mn.po 155 KB
Newer Older
1
# translation of metacity.HEAD.po to Mongolian
2
# translation of metacity.gnome-2-4.mn.po to Mongolian
3 4 5
# translation of metacity.HEAD.mn.po to Mongolian
# translation of metacity.HEAD.po to mongolian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
6 7 8 9
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@chinggis.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@users.sf.net>, 2003.
10
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2004.
11 12 13
#
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
17 18
"PO-Revision-Date: 2004-01-03 15:09+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
19
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
24 25 26 27 28 29

#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Хэрэглээ: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
30
#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
31
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
32
msgstr "Metacity нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
33

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
34
#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
35 36 37 38 39
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "»%s« бүхэл тоо мэт боловсруулагдаагүй"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
40 41
#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
42 43 44 45
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "»%s« мөрөн дэх цоожлогч тэмдэгт »%s« -ийг ойлгосонгүй"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
46
#: src/delete.c:127
47 48 49 50
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Диалог-процессийн »%s« мэдээллийг боловсруулж чадсангүй\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
51
#: src/delete.c:262
52 53 54 55
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Диалог-Үзүүлэх процессд алдаа гарлаа: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
56
#: src/delete.c:338
57
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
58 59 60 61
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Х-Программыг алахад асуугддаг Metacity-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
62

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
63
#: src/delete.c:446
64 65 66 67
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Хостын нэрийг олж чадсангүй: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
68
#: src/display.c:297
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-Цонхны системийн дэлгэц »%s« нээгдсэнгүй\n"

#: src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"»%s« дэлгэцтэй холбоо тасарлаа;\n"
"Магадгүй сервер унтарсан эсвэл та цонхны менежерийг хүчээр унтраасан байна.\n"

#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "%d (%s) төрлийн алдаа »%s«.дэлгэцэн дээр гарлаа \n"

88
#: src/frames.c:1016
89 90 91
msgid "Close Window"
msgstr "Цонх хаах"

92
#: src/frames.c:1019
93 94 95
msgid "Window Menu"
msgstr "Цонхны цэс"

96
#: src/frames.c:1022
97 98 99
msgid "Minimize Window"
msgstr "Цонх агшаах"

100
#: src/frames.c:1025
101 102 103
msgid "Maximize Window"
msgstr "Цонх томсгох"

104
#: src/frames.c:1028
105 106 107
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Цонх хаах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
108
#: src/keybindings.c:989
109
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
110 111 112 113 114 115
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац "
"хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
116

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
117
#: src/keybindings.c:2518
118 119
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
120 121 122
msgstr ""
"Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Metacity-диалогийг эхлэхэд алдаа "
"гарлаа: %s\n"
123

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
124
#: src/keybindings.c:2591
125 126 127 128
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
129
#: src/main.c:69
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
130 131 132 133 134 135
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
msgstr ""
"metacity [--sm-хаах] [--sm-клиент-тт=ID] [--sm-хадгалах-файл=ӨГӨГДЛИЙН НЭР] "
"[--дэлгэц=ДЭЛГЭЦ] [--солих] [--хувилбар]\n"
136 137

# CHECK
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
138
#: src/main.c:76
139 140 141 142 143
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
144 145
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
146
msgstr ""
147
"metacity %s\n"
148 149
"Copyright © 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ба бусад\n"
"Энэ бол үнэгүй программ; хуулбарлах нөхцлийг эх кодоос хар \n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
150 151
"Ямар нэгэн ХУДАЛДААНЫ болон тодорхой зорилгод тохируулахад ямар ч баталгаа "
"олгохгүй.\n"
152 153 154 155 156

#: src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Хэлбэрүүдийн лавлахыг шалгахад алдаа: %s\n"
157

158
#: src/main.c:459
159
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
160 161 162 163 164
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Сэдэв олдсонгүй! Энд %s оршихоос гадна энгийн сэдвийг дотроо агуулсан "
"эсэхийг шалгана уу."
165

