Commit 114c7c0b authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2005-02-06  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 10c6e1de
2005-02-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-02-06 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 21:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-06 15:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-06 17:01+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -500,15 +500,8 @@ msgid ""
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages"
msgstr ""
"Je-li true, bude metacity dávat uživateli méně zpětné vazby a pocitu \"přímé "
"manipulace\" používáním drátových rámů, nepoužíváním animací nebo jinými "
"způsoby. To je pro mnoho uživatelů výrazné snížení použitelnosti, ale může "
"umožnit fungování starých aplikací a terminálových serverů v situacích, kde "
"by jindy byly nepraktické. Funkce drátových rámů je ale zakázána, když je "
"povoleno zpřístupnění, abychom se vyhnuli divným chybám prostředí pracovní "
"plochy"
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr "Je-li true, bude metacity dávat uživateli méně zpětné vazby a pocitu \"přímé manipulace\" používáním drátových rámů, nepoužíváním animací nebo jinými způsoby. To je pro mnoho uživatelů výrazné snížení použitelnosti, ale může umožnit fungování starých aplikací a terminálových serverů v situacích, kde by jindy byly nepraktické. Funkce drátových rámů je ale zakázána, když je povoleno zpřístupnění, abychom se vyhnuli divným chybám prostředí pracovní plochy."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -3091,7 +3084,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: src/window.c:4911
#: src/window.c:4912
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3107,7 +3100,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5582
#: src/window.c:5583
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment