Commit 41bde79c authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 5ae744c8
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: clutter clutter-1.16\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=clutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 15:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 17:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-01 03:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-01 10:14+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -211,15 +211,13 @@ msgstr "Priestor vyhradený pre aktéra"
# PM: Toto nastavenie očakáva výber spomedzi dvoch hodnot a to síce či sa má doplniť výška podľa šírky alebo šírka podľa výšky - nemyslím si že režim požiadaviek je správne
# nick
#: ../clutter/clutter-actor.c:6686
#, fuzzy
msgid "Request Mode"
msgstr "Režim požiadaviek"
# blurb
#: ../clutter/clutter-actor.c:6687
#, fuzzy
msgid "The actor's request mode"
msgstr "Režim požiadaviek objektu"
msgstr "Režim požiadaviek aktéra"
# nick
#: ../clutter/clutter-actor.c:6711
......@@ -1042,7 +1040,7 @@ msgid ""
"spare space on the horizontal axis"
msgstr ""
"Určuje, či by mal potomok získať vyššiu prioritu v prípade, že kontajner "
"rezervuje nadbytočné miesto v smere vodorovnej osi"
"vyhradí nadbytočné miesto v smere vodorovnej osi"
# true/false
# nick
......@@ -1059,7 +1057,7 @@ msgid ""
"spare space on the vertical axis"
msgstr ""
"Určuje, či by mal potomok získať vyššiu prioritu v prípade, že kontajner "
"rezervuje nadbytočné miesto v smere zvislej osi"
"vyhradí nadbytočné miesto v smere zvislej osi"
# blurb
#: ../clutter/clutter-box-layout.c:375
......@@ -1086,13 +1084,13 @@ msgstr "Určuje, či sa má uprednostniť zvislé rozloženie pred vodorovným"
# nick
#: ../clutter/clutter-box-layout.c:1363 ../clutter/clutter-flow-layout.c:927
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1549
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1562
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
# blurb
#: ../clutter/clutter-box-layout.c:1364 ../clutter/clutter-flow-layout.c:928
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1550
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1563
msgid "The orientation of the layout"
msgstr "Orientácia rozloženia"
......@@ -1266,7 +1264,7 @@ msgstr "Minimálne trvanie dlhého stlačenia na rozpoznanie gesta"
#: ../clutter/clutter-click-action.c:637
msgid "Long Press Threshold"
msgstr ""
msgstr "Prah dlhého stlačenia"
#: ../clutter/clutter-click-action.c:638
msgid "The maximum threshold before a long press is cancelled"
......@@ -1368,11 +1366,11 @@ msgstr ""
#: ../clutter/clutter-drag-action.c:829
msgid "Whether the drag area is set"
msgstr ""
msgstr "Určuje, či je nastavená oblasť ťahania"
#: ../clutter/clutter-flow-layout.c:944
msgid "Whether each item should receive the same allocation"
msgstr ""
msgstr "Určuje, či by každá položka mala mať rovnaký vyhradený priestor"
#: ../clutter/clutter-flow-layout.c:959
#: ../clutter/deprecated/clutter-table-layout.c:1627
......@@ -1441,13 +1439,12 @@ msgstr "Počet dotykových bodov"
#: ../clutter/clutter-gesture-action.c:696
msgid "Threshold Trigger Edge"
msgstr ""
msgstr "Prah spúšťacej hrany"
#: ../clutter/clutter-gesture-action.c:697
#, fuzzy
#| msgid "The timeline used by the animation"
msgid "The trigger edge used by the action"
msgstr "Časová os použitá animáciou"
msgstr "Hrana spúšťača použitá touto akciou"
#: ../clutter/clutter-gesture-action.c:716
msgid "Threshold Trigger Horizontal Distance"
......@@ -1493,35 +1490,35 @@ msgstr ""
msgid "The number of rows that a child spans"
msgstr ""
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1564
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1577
msgid "Row spacing"
msgstr "Rozstup riadkov"
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1565
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1578
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "Priestor medzi dvoma nasledujúcimi riadkami"
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1578
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1591
msgid "Column spacing"
msgstr "Rozstup stĺpcov"
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1579
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1592
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "Priestor medzi dvoma nasledujúcimi stĺpcami"
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1593
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1606
msgid "Row Homogeneous"
msgstr ""
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1594
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1607
msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
msgstr ""
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1607
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1620
msgid "Column Homogeneous"
msgstr ""
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1608
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1621
msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
msgstr ""
......@@ -1711,7 +1708,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/clutter-pan-action.c:528
msgid "Initial acceleration factor"
msgstr ""
msgstr "Počiatočný faktor zrýchlenia"
#: ../clutter/clutter-pan-action.c:529
msgid "Factor applied to the momentum when starting the interpolated phase"
......@@ -1861,7 +1858,6 @@ msgstr "Faktor mierky okna"
# blurb
#: ../clutter/clutter-settings.c:683
#| msgid "Add an effect to be applied on the actor"
msgid "The scaling factor to be applied to windows"
msgstr "Faktor mierky, ktorý sa má použiť na okná"
......@@ -1875,7 +1871,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/clutter-settings.c:708
msgid "Password Hint Time"
msgstr ""
msgstr "Trvanie rady pre heslo"
#: ../clutter/clutter-settings.c:709
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
......@@ -1895,7 +1891,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/clutter-snap-constraint.c:335
msgid "From Edge"
msgstr ""
msgstr "Od hrany"
#: ../clutter/clutter-snap-constraint.c:336
msgid "The edge of the actor that should be snapped"
......@@ -1903,7 +1899,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/clutter-snap-constraint.c:350
msgid "To Edge"
msgstr ""
msgstr "K hrane"
#: ../clutter/clutter-snap-constraint.c:351
msgid "The edge of the source that should be snapped"
......@@ -1943,7 +1939,7 @@ msgstr "Veľkosť meniteľná používateľom"
#: ../clutter/clutter-stage.c:1842
msgid "Whether the stage is able to be resized via user interaction"
msgstr ""
msgstr "Určuje, či je používateľovi umožnená interaktívna zmena veľkosti scény"
#: ../clutter/clutter-stage.c:1857 ../clutter/deprecated/clutter-box.c:260
#: ../clutter/deprecated/clutter-rectangle.c:295
......@@ -2000,11 +1996,11 @@ msgstr "Hlavná mierka"
#: ../clutter/clutter-stage.c:1959
msgid "The currently key focused actor"
msgstr ""
msgstr "Aktuálny kľúčový zameraný aktér"
#: ../clutter/clutter-stage.c:1975
msgid "No Clear Hint"
msgstr ""
msgstr "Nevymazať radu"
#: ../clutter/clutter-stage.c:1976
msgid "Whether the stage should clear its contents"
......@@ -2096,7 +2092,7 @@ msgstr "Aktivovateľné"
#: ../clutter/clutter-text.c:3507
msgid "Whether pressing return causes the activate signal to be emitted"
msgstr ""
msgstr "Určuje, či stlačenie klávesu Enter aktivuje odoslanie signálu"
#: ../clutter/clutter-text.c:3524
msgid "Whether the input cursor is visible"
......@@ -2220,7 +2216,7 @@ msgstr "Maximálna dĺžka"
#: ../clutter/clutter-text.c:3807
msgid "Maximum length of the text inside the actor"
msgstr ""
msgstr "Maximálna dĺžka textu vo vnútri aktéra"
#: ../clutter/clutter-text.c:3830
msgid "Single Line Mode"
......@@ -2536,7 +2532,7 @@ msgstr "Stred osi X"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.c:349
msgid "X coordinate of the center of rotation"
msgstr ""
msgstr "Súradnica osi X stredu otočenia"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.c:366
msgid "Center Y"
......@@ -2544,7 +2540,7 @@ msgstr "Stred osi Y"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.c:367
msgid "Y coordinate of the center of rotation"
msgstr ""
msgstr "Súradnica osi Y stredu otočenia"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.c:384
msgid "Center Z"
......@@ -2552,7 +2548,7 @@ msgstr "Stred osi Z"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.c:385
msgid "Z coordinate of the center of rotation"
msgstr ""
msgstr "Súradnica osi Z stredu otočenia"
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-scale.c:222
msgid "X Start Scale"
......@@ -2838,7 +2834,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/deprecated/clutter-texture.c:1000
msgid "Disable Slicing"
msgstr ""
msgstr "Zakázať delenie"
#: ../clutter/deprecated/clutter-texture.c:1001
msgid ""
......@@ -2944,7 +2940,7 @@ msgstr ""
#: ../clutter/deprecated/clutter-texture.c:1164
msgid "Pick With Alpha"
msgstr ""
msgstr "Výber s alfa kanálom"
#: ../clutter/deprecated/clutter-texture.c:1165
msgid "Shape actor with alpha channel when picking"
......@@ -2965,7 +2961,6 @@ msgstr "Textúry YUV nie sú podporované"
#: ../clutter/deprecated/clutter-texture.c:1776
#, c-format
#| msgid "YUV textures are not supported"
msgid "YUV2 textures are not supported"
msgstr "Textúry YUV2 nie sú podporované"
......@@ -3073,7 +3068,7 @@ msgstr "Okno"
#: ../clutter/x11/clutter-x11-texture-pixmap.c:580
msgid "The X11 Window to be bound"
msgstr ""
msgstr "Okno X11, na ktoré sa má naviazať"
#: ../clutter/x11/clutter-x11-texture-pixmap.c:588
msgid "Window Redirect Automatic"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment