mn.po 156 KB
Newer Older
1
# translation of metacity.HEAD.po to Mongolian
2
# translation of metacity.gnome-2-4.mn.po to Mongolian
3 4 5
# translation of metacity.HEAD.mn.po to Mongolian
# translation of metacity.HEAD.po to mongolian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
6 7 8 9
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@chinggis.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@users.sf.net>, 2003.
10
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2004.
11 12 13
#
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
15
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
16
"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
17 18
"PO-Revision-Date: 2004-01-03 15:09+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
19
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
24 25 26 27 28 29

#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Хэрэглээ: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
30
#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
31
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
32
msgstr "Metacity нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
33

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
34
#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
35 36 37 38 39
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "»%s« бүхэл тоо мэт боловсруулагдаагүй"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
40 41
#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
42 43 44 45
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "»%s« мөрөн дэх цоожлогч тэмдэгт »%s« -ийг ойлгосонгүй"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
46
#: src/delete.c:127
47 48 49 50
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Диалог-процессийн »%s« мэдээллийг боловсруулж чадсангүй\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
51
#: src/delete.c:262
52 53 54 55
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Диалог-Үзүүлэх процессд алдаа гарлаа: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
56
#: src/delete.c:338
57
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
58 59 60 61
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Х-Программыг алахад асуугддаг Metacity-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
62

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
63
#: src/delete.c:446
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Хостын нэрийг олж чадсангүй: %s\n"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
68
#: src/display.c:303
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-Цонхны системийн дэлгэц »%s« нээгдсэнгүй\n"

#: src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"»%s« дэлгэцтэй холбоо тасарлаа;\n"
"Магадгүй сервер унтарсан эсвэл та цонхны менежерийг хүчээр унтраасан байна.\n"

#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "%d (%s) төрлийн алдаа »%s«.дэлгэцэн дээр гарлаа \n"

88
#: src/frames.c:1016
89 90 91
msgid "Close Window"
msgstr "Цонх хаах"

92
#: src/frames.c:1019
93 94 95
msgid "Window Menu"
msgstr "Цонхны цэс"

96
#: src/frames.c:1022
97 98 99
msgid "Minimize Window"
msgstr "Цонх агшаах"

100
#: src/frames.c:1025
101 102 103
msgid "Maximize Window"
msgstr "Цонх томсгох"

104
#: src/frames.c:1028
105 106 107
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Цонх хаах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
108
#: src/keybindings.c:989
109
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
110 111 112 113 114 115
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац "
"хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
116

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
117
#: src/keybindings.c:2518
118 119
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
120 121 122
msgstr ""
"Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Metacity-диалогийг эхлэхэд алдаа "
"гарлаа: %s\n"
123

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
124
#: src/keybindings.c:2591
125 126 127 128
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
129
#: src/main.c:69
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
130 131 132 133 134 135
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
msgstr ""
"metacity [--sm-хаах] [--sm-клиент-тт=ID] [--sm-хадгалах-файл=ӨГӨГДЛИЙН НЭР] "
"[--дэлгэц=ДЭЛГЭЦ] [--солих] [--хувилбар]\n"
136 137

# CHECK
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
138
#: src/main.c:76
139 140 141 142 143
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
144 145
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
146
msgstr ""
147
"metacity %s\n"
148 149
"Copyright © 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ба бусад\n"
"Энэ бол үнэгүй программ; хуулбарлах нөхцлийг эх кодоос хар \n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
150 151
"Ямар нэгэн ХУДАЛДААНЫ болон тодорхой зорилгод тохируулахад ямар ч баталгаа "
"олгохгүй.\n"
152 153 154 155 156

#: src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Хэлбэрүүдийн лавлахыг шалгахад алдаа: %s\n"
157

158
#: src/main.c:459
159
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
160 161 162 163 164
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Сэдэв олдсонгүй! Энд %s оршихоос гадна энгийн сэдвийг дотроо агуулсан "
"эсэхийг шалгана уу."
165

166
#: src/main.c:521
167 168 169 170
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Шинэ эхлэл амжилтүй боллоо: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
171
#: src/menu.c:54
172 173 174
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Жижигсгэх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
175
#: src/menu.c:55
176 177 178
msgid "Ma_ximize"
msgstr "То_мсгох"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
179
#: src/menu.c:56
180 181 182
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Сэргээх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
183
#: src/menu.c:57
184 185 186
msgid "Roll _Up"
msgstr "Хуйл_ах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
187
#: src/menu.c:58
188 189 190
msgid "_Unroll"
msgstr "Дэлг_эх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
191
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
192 193 194
msgid "On _Top"
msgstr "Дээд талд"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
195
#: src/menu.c:61
196 197 198
msgid "_Move"
msgstr "_Зөөх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
199
#: src/menu.c:62
200 201 202 203
msgid "_Resize"
msgstr "_Хэмжээ өөрчлөх"

#. separator
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
204
#: src/menu.c:64
205 206 207 208
msgid "_Close"
msgstr "_Хаах"

#. separator
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
209
#: src/menu.c:66
210 211 212
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Бүх ажлын талбар дээр тавих"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
213
#: src/menu.c:67
214 215 216
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Зөвхөн _энэ ажлын талбар дээр "

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
217
#: src/menu.c:68
218 219 220
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Ажлын талбарын зүүн тийш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
221
#: src/menu.c:69
222 223 224
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Ажлын талбарын баруун тийш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
225
#: src/menu.c:70
226 227 228
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Ажлын талбарын дээш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
229
#: src/menu.c:71
230 231 232
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Ажлын талбарын доош зөө"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
233
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Ажлын талбар %d"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
238
#: src/menu.c:171
239 240 241
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Ажлын талбар 1_0"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
242
#: src/menu.c:173
243 244 245 246
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Ажлын талбар %s%d"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
247
#: src/menu.c:368
248 249
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Өөр _ажлын талбар руу зөө"
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Strg"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Супер"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Гипер"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Горим2"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Горим3"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Горим4"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Горим5"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
341
#: src/metacity-dialog.c:85
342
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
343
msgid "The window \"%s\" is not responding."
344
msgstr "\"%s\" цонхноос хариу алга."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
345

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
346
#: src/metacity-dialog.c:93
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
347 348 349 350
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Энэ х.програмаас хүчээр гарахыг хүсэж байвал хадгалаагүй өөрчилөлтүүд устана."
351

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
352
#: src/metacity-dialog.c:103
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
353
msgid "_Force Quit"
354
msgstr "_Хүчээр гарах"
355

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
356
#: src/metacity-dialog.c:197
357 358 359
msgid "Title"
msgstr "Гарчиг"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
360
#: src/metacity-dialog.c:209
361 362 363
msgid "Class"
msgstr "Анги"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
364
#: src/metacity-dialog.c:233
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
365 366 367 368 369 370
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд "
"дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
371

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
372
#: src/metacity-dialog.c:290
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"»%s« -ийг ажиллуулахад алдаа гарлаа:\n"
"%s"

#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
383
msgstr "Metacity"
384 385 386

#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
387 388 389
msgstr ""
"(Гүйцэлдүүлээгүй) Навигаци цонхны бус хэрэглээний нөхцөлдүүлэгтэй ажиллаж "
"байна"
390 391

#: src/metacity.schemas.in.h:2
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
msgstr ""
"Цонхны нэрийг бичихэд хэрэглэгддэг бичлэгийн тайлбар мөр. Энэ тайлбарын "
"хэмжээ нь зөвхөн »titlebar_font_size« 0 дээр тохируулсан үед хэрэглэгдэнэ. "
"Үүнээс гадна энэ функц нь »titlebar_uses_desktop_font« »ҮНЭН« үед "
"ажиллахгүй. Стандарт тохиргоонд бол нэрийн шрифтийг тохируулагүй байдаг тул "
"titlebar_uses_desktop_font »ХУДАЛ« байсан ч Metacity өөрийн эрхгүй "
"desktop_font-ыг ашиглахад хүргэдэг."
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Нэрийн мөрөн дээр давхар товших үйлдэл"

#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Цонхны цэс идэвхжүүлэх"

#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах"

#: src/metacity.schemas.in.h:6
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах. Утга нь мөр байх ёстой. Ж-нь: "
"\"цэс:агшаах,томсгох,хаах\";хоёр цэг зүүн буланг баруун булангаас ялгаж өгөх "
"ба товчлууруудын нэрс таслалаар тусгаарлагдсан. Товчлуур давтагдаж болохгүй."
"Цаашид шинээр зохиогдох metacity-ийн хувилбарууд өмнөхтэйгөө зөрчилдөхөөс "
"сэргийлж үл таних товчлуурын нэр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр үгүйсгэгдэнэ "
433 434 435 436 437 438

#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Заагдсан цонхыг автоматаар бусад цонхнуудын өмнө гаргаж ирнэ"

#: src/metacity.schemas.in.h:8
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
439 440 441 442 443 444 445 446 447
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
"Энэ товчлуур дараастай байх хооронд цонх зөөгдөнө (зүүн товчлуур), цонхны "
"хэмжээг тохируулна (голын товчлуур), эсвэл цонхны цэсийг харуулах (баруун "
"товчлуур)Modifier нь дараахи хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ »&lt;Alt&gt;«."
448 449

#: src/metacity.schemas.in.h:9
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
450 451
#, fuzzy
msgid "Close window"
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
msgstr "Цонх хаах"

#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Товчлуурнуудын хослолоор гүйцэтгэгдэх командууд"

#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Өнөөдрийн сэдэв"

#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Программ өөрөө эхлэхэд үүсэх миллисекундын хоцролт"

#: src/metacity.schemas.in.h:13
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
467 468 469 470 471 472
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
"Хэрэглээний програмууд эсвэл систем дуут 'дохио' үүсгэж чадах эсэхийг "
"нягтлахр; магадгүй 'оптик дохио' той холбоотой чимээгүй 'дохио' байж болох."
473

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
474
# CHECK - Miss-Features?
475
#: src/metacity.schemas.in.h:14
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
476
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
477 478 479
msgstr ""
"Эвдрэлтэй болоод хуучин программуудад хэрэглэгддэг »Misfeatures« -иийг "
"идэвхгүйжүүлэх"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
480 481 482

#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
483
msgstr "Оптик сигнал нээх"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
484 485

#: src/metacity.schemas.in.h:16
486 487 488
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Бүх цонхнуудыг далдалж ажлын дэлгэцийг хараалах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
489
#: src/metacity.schemas.in.h:17
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
490 491 492 493 494 495 496 497
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн болоод фокус-горим \"sloppy\" эсвэл \"mouse\"бол хараалагдсан "
"цонх нь хойшлогдсон хугацааны дараа өөрөө ажиллана(хойшлогдох хугацаа нь "
"автоматаар эхлэхэд зориулсан үйлдлийн товчлуураар тодорхойлогдоно)"
498

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
499
#: src/metacity.schemas.in.h:18
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
500 501 502 503 504 505
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол гарчгийн_шрифт сонголтыг үгүйсгэн цонхны нэрийн үсгэнд "
"стандарт программын шрифтийг ашигла."
506

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
507
#: src/metacity.schemas.in.h:19
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол метасити бага сонордуулга өгөх ба утсан хүрээ хэрэглэх "
"хөдөлгөөн оруулах зэрэг »шууд зохицуулалтад« бага боломж олгоно. Энэ нь "
"хэрэглэгчид найрсаг байх зэргийг муутгах ба гуравдагч санал болгогчийн "
"терминал серверүүд болон хэрэглээний програмуудыг үнэхээр боломжгүй биш бол "
"ажиллуулахын зөвшөөрнө."
520

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
521
#: src/metacity.schemas.in.h:20
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол Metacity нь цонхоор биш х.программ дээр тулгуурлаж "
"ажилланаЭнэ зарчим нь бага зэрэг хийсвэр ч ерөнхийд нь үзэхэд хэрэглээнд "
"чиглэсэн тохируулга нь Windows-ийг бодвол Mac-тай ихэд төстэй. Хэрэв та "
"хэрэглээний зориулалттай горимд цонхыг хараалах(focus) бол ашиглалтанд "
"байгаа бүх цонхууд дэлгэгдэнэ. Үүнээс гадна хэрэглээний горимд хараалах"
"(focus) товчлуурын даралтууд (click) өөр application-ий цонхнуудад "
"нөлөөлөхгүй. Энэ тохируулга нь бага зэрэг эргэлзээтэй ч давуу тал нь бүх "
"хэрэглээний зориулалттай мөн цонхоор төлөөлсөн ж-нь. click-ийг цааш нь "
"нөлөөлөх эсэхийг нэг бүрчлэн хийж өгдөггүйд оршино. Иймд хэрэглээнд чиглэсэн "
"горимыг одоогийн байдлаар бараг хэрэглэдээгүй гэж болно."
543 544 545

#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
546 547
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол бага нөөцөөр тохиромжтой хэрэглэгчид найрсаг байдлыг үүсгэнэ"
548 549

#: src/metacity.schemas.in.h:22
550 551 552
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхуудын цагуур шургуулах"

553
#: src/metacity.schemas.in.h:23
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
554 555
#, fuzzy
msgid "Maximize window"
556 557
msgstr "Цонхыг томсгох "

558
#: src/metacity.schemas.in.h:24
559 560 561
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Цонхыг хэвтээ чигт томсгох "

562
#: src/metacity.schemas.in.h:25
563 564 565
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Цонхыг босоо чигт томсгох "

566
#: src/metacity.schemas.in.h:26
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
567 568
#, fuzzy
msgid "Minimize window"
569 570
msgstr "Цонхыг агшаах"

571
#: src/metacity.schemas.in.h:27
572 573 574
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Сайжруулсан цонхон дээр товшиход хэрэглэгдэх туслах товчлуур"

575
#: src/metacity.schemas.in.h:28
576 577 578
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрах"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
579
#: src/metacity.schemas.in.h:29
580 581 582
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
583
#: src/metacity.schemas.in.h:30
584 585 586
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
587
#: src/metacity.schemas.in.h:31
588 589 590
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Шууд самбар ажлын талбарын хооронд очих"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
591
#: src/metacity.schemas.in.h:32
592 593 594
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбарын хооронд ухраахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
595
#: src/metacity.schemas.in.h:33
596 597 598
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
599
#: src/metacity.schemas.in.h:34
600 601 602
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Цэсийг дэлгэж харуулсан байдлаар цонхнуудын хооронд очих"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
603
#: src/metacity.schemas.in.h:35
604 605 606
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Цэсний туслалцаатайгаар цонхнуудын хооронд ухарч очих"

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
607 608 609 610 611
#: src/metacity.schemas.in.h:36
#, fuzzy
msgid "Move window"
msgstr "Цонхыг зөөх"

612
#: src/metacity.schemas.in.h:37
613 614 615
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар ухраах"

616
#: src/metacity.schemas.in.h:38
617 618 619
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш шилжүүлэх"

620
#: src/metacity.schemas.in.h:39
621 622 623
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар баруун гар тийш шилжүүлэх"

624
#: src/metacity.schemas.in.h:40
625 626 627
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Цонхыг ажлын талбараар дээш нь шилжүүлэх"

628
#: src/metacity.schemas.in.h:41
629 630 631
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 1 дээр гаргах"

632
#: src/metacity.schemas.in.h:42
633 634 635
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 10 дээр гаргах"

636
#: src/metacity.schemas.in.h:43
637 638 639
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 11 дээр гаргах"

640
#: src/metacity.schemas.in.h:44
641 642 643
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 12 дээр гаргах"

644
#: src/metacity.schemas.in.h:45
645 646 647
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 2 дээр гаргах"

648
#: src/metacity.schemas.in.h:46
649 650 651
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 3 дээр гаргах"

652
#: src/metacity.schemas.in.h:47
653 654 655
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 4 дээр гаргах"

656
#: src/metacity.schemas.in.h:48
657 658 659
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 5 дээр гаргах"

660
#: src/metacity.schemas.in.h:49
661 662 663
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 6 дээр гаргах"

664
#: src/metacity.schemas.in.h:50
665 666 667
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 7 дээр гаргах"

668
#: src/metacity.schemas.in.h:51
669 670 671
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 8 дээр гаргах"

672
#: src/metacity.schemas.in.h:52
673 674 675
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 9 дээр гаргах"

676
#: src/metacity.schemas.in.h:53
677 678 679
msgid "Name of workspace"
msgstr "Ажлын талбарын нэр"

680
#: src/metacity.schemas.in.h:54
681 682 683
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Ажлын талбарын тоо"

684
#: src/metacity.schemas.in.h:55
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
685 686 687 688 689 690 691 692
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
"Ажлын талбарын тоо. Энэ тоо тэгээс их болоод тодорхой нэг максимум утгатай "
"байх (ажлын талбарын тоо санаандгүй хэдэн арван сая болж дэлгэцийн талбарыг "
"гэмтээхээс сэргийлэх зорилгоор) ёстой."
693

694
#: src/metacity.schemas.in.h:56
695
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
696 697
msgstr ""
"Цонх хэт доор шигдсэн бол нааш нь товойлгож эсрэг тохиолдолд цонхыг шигтгэх"
698

699
#: src/metacity.schemas.in.h:57
700 701 702
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхны өмнө гаргах"

703
#: src/metacity.schemas.in.h:58
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
704 705
#, fuzzy
msgid "Resize window"
706 707
msgstr "Цонхны хэмжээг өөрчлөх"

708
#: src/metacity.schemas.in.h:59
709 710 711
msgid "Run a defined command"
msgstr "Тодорхой команд гүйцэтгэх"

712
#: src/metacity.schemas.in.h:60
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
713
msgid "Show the panel menu"
714
msgstr "Удирдах самбар харуулах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
715

716
#: src/metacity.schemas.in.h:61
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
717 718
#, fuzzy
msgid "Show the panel run application dialog"
719
msgstr "Самбарт ажиллуулах диалогийг харуулах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
720

721
#: src/metacity.schemas.in.h:62
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
"Зарим нэгэн х. программууд зориулалтаа зөрчсөнөөс цонхны менежерт алдаа "
"гарах тохиолдол байдаг. Ж-нь: Metacity-ийн тохируулгаар бол бүх диалогийн "
"байршил нь өөрийн харьяалагдах (эх) цонхтой зохицсон байршилтай гарч ирэх "
"учиртай. Энэ нь цаанаа х.программаасаа өгөгдсөн диалогийн байршлыг үгүйсгэж "
"байна гэсэн үг. Гэвч үүний хажуугаар Java/Swing-ийн зарим хувилбарууд цонхны "
"цэсээ диалог хэлбэрээр илэрхийлж Metaciy-ийг диалог байршуулах зарчмаа "
"өөрчилж цэсийг Java-ийн алдаатай х. программуудын орчинд ажиллахад хүргэдэг. "
"Үүний адил бас бс жишээнүүд тохиолдоно. Энэ хэлбэр нь Metacity-ийг ямар ч "
"алдагүй ажиллагааны горимд шилжүүлж магадгүй та согоггүй х. программ "
"ажиллуулахгүй тохиолдолд танд харинилүү таатай UI олгож болох. Харамсалтай "
"нь дутагдлыг ямар ч гэсэн зайлшгүй засварах болдог. Амьдралын үнэн гашуун "
"үү. Зарим дутагдлууд нь хэрэглээний зорилгоос хамаарсан байдаг учраас "
"программын өөрийн төрөлд гөр хүрэлгүйгээр алдааг засварлах боломж байдаггүй."
749

750
#: src/metacity.schemas.in.h:63
751 752 753
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Ажлын талбар 1 дээр очих"

754
#: src/metacity.schemas.in.h:64
755 756 757
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Ажлын талбар 10 дээр очих"

758
#: src/metacity.schemas.in.h:65
759 760 761
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Ажлын талбар 11 дээр очих"

762
#: src/metacity.schemas.in.h:66
763 764 765
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Ажлын талбар 12 дээр очих"

766
#: src/metacity.schemas.in.h:67
767 768 769
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Ажлын талбар 2 дээр очих"

770
#: src/metacity.schemas.in.h:68
771 772 773
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Ажлын талбар 3 дээр очих"

774
#: src/metacity.schemas.in.h:69
775 776 777
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Ажлын талбар 4 дээр очих"

778
#: src/metacity.schemas.in.h:70
779 780 781
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Ажлын талбар 5 дээр очих"

782
#: src/metacity.schemas.in.h:71
783 784 785
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Ажлын талбар 6 дээр очих"

786
#: src/metacity.schemas.in.h:72
787 788 789
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Ажлын талбар 7 дээр очих"

790
#: src/metacity.schemas.in.h:73
791 792 793
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Ажлын талбар 8 дээр очих"

794
#: src/metacity.schemas.in.h:74
795 796 797
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Ажлын талбар 9 дээр очих"

