Commit 374e5d40 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokmal) translation.

2003-01-11  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
parent 0e5727ee
2003-01-11 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
2003-01-10 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-03 15:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-03 15:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-11 16:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-11 16:49+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Feil under henting av vertsnavn: %s\n"
#: src/display.c:273
#: src/display.c:279
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"
......@@ -78,23 +78,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på skjerm «%s».\n"
#: src/frames.c:900
#: src/frames.c:1010
msgid "Close Window"
msgstr "Lukk vindu"
#: src/frames.c:903
#: src/frames.c:1013
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindumeny"
#: src/frames.c:906
#: src/frames.c:1016
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindu"
#: src/frames.c:909
#: src/frames.c:1019
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindu"
#: src/frames.c:912
#: src/frames.c:1022
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Gjenopprett vindu"
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Plasser på _alle arbeidsområder"
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Kun på de_tte arbeidsområdet"
#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1644
#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1649
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
......@@ -372,7 +372,7 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr ""
msgstr "Handling ved dobbeltklikk på tittellinjen"
#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
......@@ -483,43 +483,36 @@ msgid "Move a window"
msgstr "Flytt et vindu"
#: src/metacity.schemas.in.h:25
#, fuzzy
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytt fokus mellom paneler og skrivebordet med en gang"
msgstr "Flytt bakover mellom paneler og skrivebordet med en gang"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
#, fuzzy
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytt fokus baklengs mellom paneler og skrivebordet med bruk av dialog"
msgstr "Flytt bakover mellom paneler og skrivebordet med bruk av dialog"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
#, fuzzy
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Flytt fokus baklengs mellom vinduer med en gang"
msgstr "Flytt bakover mellom vinduer med en gang"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
#, fuzzy
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Flytt fokus mellom paneler og skrivebordet med en gang"
msgstr "Flytt mellom paneler og skrivebordet med en gang"
#: src/metacity.schemas.in.h:29
#, fuzzy
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Flytt fokus mellom paneler og skrivebordet med dialog"
msgstr "Flytt mellom paneler og skrivebordet med dialog"
#: src/metacity.schemas.in.h:30
#, fuzzy
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Flytt fokus mellom vinduer med en gang"
#: src/metacity.schemas.in.h:31
#, fuzzy
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Flytt fokus mellom vinduer med dialog"
msgstr "Flytt mellom vinduer med dialog"
#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Flytt fokus baklengs mellom vinduer med dialiog"
msgstr "Bytt fokus baklengs mellom vinduer med dialog"
#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move window one workspace down"
......@@ -601,9 +594,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:52
#, fuzzy
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Hever vinduet hvis det er skjult, senker det ellers"
msgstr "Hev vindu hvis skjult, senk det ellers"
#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Raise window above other windows"
......@@ -682,14 +674,12 @@ msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 9"
#: src/metacity.schemas.in.h:69
#, fuzzy
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Bytt til arbeidsområdet over aktivt område"
msgstr "Bytt til arbeidsområdet over dette."
#: src/metacity.schemas.in.h:70
#, fuzzy
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Bytt til arbeidsområdet under aktivt område"
msgstr "Bytt til arbeidsområdet under dette"
#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace on the left"
......@@ -1288,9 +1278,8 @@ msgstr ""
"tastebinding for denne handlingen."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
#, fuzzy
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Antall arbeidsområder"
msgstr "Navnet på et arbeidsområde."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
......@@ -1418,9 +1407,8 @@ msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Endre tilstand for skyggelegging"
#: src/metacity.schemas.in.h:140
#, fuzzy
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Endre innstilling for vising av vindu på alle arbeidsområder"
msgstr "Bytt mellom vising av vindu på alle arbeidsområder"
#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid "Unmaximize a window"
......@@ -1455,7 +1443,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for endring av "
"musknapp\n"
#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1098
#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1103
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi\n"
......@@ -1474,7 +1462,7 @@ msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt "
"maksimum er %d\n"
#: src/prefs.c:1060
#: src/prefs.c:1065
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -1482,17 +1470,17 @@ msgstr ""
"Funskjonalietet for å gå rundt ødelagte applikasjoner er deaktivert. Noen "
"applikasjoner vil kanskje ikke oppføre seg korrekt.\n"
#: src/prefs.c:1125
#: src/prefs.c:1130
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er utenfor området 0 til %d\n"
#: src/prefs.c:1217
#: src/prefs.c:1222
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Feil under spesifisering av antall arbeidsområder til %d: %s\n"
#: src/prefs.c:1435
#: src/prefs.c:1440
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -1501,7 +1489,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for "
"tastaturbinding «%s»\n"
#: src/prefs.c:1725
#: src/prefs.c:1730
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Feil under setting av navn på arbeidsområde %d til «%s»: %s\n"
......@@ -2450,15 +2438,15 @@ msgstr "Åpnet loggfil %s\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Vindushåndterer: "
#: src/util.c:345
#: src/util.c:347
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Feil i vindushåndterer: "
#: src/util.c:374
#: src/util.c:376
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Advarsel fra vindushåndterer: "
#: src/util.c:398
#: src/util.c:400
msgid "Window manager error: "
msgstr "Feil i vindushåndterer: "
......@@ -2468,7 +2456,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Applikasjonen satte en feil _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: src/window.c:4863
#: src/window.c:4893
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -2484,7 +2472,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5423
#: src/window.c:5453
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment