hy.po 103 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.hy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8
"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
9 10 11
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 18:18+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
12
"Language: hy\n"
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Օգտագործում։%s\n"

#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
25 26
msgstr ""
"Մետասիթին կոմպլեկտավորվել է առանց բազմաբառ օպերացիոն համակարգի ռեժիմի\n"
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Անկարող է վերլուծել \"%s\" որպես ամբողջ թիվ"

#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Չհաջողվեց հասկանալ միակցված սիմվոլները \"%s\" տողում\"%s\""

#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Հաղորդագրության \"%s\"վերլուծումը դիալոգի պրոցեսից խափանվեց\n"

#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Դիալոգի պատկերակման պրոցեսի սխալ ընթերցում։%s\n"

#: ../src/delete.c:344
#, c-format
52 53 54 55 56
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
" Կիրառական ծրագիրը չեղյալ համարելու մետասիթի դիալոգի հրահանգը գործարկելիս "
"սխալ է կատարվել։%s\n"
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Խափանվեց ստանալ գլխավոր հանգույցի անունը։ %s\n"

#: ../src/display.c:319
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Խափանվեց բացել X Window համակարգի պատկերը %s'\n"

#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Պատկերի միացումը չպահպանվեց %s';\n"
76 77
"Հավանաբար X սերվերը անջատվեց կամ դուք պատուհանի ծրագրի կառավարչին չեղյալ "
"հրահանգ տվեցիք \n"
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Անխուսափելի IO սխալի %d (%s) պատկերում %s'.\n"

#: ../src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Պատուհանը փակել"

#: ../src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Պատուհանի մենյու"

#: ../src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
Norayr Chilingaryan's avatar
Norayr Chilingaryan committed
94
msgstr "Պատուհանը իջեցնել"
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

#: ../src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Պատուհանը մեծացնել"

#: ../src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Պատուհանը փոքրացնել"

#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
109 110 111
msgstr ""
"Մեկ այլ ծրագիր արդեն օգտագործում է բանալին %s որպես հանգույց %x "
"մոդիֆիկատորների հետ \n"
112

113
#: ../src/keybindings.c:2620
114 115
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116 117 118
msgstr ""
"Հրահանգի սխալը տպելու մետասիթի դիալոգի գործարկման ժամանակ սխալ է կատարվել։%"
"s\n"
119

120
#: ../src/keybindings.c:2725
121 122 123 124
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Հրահանգ %d սահմանված չէ\n"

125
#: ../src/keybindings.c:3570
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Վերջնական հրահանգ սահմանված չէ \n"

#: ../src/main.c:69
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Մետասիթի %s\n"
"Հեղինակային իրավունք (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., և այլոք\n"
"Սա անվճար ծրագիր է, տես պատճենման պայմանները \n"
141 142
"Երաշխիքներ չկան, նույնիսկ վաճառքի պիտանելիության կամ առանձին նպատակների "
"համար համապատասխան լինելու վերաբերյալ\n"
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

#: ../src/main.c:257
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Անկարող է միանալ ենթահամակարգի կառավարչին"

#: ../src/main.c:263
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Աշխատանքի ընթացքի մեջ գտնվող պատուհանի կառավարչին փոխարինել մետասիթիով"

#: ../src/main.c:269
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Նշել ենթահամակարգի կառավարչի իդենտիֆիկատորները"

#: ../src/main.c:274
msgid "X Display to use"
msgstr "X պատկերակում օգտագործման համար"

#: ../src/main.c:280
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Պահպանման ֆայլից ենթահամակարգը գործարկել "

#: ../src/main.c:286
msgid "Print version"
msgstr "Տպման տարբերակ"

#: ../src/main.c:440
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Թեմայի թղթապանակի ստուգումը չհաջողվեց։%s\n"

#: ../src/main.c:456
#, c-format
175 176 177 178 179
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Թեման գտնելչհաջողվեց. Համոզվեք, որ %s առկա է և պարունակում է սովորական "
"թեմաները"
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

#: ../src/main.c:518
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Վերագործարկումը խափանվեց։%s\n"

#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Փո_քրացնել"

#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Մե_ծացնել"

#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Փոքրա_ցնել"

#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "Պտտ_ել"

#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "—Հետ պտտել"

#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "Վեր_ևում"

#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Տեղափոխել"

#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_ Չափը փոխել"

#. separator
#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"

#. separator
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Միշտ տեսանելի աշխատանքային տարածքում"

#: ../src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Միայն այս աշխատանքային տարածքում"

#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Տեղափոխել դեպի աշխատանքային տարածք_Ձախ"

#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Տեղափոխել դեպի աշխատանքային տարածք_Աջ"

#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Տեղափոխել դեպի աշխատանքային տարածք_Վեր"

#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Տեղափոխել դեպի աշխատանքային տարածք_Ներքև"

#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Աշխատանքային տարածք %d"

#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Աշխատանքային տարածք 1_0"

#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Աշխատանքային տարածք %s%d"

#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Տեղափոխել այլ_ աշխատանքային տարածք"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "shift Ռեգիստրի փոփոխում"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl կարգավորում"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt փոփոխում"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta "

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"

#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Պատուհաը \"%s\" չի արձագանքում"

#: ../src/metacity-dialog.c:118
362 363 364 365 366
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Այս կիրառական ծրագիրը համակարգից հեռացնելով դուք կարող եք կորցնել ցանկացած "
"չպահված փոփոխություն"
367

368
#: ../src/metacity-dialog.c:129
369 370 371
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Համակարգից դուրս գալ"

372
#: ../src/metacity-dialog.c:226
373 374 375
msgid "Title"
msgstr "Վերնագիր"

376
#: ../src/metacity-dialog.c:238
377 378 379
msgid "Class"
msgstr "Կարգ"

380
#: ../src/metacity-dialog.c:264
381 382 383
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
384 385 386
msgstr ""
"Այս պատուհանները չեն ապահովում \"պահպանել հանձնարարված ընթացիկ սխեման\" "
"հրահանգի կատարումը և հաջորդ անգամ համակարգ մտնելիս պետք է վերագործարկվեն"
387

388
#: ../src/metacity-dialog.c:330
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"Ծրագրի գործարկման ժամանակ սխալ է կատարվել\"%s\":\n"
"%s."

#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Մետասիթի"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
403 404 405
msgstr ""
"(Կատարված չէ) Նավիգացիան կատարվում է ըստ կիրառական ծրագրերի և ոչ ըստ "
"պատուհանների"
406 407 408 409 410 411 412 413 414

#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
415 416 417 418 419 420 421 422
msgstr ""
"Պատուհանի վերնագիրի տողը նկարագրող տառատեսակի նկարագրման տող. Նկարագրման "
"չափը օգտագործվում է միայն եթե titlebar_font_size տարբերակի համար ընտրված է "
"0։ Նաև այս տարբերակը անջատվում է, եթե վերնագրի տողի "
"titlebar_uses_desktop_font տարբերակի պայմանը ճիշտ է. Ըստ դեֆոլտի "
"titlebar_font -ը վերադառնում է ելակետային վիճակի, մետասիթիին վերադարձնելով "
"հետ դեպի աշխատանքային էկրանի տառատեսակին, նույնիսկ եթե "
"titlebar_uses_desktop_font–ը սխալ է."
423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Գործողություն վերնագրի տողի վրա՝ կրկնակի կտտոցով"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Ակտիվացնել պատուհան մենյուն"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Վերնագրի տողի վրա կոճակների դասավորություն"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
444 445 446 447 448 449 450 451
msgstr ""
"Վերնագրի տողի վրա կոճակների դասավորություն։ Արժեքը պետք է իրենից ներկայացնի "
"տող, ինչպես \"menu:minimize,maximize,close\" \" մենյու։ փոքրացնել, մեծացնել, "
"փակել\"; ստորակետը պատուհանի ձախ անկյունը անջատում է աջ անկյունից, և "
"կոճակների անունները բաժանվում են ստորակետով. Կրկնակի կոճակներն արգելվում են։ "
"Անհայտ կոճակների անունները լռությամբ բաց են թողնվում, այնպես որ ապագայում "
"հնարավոր լինի կոճակներ ավելացնել մետասիթի տարբերակներին առանց հին "
"տարբերակները փոփոխելու։"
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Ավտոմատ կերպով բարձրացնում է ակտիվ պատուհանը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
464 465 466 467
"Պատուհանի վրա կտտոցը, պահելով այս մոդիֆիկատոր ստեղնը պատուհանը կտեղափոխի "
"(ձախ կոճակ), պատուհանի չափսը կփոխի (միջին կոճակ), կամ ցույց կտա մենյու "
"պատուհանը (աջ կոճակ). Մոդիֆիկատորն արտահայտվում է ինչպես \"&lt;Alt&gt;\" կամ"
"\"&lt;Super&gt;\" օրինակ"
468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Պատուհանը փակել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Ստեղների կոմբինացիաներին ի պատասխան գործարկվող հրահանգներ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Ընթացիկ թեմա"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Միլիվայրկյանների հետաձգում պատուհանի ավտոմատ տեղափոխման համար"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
489 490 491 492
msgstr ""
"Որոշում է արդյոք կիրառական ծրագրերը կամ համակարգը կարող են լսելի ձայնային "
"ազդանշաններ արձակել։ Կարող է օգտագործվել տեսանելի ազդանշանի հետ՝ անաղմուկ "
"ձայնային ազդանշաններ արձակելու համար։"
493 494 495

#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
496 497 498
msgstr ""
"Սխալ ֆունկցիաների անջատում, որոնք անհրաժեշտ են հին կամ վնասված կիրառական "
"ծրագրերի համար"
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Միացնել տեսանելի ազդանշանը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Պատուհանը փակել և աշխատանքային էկրանը ակտիվացնել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
513 514 515 516
msgstr ""
"Եթե ճշգրիտ է, և ակտիվ ռեժիմը ընտրված է \"sloppy\"կամ \"mouse\" ապա ակտիվ "
"պատուհանը ավտոմատ կերպով առաջ է մղվում մի փոքր ուշացումով(ուշացման "
"տևողությունը սահմանվում է (auto_raise_delay)-ով"
517 518 519 520 521

#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
522 523 524
msgstr ""
"Եթե ճշգրտ է, վերնագրի տող_տառատեսակ տարբերակը բաց թողնել և պատուհանի "
"վերնագրերի համար օգտագործելստանդարտ կիրառական ծրագրերի տառատեսակը"
525 526 527 528 529 530 531 532 533

#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
534 535 536 537 538 539 540 541
msgstr ""
"Եթե ճշգրիտ է, մետասիթին գործարկողին ավելի քիչ հետադարձ կապ է տալիս և քիչ"
"\"ուղղակի մանիպուլյացիայի\" հնարավորություն, օգտագործելով հենքը, խուսափելով "
"անիմացիաներից կամ այլ միջոցներից։ Օգտագործման հնարավորությունները նշանակալից "
"կերպով կրճատվում են գործարկողի համար, սակայն կարող են թույլատրել գործող "
"կիրառական ծրագրերին և տերմինալային սերվերներին գործարկվել, որոնք այլ դեպքում "
"կարող են չօգտագործվել։ Այնուամենայնիվ, կարկասի ֆունկցիաները անջատվում են, "
"երբ հնարավոր է խուսափել աշխատանքային էկրանի խափանումներից"
542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
msgstr ""
"Եթե ճշգրիտ է, ապա մետասիթին աշխատում է կիրառական ծրագրերով և ոչ "
"պատուհաններով: Ըմբռնումը մի փոքր աբստրակտ է, սակայն ընդհանուր առմամբ "
"կիրառական ծրագրերի վրա հիմնված սխեման ավելի շատ նման է Mac–ի քան Windows–ի։ "
"Երբ պատուհանը ակտիվացվում է կիրառական ծրագրերի ռեժիմով, կիրառական ծրագրերի "
"բոլոր պատուհանները բացվում են։ Բացի այդ, կիրառական ծրագրերի վրա հիմնված "
"ռեժիմում ակտիվ կտտոցները չեն փոխանցվում այլ ծրագրերի պատուհաններին։ Այսպիսի "
"պարամետրերի նպատակահարմարությունը տարակուսելի է։ Սակայն դա ավելի լավ է, քան "
"կարգադրվածքներում մտցնել կիրառական ծրագրերի բոլոր առանձնահատկությունները, "
"համեմատած պատուհանների վրա հիմնված ռեժիմի հետ (օրինակ, փոխանցել կտտոցով)։ "
"Բացի դա, կիրառական ծրագերի վրա հիմնված ռեժիմը ներկայումս դեռ ավարտված չէ։"
565 566 567

#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
568 569 570
msgstr ""
"Եթե ճշգրիտ է, օգտագործման հարմարավետությունը փոխարինվում է ավելի քիչ "
"ռեսուրսների օգտագործումով։"
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Պատուհանը տեղադրել այլ պատուհանի տակ։"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Պատուհանը մեծացնել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Պատուհանը մեծացնել հորիզոնական ուղղությամբ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Պատուհանը մեծացնել ուղղահայաց ուղղությամբ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
Norayr Chilingaryan's avatar
Norayr Chilingaryan committed
590
msgstr "Պատուհանը իջեցնել"
591 592 593

#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
594 595 596
msgstr ""
"Մոդիֆիկացված պատուհանի հետ կտտոցով գործողությունների համար օգտագործվող "
"մոդիֆիկատոր"
597 598 599

#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
600 601
msgstr ""
"Վահանակների և աշխատանքային էկրանի միջև ակտիվ կարգավիճակը անմիջապես վերացնել"
602 603 604

#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
605 606 607
msgstr ""
"Վահանակների և աշխատանքային սեղանի միջև ակտիվ կարգավիճակը էկրանին հայտնվող "
"պատուհանի միջոցով վերացնել"
608 609 610 611 612 613 614

#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Պատուհանների միջև ակտիվ կարգավիճակը անմիջապես վերացնել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
615 616
msgstr ""
"Վահանակների և աշխատանքային էկրանի միջև ակտիվ կարգավիճակը անմիջապես վերացնել"
617 618 619

#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
620 621 622
msgstr ""
"Վահանակների և աշխատանքային էկրանի միջև ակտիվ կարգավիճակը էկրանին հայտնվող "
"պատուհանի միջոցով վերացնել"
623 624 625 626 627 628 629

#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Պատուհանների միջև ակտիվ կարգավիճակը վերացնել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
630 631 632
msgstr ""
"Պատուհանների միջև ակտիվ կարգավիճակը էկրանին հայտնվող պատուհանի միջոցով "
"վերացնել"
633 634 635

#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
636 637 638
msgstr ""
"Պատուհանների միջև ակտիվ կարգավիճակը էկրանին հայտնվող պատուհանի միջոցով "
"վերացնել"
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել մեկ աշխատանքային տարածք ներքև"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել մեկ աշխատանքային տարածք դեպի ձախ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել մեկ աշխատանքային տարածք դեպի աջ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել մեկ աշխատանքային տարածք դեպի վեր"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 1"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 10"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 11"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 12"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 2"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 3"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 4"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 5"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 6"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 7"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 8"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Պատուհանը տեղափոխել աշխատանքային տարածք 9"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Աշխատանքային տարածքի անունը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Աշխատանքային տարածքների քանակը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
721 722 723 724
msgstr ""
"Աշխատանքային տարածքների քանակը։ Պետք է լինի զրոյից մեծ և ունենա ֆիքսված "
"առավելագույն թիվ (կանխելու համար պատահաբար աշխատանքային տարածքների "
"ոչնչացումը, օրինակ 34 միլիոն աշխատանքային տեղեր պահանջի դեպքում)"
725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767

#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Բացել չերևացող պատուհանը, կամ իջեցնել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Պատուհանը տեղադրել մյուս պատուհաններից վերև"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize window"
msgstr "Պատուհանիչափսերը փոխել"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Տալ որոշակի հրահանգ"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr "Գործարկել տերմինալը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Ցույց տալ վահանակի մենյուն"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Ցույց տալ վահանակի կիրառական ծրագրի գործարկման դիալոգը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
msgstr ""
"ՄԻ քանի կիրառական ծրագրեր խախտում են տեխնիկական պահանջները, ինչը հանգեցնում "
"է պատուհանների մենեջերի սխալ աշխատանքին։ Օրինակ, իդեալական տարբերակով "
"մետասիթին պետք է բոլոր դիալոգների պատուհանները հավասարաչափ տեղակայի "
"հիմնական պատուհանի նկատմամբ։ Դրա համար անհրաժեշտ է բաց թողնել դիալոգի "
"պատուհանների կոորդինատները, որոնք սահմանված ե կիրառական ծրագրում։ Սակայն "
"Java/Swing –ի որոշ տարբերակներ իրենց էկրանի վրա հայտնվող մենյուները "
"ներկայացնում են որպես դիալոգ, այնպես որ մետասիթին պետք է անջատի դիալոգի "
"պատուհանների կոորդինատները, որպեսզի այդ մենյուները կարողանան աշխատել Java–ի "
"ոչ ստանդարտ կիրառական ծրագրերում։ Կան ևս մի քանի նման օրինակներ, Այդ "
"պարամետրը Metacity–ն փոխում է ստանդարտի համապատասխան, որը այդ ինտերֆեյսը "
"առավել գրավիչ է դարձնում, եթե ոչ ստանդարտ կիրառական ծրագրերը չեն կիրառվում։ "
"Ցավոք, թերությունները միևնույն է պետք է վերացնել, այսպիսին է կյանքը...Մի "
"քանի թերություններ կապված են տեխնիկական սահմանափակումների հետ, այնպես որ "
"երբեմն սխալը վերացնելհնարավոր չէ, առանց տեխնիկական պայմանները փոփոխելու"
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868

#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 1"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 10"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 11"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 12"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 2"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 3"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 4"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 5"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 6"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 7"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 8"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Տեղափոխվել աշխատանքային տարածք 9"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Տեղափոխվել վերևի աշխատանքային տարածք"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Տեղափոխվել ներքևի աշխատանքային տարածք"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Տեղափոխվել ձախ կողմի աշխատանքային տարածք"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Տեղափոխվել աջ կողմի աշխատանքային տարածք"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Համակարգի ազդանշանը լսելի է"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ստանալ էկրանի նկարը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ստանալ պատուհանի նկարը"

#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
869 870 871 872 873 874 875 876
msgstr ""
"Մետասիթիի մենեջերին տեղեկացնում է ինչպես իրականացնել ձայնային ազդանշանի "
"մասին տեղեկացումը, կամ որ մեկ այլ կիրառական ծրագրի զանգը հնչել է։Այժմ կան "
"երկու արժեքներ \"fullscreen\", որն ամբողջ էկրանի վրա առաջ է բերում սև–"
"սպիտակ առկայծում, և \"frame_flash\", որը ակտիվացնում է այն պատուհանի "
"վերնագրի տողերը, որում կիրառական ծրագիրը ձայնային ազդանը առկայծում է "
"հարուցել։ Եթե ծրագիրը, որն ազդանշան է ուղարկել հայտնի չէ, առկայծում է ակտիվ "
"պատուհանի վերնագիրը։"
877 878 879 880 881 882

#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
883 884 885 886
msgstr ""
" /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys ստեղնը սահմանում է "
"ստեղների կոմբինացիաները, որոնք համապատասխանում են այդ հրամաններին։ "
"Սեղմելով run_command_N կոմբինացիան կգործարկի command_N–ը։"
887 888 889 890 891 892

#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
893 894 895 896
"Հրաման (հավանաբար պարամետրերով), որը և ստեղծում է աշխատանքային էկրանի "
"պատկերը։ /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot ստեղնը "
"սահմանում է ստեղների կոմբինացիան, որը թույլատրում է տվյալ դասավորությամբ "
"սահմանված հրահանգի կատարումը"
897 898 899 900 901 902 903

#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
904 905 906
"Հրաման (հավանաբար պարամետրերով), որը և ստեղծում է աշխատանքային պատուհանի "
"պատկերը։ /apps/metacity/global_keybindings/run_ command_window_screenshot "
"ստեղնը սահմանում է ստեղների կոմբինացիան, որը և ստեղծում է պատուհանի պատկերը։ "
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916

#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
917 918 919 920 921 922 923
"Ստեղների կոմբինացիա, համապատասխան համար ունեցող ծրագրի գործարկման համար /"
"apps/metacity/keybindings_commands։ Օգտագործվում են\"&lt;Control&gt;a\" կամ "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1 ֆորմատները։ Անալիզատորը բավականին ոչ խիստ է, "
"կարելի է օգտագործել վերին և ներքևի ռեգիստրները և կրճատումները, օրինակ \"&lt;"
"Ctrl&gt;\" և \"&lt;Ctrl&gt;\".Եթե այս պարամետրի համար տեղադրվի \"disabled"
"\" (\"անջատված է\") ստեղների կոմբինացիան, ապա այս գործողության համար "
"ստեղների կոմբինացիան չի ակտիվանա։ "
924 925 926 927 928 929 930 931 932

#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
933 934 935 936 937 938 939 940
msgstr ""
" Ստեղների կոմբինացիա, որը ակտիվացնում է ընթացիկ աշխատանքային տարածքի վերևում "
"գտնվող աշխատանքային տարածքը։ Օգտագործվում է \"&lt;Control&gt;a\". կամ "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1 ֆորմատները։ Անալիզատորը բավականին լիբերալ է, և "
"թույլ է տալիս օգտագործել վերևի և ներքևի ռեգիստրները և հապավումները, օրինակ "
"\"&lt;Ctl&gt;\" և \"&lt;Ctrl&gt;\"։ Եթե այդ պարամետրերի համար ընտրեք "
"\"disabled\" ստեղների կոմբինացիան, ապա այդ գործողության համար ստեղների "
"կոմբինացիան չի ակտիվանա։"
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
951 952 953 954 955 956 957
"Ստեղների կոմբինացիա, որը ակտիվացնում է ընթացիկ աշխատանքային տարածքի վերևում "
"գտնվող աշխատանքային տարածքը։Օգտագործվում են \"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ֆորմատները։ Անալիզատորը բավականին լիբերալ է, և "
"թույլ է տալիս օգտագործել վերևի և ներքևի ռեգիստրները և հապավումները, օրինակ "
"\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Եթե այդ պարամետրերի համար ընտրեք "
"\"disabled\" ստեղների կոմբինացիան, ապա այդ գործողության համար ստեղների "
"կոմբինացիան չի ակտիվանա։"
958 959 960 961 962 963 964 965 966 967

#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
968 969 970 971 972 973 974
"Ստեղների կոմբինացիա, որն ակտիվացնում է ընթացիկ աշխատանքային տարածքից ձախ "
"գտնվող աշխատանքային տարածքը: Օգտագործվում են \"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ֆորմատները:Անալիզատորը բավականին լիբերալ է և կարելի "
"է օգտագործել վերին և ներքևի ռեգիստրները և հապավումներ, օրինակ \"&lt;Ctl&gt;"
"\" և \"&lt;Ctrl&gt;\" ։ Եթե այդ պարամետրի համար ընտրեք \"disabled\", "
"ստեղների կոմբինացիան, ապա այդ գործողության համար ստեղների կոմբինացիան չի "
"ակտիվաանա:"
975 976 977 978 979 980 981 982 983 984

#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
985 986 987 988 989 990 991
"Ստեղների կոմբինացիա, որն ակտիվացնում է ընթացիկ աշխատանքային տարածքից աջ "
"գտնվող աշխատանքային տարածքը: Օգտագործվում են \"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\"ֆորմատները: Անալիզառրը բավականին լիբերալ է և կարելի "
"է օգտագործել վերին և ներքևի ռեգիստրները և հապավումներ, օրինակ \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\"։ Եթե այդ պարամետրի համար ընտրեք \"disabled\", "
"ստեղնրի կոմբինացիան, ապա այդ գործողության համար ստեղների կոմբինացիան չի "
"ակտիվաանա:"
992 993 994 995 996 997 998 999 1000

#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
1001 1002 1003 1004 1005 1006
"Ստեղների կոմբինացիա աշխատանքային տարածք 1ին միանալու համար: Օգտագործվում են "
"\"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ֆորմատները:"
"Անալիզատորը բավականին լիբերալ է և կարելի է օգտագործել վերին և ներքևի "
"ռեգիստրները և հապավումներ, օրինակ \"&lt;Ctl&gt;\" և \"&lt;Ctrl&gt;\" ։ Եթե "
"այդ պարամետրի համար ընտրեք\"disabled\" ստեղնրի կոմբինացիան, ապա այդ "
"գործողության համար ստեղների կոմբինացիան չի ակտիվաանա:"
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015

#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
1016 1017 1018 1019 1020 1021
"Ստեղների կոմբինացիա աշխատանքային տարածք 10ին միանալու համար: Օգտագործվում են "
"\"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ֆորմատները:"
"Անալիզատորը բավականին լիբերալ է և կարելի է օգտագործել վերին և ներքևի "
"ռեգիստրները և հապավումներ, օրինակ \"&lt;Ctl&gt;\" և \"&lt;Ctrl&gt;\" ։ Եթե "
"այդ պարամետրի համար ընտրեք \"disabled\", ստեղնրի կոմբինացիան, ապա այդ "
"գործողության համար ստեղների կոմբինացիան չի ակտիվաանա:"
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
1031 1032 1033 1034 1035 1036
"Ստեղների կոմբինացիա աշխատանքային տարածք 11ին միանալու համար: Օգտագործվում են "
"\"&lt;Control&gt;a\" կամ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" ֆորմատները:"
"Անալիզատորը բավականին լիբերալ է և կարելի է օգտագործել վերին և ներքևի "
"ռեգիստրները և հապավումներ, օրինակ \"&lt;Ctl&gt;\" և \"&lt;Ctrl&gt;\" ։ Եթե "
"այդ պարամետրի համար ընտրեք \"disabled\", ստեղնրի կոմբինացիան, ապա այդ "
"գործողության համար ստեղների կոմբինացիան չի ակտիվաանա:"
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742

#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."

#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments, or when 'audible bell' is off."
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr ""

#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:943
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1145
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1330
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1390
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1455
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1589
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:1833
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""

#: ../src/prefs.c:2187
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr ""

#: ../src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr ""

#: ../src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr ""

#: ../src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""

#: ../src/screen.c:448
#, c-format
1743 1744
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
msgstr ""

#: ../src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr ""

#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr ""

#: ../src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
#: ../src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
1885 1886
#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
#: ../src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
#: ../src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
#: ../src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
#: ../src/theme-parser.c:1393
1971 1972
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
#: ../src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
#: ../src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
#: ../src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
#: ../src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
#: ../src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
#: ../src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
#: ../src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
2274 2275
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3696
#, c-format
2285 2286
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
#: ../src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr ""

#: ../src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:843
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:969
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:983
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:994
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1007
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1037
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1048
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1105
#, c-format
2623 2624
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1116
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1126
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1155
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1417
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1444
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1458
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1525
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1582
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1777
2675 2676
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
2677 2678 2679 2680
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1834
#, c-format
2681 2682
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1843
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1851
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1861
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:1980
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:2009
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:2129
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:2140
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:3913
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
#, c-format
2737 2738
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767
msgstr ""

#: ../src/theme.c:4446
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr ""

#: ../src/theme.c:4630
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:4652
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""

#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
#, c-format
2768 2769
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813
msgstr ""

#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr ""

#: ../src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr ""

#: ../src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr ""

#: ../src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr ""

#: ../src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr ""

#: ../src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr ""

#: ../src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr ""

#: ../src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr ""

#. first time through
2814
#: ../src/window.c:5205
2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""

#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
2828
#: ../src/window.c:5876
2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""

#: ../src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""

#: ../src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr ""

#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
2852 2853
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
2854
msgstr ""