798
#: src/metacity.schemas.in.h:75
799 800 801
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын дээд талын талбар дээр очих"

802
#: src/metacity.schemas.in.h:76
803 804 805
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доод талын талбар дээр очих"

806
#: src/metacity.schemas.in.h:77
807 808 809
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн гар талын талбар дээр очих"

810
#: src/metacity.schemas.in.h:78
811 812 813
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун гар талын талбар дээр очих"

814
#: src/metacity.schemas.in.h:79
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
815
msgid "System Bell is Audible"
816
msgstr "Системийн сигнал дуут байна"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
817

818
#: src/metacity.schemas.in.h:80
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
819
msgid "Take a screenshot"
820
msgstr "Агшин дэлгэц авах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
821

822
#: src/metacity.schemas.in.h:81
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
823
msgid "Take a screenshot of a window"
824
msgstr "Цонхны агшин дэлгэц авах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
825 826

#: src/metacity.schemas.in.h:82
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
"Metacity яаж системийн дохио эсвэл өөр хэрэглээний програмын 'чимээ' өгөхийг "
"заах оптик шинж тэмдэг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Одоогоор хар цагаан бүтэн "
"дэлгэц заах \"Дэлгэц дүүрэн\", хэрэглээний програмын толгой самбарыг заах "
"\"жааз_нүүр\" хоёр хүчинтэй утга байна. Хэрэв програм мэдэгдэхгүй чимээ "
"өгвөл (ихэнхдээ стандарт \"системийн чимээ\"), одоо идэвхитэй байгаа цонхны "
"толгой самбар идэвхижинэ."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
842 843

#: src/metacity.schemas.in.h:83
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
844 845 846 847 848 849 850 851
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N«-код нь энэ командыг "
"гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. run_command_N товчлуурын "
"хувилбарыг оруулснаар command_N гүйцэтгэгдэнэ."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
852 853

#: src/metacity.schemas.in.h:84
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
854 855 856 857 858 859 860
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot«-түлхүүр энэ "
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
861

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
862
#: src/metacity.schemas.in.h:85
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
863 864 865 866 867 868 869 870
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot«-код нь энэ "
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_window_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
871

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
872
#: src/metacity.schemas.in.h:86
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
873
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
874 875 876
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
877 878 879 880
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
881 882 883 884 885 886 887
msgstr ""
"Харгалзсан дугаартай /apps/metacity/keybinding_commands командыг гүйцэтгэх "
"товчлуурын комбинаци. Бичих хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр "
"бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
888

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
889
#: src/metacity.schemas.in.h:87
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
890
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
891 892
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
893 894
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын өмнүүр (дээгүүр) "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« (Ctrl-ийн хувьд ) эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
906

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
907
#: src/metacity.schemas.in.h:88
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
908
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
909 910
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
911 912
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доогуур(араар) "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt; Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. (Ctrl-ийн хувьд ). "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt; Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
924

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
925
#: src/metacity.schemas.in.h:89
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
926
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
927 928 929
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
930 931 932
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
933 934 935 936 937 938 939 940
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн талд нь "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
941

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
942
#: src/metacity.schemas.in.h:90
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
943
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
944 945 946
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
947 948 949
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
950 951 952 953 954 955 956 957
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун талд нь "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
958

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
959
#: src/metacity.schemas.in.h:91
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
960
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
961 962
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
963 964 965
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
966 967 968 969 970 971 972
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 1-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
973

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
974
#: src/metacity.schemas.in.h:92
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
975
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
976 977
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
978 979 980
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
981 982 983 984 985 986 987
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 10-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
988

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
989
#: src/metacity.schemas.in.h:93
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
990
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
991 992
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
993 994 995
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
996 997 998 999 1000 1001 1002
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 11-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1003

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1004
#: src/metacity.schemas.in.h:94
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1005
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1006 1007
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1008 1009 1010
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 12-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1018

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1019
#: src/metacity.schemas.in.h:95
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1020
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1021 1022
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1023 1024 1025
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 2-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1033

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1034
#: src/metacity.schemas.in.h:96
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1035
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1036 1037
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1038 1039 1040
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 3-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1048

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1049
#: src/metacity.schemas.in.h:97
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1050
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1051 1052
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1053 1054 1055
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 4-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1063

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1064
#: src/metacity.schemas.in.h:98
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1065
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1066 1067
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1068 1069 1070
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 5-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1078

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1079
#: src/metacity.schemas.in.h:99
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1080
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1081 1082
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1083 1084 1085
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 6-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1093

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1094
#: src/metacity.schemas.in.h:100
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1095
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1096 1097
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1098 1099 1100
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 7-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1108

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1109
#: src/metacity.schemas.in.h:101
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1110
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1111 1112
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1113 1114 1115
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 8-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1123

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1124
#: src/metacity.schemas.in.h:102
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1125
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1126 1127
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1128 1129 1130
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 9-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1138

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1139
#: src/metacity.schemas.in.h:103
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1140
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1141 1142
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1143 1144 1145
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны цэсийг идэвхжүүлж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1153

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1154
#: src/metacity.schemas.in.h:104
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1155
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1156 1157
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1158 1159 1160
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг хаах үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1168

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1169
#: src/metacity.schemas.in.h:105
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1170
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1171 1172 1173
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1174 1175 1176 1177
"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
msgstr ""
"»Зөөх«-горимд шилжүүлэн цонхыг гарын (keyboard) тусламжтайгаар зөөж "
"боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл "
"»&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд "
"том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл "
"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1185

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1186
#: src/metacity.schemas.in.h:106
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1187
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1188 1189 1190
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1191
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"»Хэмжээ өөрчлөх«-горимд шилжүүлэн цонхны үзэгдэх хэмжээг гарын (keyboard) "
"тусламжтайгаар өөрчлөх боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1202

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1203
#: src/metacity.schemas.in.h:107
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1204
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1205 1206 1207
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1208
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Бүх энгийн цонхыг далдалж дэлгэцийн арыг идэвхжүүлэх товчлуурын комбинаци. "
"Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт "
"нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх "
"боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« "
"дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1218

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1219
#: src/metacity.schemas.in.h:108
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1220
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1221 1222
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1223 1224 1225
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны хэмжээг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1233

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1234
#: src/metacity.schemas.in.h:109
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1235
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1236 1237
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1238 1239 1240
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1248

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1249
#: src/metacity.schemas.in.h:110
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1250
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1251 1252
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1253
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар доошлуулах (ухраах ) товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1265

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1266
#: src/metacity.schemas.in.h:111
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1267
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1268 1269
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1270 1271 1272 1273 1274
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1282

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1283
#: src/metacity.schemas.in.h:112
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1284
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1285 1286
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1287 1288 1289 1290 1291
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар баруун тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1299

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1300
#: src/metacity.schemas.in.h:113
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1301
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1302 1303
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1304
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар өөд нь зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1315

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1316
#: src/metacity.schemas.in.h:114
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1317
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1318 1319
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1320
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 1 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1330

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1331
#: src/metacity.schemas.in.h:115
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1332
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1333 1334
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1335
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 10 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1345

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1346
#: src/metacity.schemas.in.h:116
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1347
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1348 1349
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1350
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 11 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1360

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1361
#: src/metacity.schemas.in.h:117
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1362
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1363 1364
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1365
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 12 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1375

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1376
#: src/metacity.schemas.in.h:118
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1377
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1378 1379
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1380
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 2 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1390

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1391
#: src/metacity.schemas.in.h:119
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1392
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1393 1394
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1395
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 3 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1405

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1406
#: src/metacity.schemas.in.h:120
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1407
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1408 1409
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1410
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 4 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1420

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1421
#: src/metacity.schemas.in.h:121
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1422
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1423 1424
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1425
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 5 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1435

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1436
#: src/metacity.schemas.in.h:122
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1437
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1438 1439
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1440
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 6 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1450

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1451
#: src/metacity.schemas.in.h:123
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1452
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1453 1454
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1455
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 7 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1465

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1466
#: src/metacity.schemas.in.h:124
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1467
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1468 1469
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1470
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 8 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1480

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1481
#: src/metacity.schemas.in.h:125
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1482
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1483 1484
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1485
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 9 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1495

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1496
#: src/metacity.schemas.in.h:126
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1497
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1498 1499 1500
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1501
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны хамт фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1512

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1513
#: src/metacity.schemas.in.h:127
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1514
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1515 1516 1517
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1518
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"