166
#: src/main.c:521
167 168 169 170
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Шинэ эхлэл амжилтүй боллоо: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
171
#: src/menu.c:54
172 173 174
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Жижигсгэх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
175
#: src/menu.c:55
176 177 178
msgid "Ma_ximize"
msgstr "То_мсгох"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
179
#: src/menu.c:56
180 181 182
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Сэргээх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
183
#: src/menu.c:57
184 185 186
msgid "Roll _Up"
msgstr "Хуйл_ах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
187
#: src/menu.c:58
188 189 190
msgid "_Unroll"
msgstr "Дэлг_эх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
191
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
192 193 194
msgid "On _Top"
msgstr "Дээд талд"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
195
#: src/menu.c:61
196 197 198
msgid "_Move"
msgstr "_Зөөх"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
199
#: src/menu.c:62
200 201 202 203
msgid "_Resize"
msgstr "_Хэмжээ өөрчлөх"

#. separator
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
204
#: src/menu.c:64
205 206 207 208
msgid "_Close"
msgstr "_Хаах"

#. separator
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
209
#: src/menu.c:66
210 211 212
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Бүх ажлын талбар дээр тавих"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
213
#: src/menu.c:67
214 215 216
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Зөвхөн _энэ ажлын талбар дээр "

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
217
#: src/menu.c:68
218 219 220
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Ажлын талбарын зүүн тийш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
221
#: src/menu.c:69
222 223 224
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Ажлын талбарын баруун тийш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
225
#: src/menu.c:70
226 227 228
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Ажлын талбарын дээш зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
229
#: src/menu.c:71
230 231 232
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Ажлын талбарын доош зөө"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
233
#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Ажлын талбар %d"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
238
#: src/menu.c:169
239 240 241
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Ажлын талбар 1_0"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
242
#: src/menu.c:171
243 244 245 246
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Ажлын талбар %s%d"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
247
#: src/menu.c:366
248 249
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Өөр _ажлын талбар руу зөө"
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Strg"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Супер"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Гипер"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Горим2"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Горим3"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Горим4"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Горим5"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
341
#: src/metacity-dialog.c:85
342
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
343
msgid "The window \"%s\" is not responding."
344
msgstr "\"%s\" цонхноос хариу алга."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
345

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
346
#: src/metacity-dialog.c:93
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
347 348 349 350
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Энэ х.програмаас хүчээр гарахыг хүсэж байвал хадгалаагүй өөрчилөлтүүд устана."
351

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
352
#: src/metacity-dialog.c:103
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
353
msgid "_Force Quit"
354
msgstr "_Хүчээр гарах"
355

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
356
#: src/metacity-dialog.c:197
357 358 359
msgid "Title"
msgstr "Гарчиг"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
360
#: src/metacity-dialog.c:209
361 362 363
msgid "Class"
msgstr "Анги"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
364
#: src/metacity-dialog.c:233
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
365 366 367 368 369 370
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд "
"дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
371

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
372
#: src/metacity-dialog.c:288
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"»%s« -ийг ажиллуулахад алдаа гарлаа:\n"
"%s"

#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
383
msgstr "Metacity"
384 385 386

#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
387 388 389
msgstr ""
"(Гүйцэлдүүлээгүй) Навигаци цонхны бус хэрэглээний нөхцөлдүүлэгтэй ажиллаж "
"байна"
390 391

#: src/metacity.schemas.in.h:2
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
msgstr ""
"Цонхны нэрийг бичихэд хэрэглэгддэг бичлэгийн тайлбар мөр. Энэ тайлбарын "
"хэмжээ нь зөвхөн »titlebar_font_size« 0 дээр тохируулсан үед хэрэглэгдэнэ. "
"Үүнээс гадна энэ функц нь »titlebar_uses_desktop_font« »ҮНЭН« үед "
"ажиллахгүй. Стандарт тохиргоонд бол нэрийн шрифтийг тохируулагүй байдаг тул "
"titlebar_uses_desktop_font »ХУДАЛ« байсан ч Metacity өөрийн эрхгүй "
"desktop_font-ыг ашиглахад хүргэдэг."
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Нэрийн мөрөн дээр давхар товших үйлдэл"

#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Цонхны цэс идэвхжүүлэх"

#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах"

#: src/metacity.schemas.in.h:6
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах. Утга нь мөр байх ёстой. Ж-нь: "
"\"цэс:агшаах,томсгох,хаах\";хоёр цэг зүүн буланг баруун булангаас ялгаж өгөх "
"ба товчлууруудын нэрс таслалаар тусгаарлагдсан. Товчлуур давтагдаж болохгүй."
"Цаашид шинээр зохиогдох metacity-ийн хувилбарууд өмнөхтэйгөө зөрчилдөхөөс "
"сэргийлж үл таних товчлуурын нэр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр үгүйсгэгдэнэ "
433 434 435 436 437 438

#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Заагдсан цонхыг автоматаар бусад цонхнуудын өмнө гаргаж ирнэ"

#: src/metacity.schemas.in.h:8
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
439 440 441 442 443 444 445 446 447
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
"Энэ товчлуур дараастай байх хооронд цонх зөөгдөнө (зүүн товчлуур), цонхны "
"хэмжээг тохируулна (голын товчлуур), эсвэл цонхны цэсийг харуулах (баруун "
"товчлуур)Modifier нь дараахи хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ »&lt;Alt&gt;«."
448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465

#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close a window"
msgstr "Цонх хаах"

#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Товчлуурнуудын хослолоор гүйцэтгэгдэх командууд"

#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Өнөөдрийн сэдэв"

#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Программ өөрөө эхлэхэд үүсэх миллисекундын хоцролт"

#: src/metacity.schemas.in.h:13
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
466 467 468 469 470 471
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
"Хэрэглээний програмууд эсвэл систем дуут 'дохио' үүсгэж чадах эсэхийг "
"нягтлахр; магадгүй 'оптик дохио' той холбоотой чимээгүй 'дохио' байж болох."
472

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
473
# CHECK - Miss-Features?
474
#: src/metacity.schemas.in.h:14
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
475
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
476 477 478
msgstr ""
"Эвдрэлтэй болоод хуучин программуудад хэрэглэгддэг »Misfeatures« -иийг "
"идэвхгүйжүүлэх"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
479 480 481

#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
482
msgstr "Оптик сигнал нээх"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
483 484

#: src/metacity.schemas.in.h:16
485 486 487
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Бүх цонхнуудыг далдалж ажлын дэлгэцийг хараалах"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
488
#: src/metacity.schemas.in.h:17
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
489 490 491 492 493 494 495 496
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн болоод фокус-горим \"sloppy\" эсвэл \"mouse\"бол хараалагдсан "
"цонх нь хойшлогдсон хугацааны дараа өөрөө ажиллана(хойшлогдох хугацаа нь "
"автоматаар эхлэхэд зориулсан үйлдлийн товчлуураар тодорхойлогдоно)"
497

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
498
#: src/metacity.schemas.in.h:18
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
499 500 501 502 503 504
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол гарчгийн_шрифт сонголтыг үгүйсгэн цонхны нэрийн үсгэнд "
"стандарт программын шрифтийг ашигла."
505

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
506
#: src/metacity.schemas.in.h:19
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол метасити бага сонордуулга өгөх ба утсан хүрээ хэрэглэх "
"хөдөлгөөн оруулах зэрэг »шууд зохицуулалтад« бага боломж олгоно. Энэ нь "
"хэрэглэгчид найрсаг байх зэргийг муутгах ба гуравдагч санал болгогчийн "
"терминал серверүүд болон хэрэглээний програмуудыг үнэхээр боломжгүй биш бол "
"ажиллуулахын зөвшөөрнө."
519

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
520
#: src/metacity.schemas.in.h:20
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол Metacity нь цонхоор биш х.программ дээр тулгуурлаж "
"ажилланаЭнэ зарчим нь бага зэрэг хийсвэр ч ерөнхийд нь үзэхэд хэрэглээнд "
"чиглэсэн тохируулга нь Windows-ийг бодвол Mac-тай ихэд төстэй. Хэрэв та "
"хэрэглээний зориулалттай горимд цонхыг хараалах(focus) бол ашиглалтанд "
"байгаа бүх цонхууд дэлгэгдэнэ. Үүнээс гадна хэрэглээний горимд хараалах"
"(focus) товчлуурын даралтууд (click) өөр application-ий цонхнуудад "
"нөлөөлөхгүй. Энэ тохируулга нь бага зэрэг эргэлзээтэй ч давуу тал нь бүх "
"хэрэглээний зориулалттай мөн цонхоор төлөөлсөн ж-нь. click-ийг цааш нь "
"нөлөөлөх эсэхийг нэг бүрчлэн хийж өгдөггүйд оршино. Иймд хэрэглээнд чиглэсэн "
"горимыг одоогийн байдлаар бараг хэрэглэдээгүй гэж болно."
542 543 544

#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
545 546
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол бага нөөцөөр тохиромжтой хэрэглэгчид найрсаг байдлыг үүсгэнэ"
547 548

#: src/metacity.schemas.in.h:22
549 550 551
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхуудын цагуур шургуулах"

552
#: src/metacity.schemas.in.h:23
553 554 555
msgid "Maximize a window"
msgstr "Цонхыг томсгох "

556
#: src/metacity.schemas.in.h:24
557 558 559
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Цонхыг хэвтээ чигт томсгох "

560
#: src/metacity.schemas.in.h:25
561 562 563
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Цонхыг босоо чигт томсгох "

564
#: src/metacity.schemas.in.h:26
565 566 567
msgid "Minimize a window"
msgstr "Цонхыг агшаах"

568
#: src/metacity.schemas.in.h:27
569 570 571
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Сайжруулсан цонхон дээр товшиход хэрэглэгдэх туслах товчлуур"

572
#: src/metacity.schemas.in.h:28
573 574 575
msgid "Move a window"
msgstr "Цонхыг зөөх"

576
#: src/metacity.schemas.in.h:29
577 578 579
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрах"

580
#: src/metacity.schemas.in.h:30
581 582 583
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"

584
#: src/metacity.schemas.in.h:31
585 586 587
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"

588
#: src/metacity.schemas.in.h:32
589 590 591
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Шууд самбар ажлын талбарын хооронд очих"

592
#: src/metacity.schemas.in.h:33
593 594 595
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбарын хооронд ухраахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"

596
#: src/metacity.schemas.in.h:34
597 598 599
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"

600
#: src/metacity.schemas.in.h:35
601 602 603
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Цэсийг дэлгэж харуулсан байдлаар цонхнуудын хооронд очих"

604
#: src/metacity.schemas.in.h:36
605 606 607
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Цэсний туслалцаатайгаар цонхнуудын хооронд ухарч очих"

608
#: src/metacity.schemas.in.h:37
609 610 611
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар ухраах"

612
#: src/metacity.schemas.in.h:38
613 614 615
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш шилжүүлэх"

616
#: src/metacity.schemas.in.h:39
617 618 619
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар баруун гар тийш шилжүүлэх"

620
#: src/metacity.schemas.in.h:40
621 622 623
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Цонхыг ажлын талбараар дээш нь шилжүүлэх"

624
#: src/metacity.schemas.in.h:41
625 626 627
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 1 дээр гаргах"

628
#: src/metacity.schemas.in.h:42
629 630 631
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 10 дээр гаргах"

632
#: src/metacity.schemas.in.h:43
633 634 635
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 11 дээр гаргах"

636
#: src/metacity.schemas.in.h:44
637 638 639
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 12 дээр гаргах"

640
#: src/metacity.schemas.in.h:45
641 642 643
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 2 дээр гаргах"

644
#: src/metacity.schemas.in.h:46
645 646 647
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 3 дээр гаргах"

648
#: src/metacity.schemas.in.h:47
649 650 651
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 4 дээр гаргах"

652
#: src/metacity.schemas.in.h:48
653 654 655
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 5 дээр гаргах"

656
#: src/metacity.schemas.in.h:49
657 658 659
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 6 дээр гаргах"

660
#: src/metacity.schemas.in.h:50
661 662 663
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 7 дээр гаргах"

664
#: src/metacity.schemas.in.h:51
665 666 667
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 8 дээр гаргах"

668
#: src/metacity.schemas.in.h:52
669 670 671
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 9 дээр гаргах"

672
#: src/metacity.schemas.in.h:53
673 674 675
msgid "Name of workspace"
msgstr "Ажлын талбарын нэр"

676
#: src/metacity.schemas.in.h:54
677 678 679
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Ажлын талбарын тоо"

680
#: src/metacity.schemas.in.h:55
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
681 682 683 684 685 686 687 688
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
"Ажлын талбарын тоо. Энэ тоо тэгээс их болоод тодорхой нэг максимум утгатай "
"байх (ажлын талбарын тоо санаандгүй хэдэн арван сая болж дэлгэцийн талбарыг "
"гэмтээхээс сэргийлэх зорилгоор) ёстой."
689

690
#: src/metacity.schemas.in.h:56
691
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
692 693
msgstr ""
"Цонх хэт доор шигдсэн бол нааш нь товойлгож эсрэг тохиолдолд цонхыг шигтгэх"
694

695
#: src/metacity.schemas.in.h:57
696 697 698
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхны өмнө гаргах"

699
#: src/metacity.schemas.in.h:58
700 701 702
msgid "Resize a window"
msgstr "Цонхны хэмжээг өөрчлөх"

703
#: src/metacity.schemas.in.h:59
704 705 706
msgid "Run a defined command"
msgstr "Тодорхой команд гүйцэтгэх"

707
#: src/metacity.schemas.in.h:60
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
708
msgid "Show the panel menu"
709
msgstr "Удирдах самбар харуулах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
710

711
#: src/metacity.schemas.in.h:61
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
712
msgid "Show the panel run dialog"
713
msgstr "Самбарт ажиллуулах диалогийг харуулах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
714

715
#: src/metacity.schemas.in.h:62
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
"Зарим нэгэн х. программууд зориулалтаа зөрчсөнөөс цонхны менежерт алдаа "
"гарах тохиолдол байдаг. Ж-нь: Metacity-ийн тохируулгаар бол бүх диалогийн "
"байршил нь өөрийн харьяалагдах (эх) цонхтой зохицсон байршилтай гарч ирэх "
"учиртай. Энэ нь цаанаа х.программаасаа өгөгдсөн диалогийн байршлыг үгүйсгэж "
"байна гэсэн үг. Гэвч үүний хажуугаар Java/Swing-ийн зарим хувилбарууд цонхны "
"цэсээ диалог хэлбэрээр илэрхийлж Metaciy-ийг диалог байршуулах зарчмаа "
"өөрчилж цэсийг Java-ийн алдаатай х. программуудын орчинд ажиллахад хүргэдэг. "
"Үүний адил бас бс жишээнүүд тохиолдоно. Энэ хэлбэр нь Metacity-ийг ямар ч "
"алдагүй ажиллагааны горимд шилжүүлж магадгүй та согоггүй х. программ "
"ажиллуулахгүй тохиолдолд танд харинилүү таатай UI олгож болох. Харамсалтай "
"нь дутагдлыг ямар ч гэсэн зайлшгүй засварах болдог. Амьдралын үнэн гашуун "
"үү. Зарим дутагдлууд нь хэрэглээний зорилгоос хамаарсан байдаг учраас "
"программын өөрийн төрөлд гөр хүрэлгүйгээр алдааг засварлах боломж байдаггүй."
743

744
#: src/metacity.schemas.in.h:63
745 746 747
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Ажлын талбар 1 дээр очих"

748
#: src/metacity.schemas.in.h:64
749 750 751
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Ажлын талбар 10 дээр очих"

752
#: src/metacity.schemas.in.h:65
753 754 755
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Ажлын талбар 11 дээр очих"

756
#: src/metacity.schemas.in.h:66
757 758 759
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Ажлын талбар 12 дээр очих"

760
#: src/metacity.schemas.in.h:67
761 762 763
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Ажлын талбар 2 дээр очих"

764
#: src/metacity.schemas.in.h:68
765 766 767
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Ажлын талбар 3 дээр очих"

768
#: src/metacity.schemas.in.h:69
769 770 771
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Ажлын талбар 4 дээр очих"

772
#: src/metacity.schemas.in.h:70
773 774 775
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Ажлын талбар 5 дээр очих"

776
#: src/metacity.schemas.in.h:71
777 778 779
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Ажлын талбар 6 дээр очих"

780
#: src/metacity.schemas.in.h:72
781 782 783
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Ажлын талбар 7 дээр очих"

784
#: src/metacity.schemas.in.h:73
785 786 787
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Ажлын талбар 8 дээр очих"

788
#: src/metacity.schemas.in.h:74
789 790 791
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Ажлын талбар 9 дээр очих"

792
#: src/metacity.schemas.in.h:75
793 794 795
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын дээд талын талбар дээр очих"

796
#: src/metacity.schemas.in.h:76
797 798 799
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доод талын талбар дээр очих"

800
#: src/metacity.schemas.in.h:77
801 802 803
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн гар талын талбар дээр очих"

804
#: src/metacity.schemas.in.h:78
805 806 807
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун гар талын талбар дээр очих"

808
#: src/metacity.schemas.in.h:79
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
809
msgid "System Bell is Audible"
810
msgstr "Системийн сигнал дуут байна"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
811

812
#: src/metacity.schemas.in.h:80
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
813
msgid "Take a screenshot"
814
msgstr "Агшин дэлгэц авах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
815

816
#: src/metacity.schemas.in.h:81
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
817
msgid "Take a screenshot of a window"
818
msgstr "Цонхны агшин дэлгэц авах"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
819 820

#: src/metacity.schemas.in.h:82
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
"Metacity яаж системийн дохио эсвэл өөр хэрэглээний програмын 'чимээ' өгөхийг "
"заах оптик шинж тэмдэг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Одоогоор хар цагаан бүтэн "
"дэлгэц заах \"Дэлгэц дүүрэн\", хэрэглээний програмын толгой самбарыг заах "
"\"жааз_нүүр\" хоёр хүчинтэй утга байна. Хэрэв програм мэдэгдэхгүй чимээ "
"өгвөл (ихэнхдээ стандарт \"системийн чимээ\"), одоо идэвхитэй байгаа цонхны "
"толгой самбар идэвхижинэ."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
836 837

#: src/metacity.schemas.in.h:83
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
838 839 840 841 842 843 844 845
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N«-код нь энэ командыг "
"гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. run_command_N товчлуурын "
"хувилбарыг оруулснаар command_N гүйцэтгэгдэнэ."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
846 847

#: src/metacity.schemas.in.h:84
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
848 849 850 851 852 853 854
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot«-түлхүүр энэ "
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
855

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
856
#: src/metacity.schemas.in.h:85
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
857 858 859 860 861 862 863 864
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot«-код нь энэ "
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_window_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
865

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
866
#: src/metacity.schemas.in.h:86
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Харгалзсан дугаартай /apps/metacity/keybinding_commands командыг гүйцэтгэх "
"товчлуурын комбинаци. Бичих хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр "
"бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
881

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
882
#: src/metacity.schemas.in.h:87
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын өмнүүр (дээгүүр) "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« (Ctrl-ийн хувьд ) эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
898

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
899
#: src/metacity.schemas.in.h:88
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доогуур(араар) "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt; Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. (Ctrl-ийн хувьд ). "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt; Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
915

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
916
#: src/metacity.schemas.in.h:89
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн талд нь "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
931

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
932
#: src/metacity.schemas.in.h:90
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун талд нь "
"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
947

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
948
#: src/metacity.schemas.in.h:91
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 1-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
961

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
962
#: src/metacity.schemas.in.h:92
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 10-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
975

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
976
#: src/metacity.schemas.in.h:93
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 11-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
989

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
990
#: src/metacity.schemas.in.h:94
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 12-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1003

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1004
#: src/metacity.schemas.in.h:95
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 2-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1017

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1018
#: src/metacity.schemas.in.h:96
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 3-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1031

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1032
#: src/metacity.schemas.in.h:97
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 4-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1045

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1046
#: src/metacity.schemas.in.h:98
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 5-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1059

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1060
#: src/metacity.schemas.in.h:99
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 6-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1073

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1074
#: src/metacity.schemas.in.h:100
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 7-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1087

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1088
#: src/metacity.schemas.in.h:101
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 8-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1101

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1102
#: src/metacity.schemas.in.h:102
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ажлын талбар 9-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1115

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1116
#: src/metacity.schemas.in.h:103
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны цэсийг идэвхжүүлж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1129

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1130
#: src/metacity.schemas.in.h:104
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг хаах үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1143

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1144
#: src/metacity.schemas.in.h:105
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"»Зөөх«-горимд шилжүүлэн цонхыг гарын (keyboard) тусламжтайгаар зөөж "
"боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл "
"»&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд "
"том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл "
"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1159

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1160
#: src/metacity.schemas.in.h:106
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"»Хэмжээ өөрчлөх«-горимд шилжүүлэн цонхны үзэгдэх хэмжээг гарын (keyboard) "
"тусламжтайгаар өөрчлөх боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1175

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1176
#: src/metacity.schemas.in.h:107
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Бүх энгийн цонхыг далдалж дэлгэцийн арыг идэвхжүүлэх товчлуурын комбинаци. "
"Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт "
"нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх "
"боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« "
"дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1190

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1191
#: src/metacity.schemas.in.h:108
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны хэмжээг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1204

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1205
#: src/metacity.schemas.in.h:109
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1218

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1219
#: src/metacity.schemas.in.h:110
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар доошлуулах (ухраах ) товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1234

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1235
#: src/metacity.schemas.in.h:111
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1250

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1251
#: src/metacity.schemas.in.h:112
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар баруун тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1266

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1267
#: src/metacity.schemas.in.h:113
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар өөд нь зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1281

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1282
#: src/metacity.schemas.in.h:114
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 1 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1295

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1296
#: src/metacity.schemas.in.h:115
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 10 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1309

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1310
#: src/metacity.schemas.in.h:116
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 11 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1323

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1324
#: src/metacity.schemas.in.h:117
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 12 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1337

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1338
#: src/metacity.schemas.in.h:118
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 2 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1351

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1352
#: src/metacity.schemas.in.h:119
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 3 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1365

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1366
#: src/metacity.schemas.in.h:120
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 4 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1379

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1380
#: src/metacity.schemas.in.h:121
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 5 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1393

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1394
#: src/metacity.schemas.in.h:122
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 6 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1407

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1408
#: src/metacity.schemas.in.h:123
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 7 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1421

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1422
#: src/metacity.schemas.in.h:124
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 8 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1435

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1436
#: src/metacity.schemas.in.h:125
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг ажлын байр 9 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1449

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1450
#: src/metacity.schemas.in.h:126
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны хамт фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1465

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1466
#: src/metacity.schemas.in.h:127
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1481

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1482
#: src/metacity.schemas.in.h:128
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
"F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1498

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1499
#: src/metacity.schemas.in.h:129
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонх ашиглан фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих "
"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр "
"бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1515

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1516
#: src/metacity.schemas.in.h:130
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1531

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1532
#: src/metacity.schemas.in.h:131
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1547

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1548
#: src/metacity.schemas.in.h:132
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1564 1565

#: src/metacity.schemas.in.h:133
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг цонхны хооронд аваачих товчлуурын "
"комбинаци. (Уламжлалт хэлбэр нь &lt;Alt&gt;Escape) хөдөлгөөнийг эсрэг "
"чиглэлд хийхийн тулд shift товчлуурыг дараастай дээрх үйлдлийг хийнэ. Хэлбэр "
"нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«.Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1582

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1583
#: src/metacity.schemas.in.h:134
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Үргэлж наана харагдуулах эсвэл үгүй эсэхийг тогтоох товчилуурын хослол. "
"Цонхыг бүх давхарласан цонхны наана харагдуулахад ашиглах товчлуурын "
"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
"F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1599

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1600
#: src/metacity.schemas.in.h:135
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Бүтэн дэлгэцийн горимд оруулж гаргах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1613

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1614
#: src/metacity.schemas.in.h:136
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл "
"»&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд "
"том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл "
"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
1627

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1628
#: src/metacity.schemas.in.h:137
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг хуйлж буцаан дэлгэхэд хэрэглэдэг товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
"»&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1641

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1642
#: src/metacity.schemas.in.h:138
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг бүх ажлын хавтгай дээр эсвэл бүгд дээр байршуулахад ашиглах "
"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1657

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1658
#: src/metacity.schemas.in.h:139
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхыг хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1671

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1672
#: src/metacity.schemas.in.h:140
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Програм ажиллуулах диалог харуулах товчины хослол. Цонхыг хаах үүрэгтэй "
"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt; "
"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
1687

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1688
#: src/metacity.schemas.in.h:141
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Цонхны агшин дэлгэц авахад хэрэглэдэг удирдах самбарын агшин дэлгэцийн "
"хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1703

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1704
#: src/metacity.schemas.in.h:142
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Удирдах самбарын агшин дэлгэцийн хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын "
"хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
1719

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1720
#: src/metacity.schemas.in.h:143
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Удирдах самбарын үндсэн цэс харуулах товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; "
"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1733

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1734
#: src/metacity.schemas.in.h:144
1735 1736
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Ажлын талбарын нэр."
1737

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1738
#: src/metacity.schemas.in.h:145
1739 1740
msgid "The screenshot command"
msgstr "Агшин дэлгэц тушаал"
1741

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1742
#: src/metacity.schemas.in.h:146
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1743 1744 1745 1746 1747 1748
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr ""
"Энд цонхны жааз, хүрээ(хөвөө), нэрийн хэсгийн үзэмжийг тохируулах зэргийн "
"сэдвүүд агуулагдана."
1749

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1750
#: src/metacity.schemas.in.h:147
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1751 1752 1753 1754 1755 1756
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"auto_raise нь true дээр тохируулагдсан тохиолдолд өгөгдсөн цонх идэвхжихэд "
"гарах цагийн хоцролт. Энэхүү хоцролт мянганы нэг секундын нэгжээр өгөгдөнө."