msgstr "Damun_t"
#: src/menu.c:61
msgid "_Move"
......@@ -213,24 +213,20 @@ msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Només en aques_t espai de treball"
#: src/menu.c:68
#, fuzzy
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 9"
msgstr "Mou a l'espai de treball de l'es_querra"
#: src/menu.c:69
#, fuzzy
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
msgstr "Mou a l'espai de treball de la _dreta"
#: src/menu.c:70
#, fuzzy
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
msgstr "Mou a l'espai de treball de da_lt"
#: src/menu.c:71
#, fuzzy
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball avall"
msgstr "Mou a l'espai de treball d'a_vall"
#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
#, c-format
......@@ -238,9 +234,8 @@ msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
#: src/menu.c:169
#, fuzzy
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Espai de treball %d"
msgstr "Espai de treball 1_0"
#: src/menu.c:171
#, c-format
......@@ -248,9 +243,8 @@ msgid "Workspace %s%d"
msgstr "espai de treball %s%d"
#: src/menu.c:366
#, fuzzy
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball amunt"
msgstr "Mou a un altre espai de _treball"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
......@@ -536,7 +530,7 @@ msgstr ""
"Windows. Quan feu focus en una finestra en el mode basat en aplicacions, "
"totes les finestres en l'aplicació s'alçaran. També, en el mode basat en "
"aplicacions, els clics de focus no es passen a les finestres d'altres "
"aplicacions. La existència d'aquesta configuració és un poc qüestionable, "
"aplicacions. L'existència d'aquesta configuració és un poc qüestionable, "
"però és millor que tindre configuracions per a tots els detalls específics "
"dels dos modes, com per exemple si s'han de passar els clics o no. A més, el "
"mode basat en aplicacions encara no està massa implementat."
......@@ -874,7 +868,7 @@ msgid ""
"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"La vinculació de tecles que executa la ordre amb la numeració corresponent "
"La vinculació de tecles que executa l'ordre amb la numeració corresponent "
"en /apps/metacity/keybinding_commands. El format és paregut a «&lt;"
"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
......@@ -2633,60 +2627,56 @@ msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "El fitxer de tema %s no conté un element arrel <metacity_theme>"
#: src/theme-viewer.c:70
#, fuzzy
msgid "/_Windows"
msgstr "Focus de les finestres"
msgstr "/_Finestres"
#: src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/tearoff"
#: src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/_Diàleg"
#: src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/Diàleg _modal"
#: src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/_Utilitat"
#: src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/_Pantalla de benvinguda"
#: src/theme-viewer.c:76
#, fuzzy
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "Focus de les finestres"
msgstr "/Finestres/Anclatge _superior"
#: src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/Anclatge _inferior"
#: src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/Anclatge es_querre"
#: src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/Anclatge d_ret"
#: src/theme-viewer.c:80
#, fuzzy
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "Focus de les finestres"
msgstr "/Finestres/_Tots els anclatges"
#: src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr ""
msgstr "/Finestres/_Escriptori"
#: src/theme-viewer.c:131
#, fuzzy
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Alça una finestra per damunt de les altres"
msgstr "Obre una altra d'aquestes finestres"
#: src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
......@@ -2711,23 +2701,23 @@ msgstr ""
#: src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr ""
msgstr "Barra"
#: src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr ""
msgstr "Finestra d'aplicació normal"
#: src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr ""
msgstr "Caixa de diàleg"
#: src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr ""
msgstr "Caixa de diàleg modal"
#: src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr ""
msgstr "Paleta d'utilitat"
#: src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
......@@ -2735,7 +2725,7 @@ msgstr ""
#: src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr ""
msgstr "Contorn"
#: src/theme-viewer.c:731
#, c-format
......@@ -2749,17 +2739,17 @@ msgstr ""
#: src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr ""
msgstr "Forma d'ús: metacity-theme-viewer [NOMDELTEMA]\n"
#: src/theme-viewer.c:810
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer de sessió «%s»: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el tema: %s\n"
#: src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr ""
msgstr "S'ha carregat el tema «%s» en %g segons\n"
#: src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
......@@ -2782,9 +2772,8 @@ msgid "Benchmark"
msgstr ""
#: src/theme-viewer.c:908
#, fuzzy
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Tipus de lletra del títol de les finestres"
msgstr "El títol de la finestra va aquí"
#: src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
......@@ -3222,12 +3211,6 @@ msgstr ""
"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a l'element %"
"d en la lista\n"
#~ msgid "Only on %s"
#~ msgstr "Només en l'%s"
#~ msgid "Move to %s"
#~ msgstr "Mou a l'%s"
#~ msgid ""
#~ "The window \"%s\" is not responding.\n"
#~ "Force this application to exit?\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment