Commit a9a71154 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 4181c609
Pipeline #61469 passed with stage
in 9 minutes and 49 seconds
# Polish translation for metacity.
# Copyright © 2002-2017 the metacity authors.
# Copyright © 2002-2019 the metacity authors.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Marek Stępień <marcoos@aviary.pl>, 2007.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=metacity&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-05 07:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-09 15:49+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/metacity/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-10 17:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 18:01+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -317,8 +316,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"To ustawienie jest używane tylko, jeśli wybrano typ motywu menedżera "
"Metacity. Należy podać prawidłową nazwę motywu menedżera Metacity. "
"W przeciwnym wypadku menedżer Metacity użyje domyślnego motywu biblioteki GTK"
"+, Adwaita."
"W przeciwnym wypadku menedżer Metacity użyje domyślnego motywu biblioteki "
"GTK, Adwaita."
#: data/schemas/org.gnome.metacity.theme.gschema.xml:21
msgid "Theme Type"
......@@ -333,113 +332,117 @@ msgid ""
"x.xml and CSS. When using this theme type you MUST provide a valid theme "
"name."
msgstr ""
"Menedżer Metacity obsługuje dwa typy motywów — biblioteki GTK+ (gtk.css) "
"oraz menedżera Metacity (metacity-theme-x.xml). Motyw biblioteki GTK+: "
"wszystkie dane są wczytywane z plików CSS. Jest to ten sam motyw, którego "
"menedżer Mutter używa dla dekoracji okien po stronie serwera, a biblioteka "
"GTK+ do dekoracji okien po stronie klienta. Motyw Metacity: dane są "
"wczytywane z pliku metacity-theme-x.xml oraz plików CSS. Używając tego typu "
"motywu, należy podać prawidłową nazwę."
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:45
"Menedżer Metacity obsługuje dwa typy motywów — biblioteki GTK (gtk.css) oraz "
"menedżera Metacity (metacity-theme-x.xml). Motyw biblioteki GTK: wszystkie "
"dane są wczytywane z plików CSS. Jest to ten sam motyw, którego menedżer "
"Mutter używa dla dekoracji okien po stronie serwera, a biblioteka GTK do "
"dekoracji okien po stronie klienta. Motyw Metacity: dane są wczytywane "
"z pliku metacity-theme-x.xml oraz plików CSS. Używając tego typu motywu, "
"należy podać prawidłową nazwę."
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:86
msgid "Reload"
msgstr "Wczytaj ponownie"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:103
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:122
msgid "Dark Theme:"
msgstr "Ciemny motyw:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:142
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:161
msgid "Frame Type:"
msgstr "Typ ramki:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:156
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:175
msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:157
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:176
msgid "Dialog"
msgstr "Okno dialogowe"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:158
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:177
msgid "Modal Dialog"
msgstr "Modalne okno dialogowe"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:159
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:178
msgid "Utility"
msgstr "Narzędziowy"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:160
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:179
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:161
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:180
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:162
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:181
msgid "Attached"
msgstr "Dołączony"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:190
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:209
msgid "Frame Flags:"
msgstr "Flagi ramki:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:205
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:224
msgid "Has Focus"
msgstr "Aktywna"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:220
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:239
msgid "Shaded"
msgstr "Zwinięta"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:234
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:253
msgid "Maximized"
msgstr "Zmaksymalizowana"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:248
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:267
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełnoekranowa"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:262
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:281
msgid "Tiled"
msgstr "Ułożona"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:302
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:321
msgid "Button Layout:"
msgstr "Układ przycisków:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:341
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:360
msgid "Composited:"
msgstr "Składane:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:381
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:400
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:441 theme-viewer/theme-viewer-window.c:634
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:468 theme-viewer/theme-viewer-window.c:636
msgid "Choose Theme"
msgstr "Wybór motywu"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:481
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:508
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:570 theme-viewer/theme-viewer-window.c:253
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:597 theme-viewer/theme-viewer-window.c:252
msgid "Run"
msgstr "Wykonaj"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:592
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:619
msgid "Benchmark"
msgstr "Test wydajności"
#: data/ui/theme-viewer-window.ui:652 theme-viewer/theme-viewer-window.c:982
msgid "Metacity Theme Viewer"
msgstr "Przeglądarka motywów Metacity"
#: libmetacity/meta-color-spec.c:246
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
"parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse '%s'"
msgstr ""
"Niestandardowa specyfikacja koloru biblioteki GTK+ musi mieć nazwę koloru "
"Niestandardowa specyfikacja koloru biblioteki GTK musi mieć nazwę koloru "
"i kolor zapasowy w nawiasach, tzn. gtk:custom(foo,bar); nie można "
"przetworzyć „%s”"
......@@ -467,7 +470,7 @@ msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse '%s'"
msgstr ""
"Specyfikacja koloru biblioteki GTK+ musi zawierać stan w nawiasach "
"Specyfikacja koloru biblioteki GTK musi zawierać stan w nawiasach "
"kwadratowych, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można "
"przetworzyć „%s”"
......@@ -477,7 +480,7 @@ msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse '%s'"
msgstr ""
"Specyfikacja koloru biblioteki GTK+ musi po nazwie stanu zawierać zamykający "
"Specyfikacja koloru biblioteki GTK musi po nazwie stanu zawierać zamykający "
"nawias kwadratowy, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie "
"można przetworzyć „%s”"
......@@ -690,7 +693,7 @@ msgstr ""
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienty powinny się składać co najmniej z dwóch kolorów"
#: libmetacity/meta-theme-impl.c:65
#: libmetacity/meta-theme-impl.c:41
#, c-format
msgid "MetaThemeImplClass::load not implemented for '%s'"
msgstr "Nie zaimplementowano MetaThemeImplClass::load dla „%s”"
......@@ -703,55 +706,55 @@ msgstr "Nie zaimplementowano MetaThemeImplClass::load dla „%s”"
msgid "No '%s' attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu „%s” w elemencie <%s>"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:303 libmetacity/meta-theme-metacity.c:322
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:305 libmetacity/meta-theme-metacity.c:324
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "%d. wiersz, %d. znak: %s"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:362
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:364
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as an integer"
msgstr "Nie można przetworzyć „%s” jako liczby całkowitej"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:370 libmetacity/meta-theme-metacity.c:587
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:372 libmetacity/meta-theme-metacity.c:589
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters '%s' in string '%s'"
msgstr "Nie można rozpoznać końcowych znaków „%s” w napisie „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:379
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:381
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Liczba całkowita %ld musi być dodatnia"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:386
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:388
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Liczba całkowita %ld jest za duża, obecne maksimum to %d"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:488
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:490
#, c-format
msgid "Attribute '%s' repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atrybut „%s” wystąpił dwukrotnie wewnątrz jednego elementu <%s>"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:510 libmetacity/meta-theme-metacity.c:554
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:512 libmetacity/meta-theme-metacity.c:556
#, c-format
msgid "Attribute '%s' is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
"Atrybut „%s” jest nieprawidłowy wewnątrz elementu <%s> w tym kontekście"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:579 libmetacity/meta-theme-metacity.c:617
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:581 libmetacity/meta-theme-metacity.c:619
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as a floating point number"
msgstr "Napis „%s” nie jest zapisem liczby zmiennoprzecinkowej"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:649
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:651
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g"
msgstr ""
"Wartość alfa musi się mieścić między 0,0 (niewidoczne) a 1,0 (w pełni "
"nieprzezroczyste), odczytano %g"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:695
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:697
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale '%s' (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,"
......@@ -760,68 +763,68 @@ msgstr ""
"Nieprawidłowy rozmiar tytułu „%s” (musi on być jedną z wartości: xx-small, x-"
"small, small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:724 libmetacity/meta-theme-metacity.c:752
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:726 libmetacity/meta-theme-metacity.c:754
#, c-format
msgid "Boolean values must be 'true' or 'false' not '%s'"
msgstr "Wartościami logicznymi są „true” i „false”, a nie „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:781 libmetacity/meta-theme-metacity.c:818
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:856
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:783 libmetacity/meta-theme-metacity.c:820
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:858
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; '%s' does not"
msgstr ""
"Stałe definiowane przez użytkownika powinny rozpoczynać się wielką literą, "
"natomiast „%s” nie spełnia tego warunku"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:790 libmetacity/meta-theme-metacity.c:827
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:865
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:792 libmetacity/meta-theme-metacity.c:829
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:867
#, c-format
msgid "Constant '%s' has already been defined"
msgstr "Stała „%s” została już określona"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1072
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1169
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1271
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1074
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1171
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1273
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>: użyto nazwy „%s” po raz drugi"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1084
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1086
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie określono elementu nadrzędnego o nazwie „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1135
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1137
#, c-format
msgid "<%s> name '%s' used a second time"
msgstr "<%s>: użyto nazwy „%s” po raz drugi"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1181
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1283
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1183
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1285
#, c-format
msgid "<%s> parent '%s' has not been defined"
msgstr "<%s>: nie określono elementu nadrzędnego o nazwie „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1194
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1196
#, c-format
msgid "<%s> geometry '%s' has not been defined"
msgstr "<%s>: nie określono geometrii o nazwie „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1207
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1209
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musi albo określać geometrię, albo element nadrzędny z geometrią"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1248
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1250
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Aby wartość alfa miała sens, należy określić tło"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1317
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1318
#, c-format
msgid "Unknown type '%s' on <%s> element"
msgstr "Nieznany typ „%s” wewnątrz elementu <%s>"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1326
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:1327
#, c-format
msgid "Unknown style_set '%s' on <%s> element"
msgstr "Nieznana wartość atrybutu „style_set” (%s) wewnątrz elementu <%s>"
......@@ -1118,7 +1121,7 @@ msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <%s>"
msgid "No <%s> set for theme '%s'"
msgstr "Nie określono elementu <%s> dla motywu „%s”"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:3884
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:3878
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type '%s' in theme '%s', add a <window "
......@@ -1127,34 +1130,34 @@ msgstr ""
"Przy typie okna „%s” w motywie „%s” nie ustawiono stylu ramki. Należy dodać "
"element <window type=\"%s\" style_set=\"cokolwiek\"/>"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4147
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4141
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z elementem ramki"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4163
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4157
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z przyciskiem"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4278
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4289
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4300
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4311
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4322
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4272
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4283
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4294
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4305
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4316
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "<%s> określono dwukrotnie dla tego motywu"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4361
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4355
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Wewnątrz elementu <%s> nie jest dopuszczalny tekst"
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4614
#: libmetacity/meta-theme-metacity.c:4621
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme '%s'"
msgstr "Odnalezienie prawidłowego pliku dla motywu „%s” się nie powiodło"
#: src/core/bell.c:290
#: src/core/bell.c:279
msgid "Bell event"
msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
......@@ -1307,51 +1310,51 @@ msgstr "%s (jako inny użytkownik)"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Użycie: %s\n"
#: src/ui/frames.c:1307
#: src/ui/frames.c:1315
msgid "Close Window"
msgstr "Zamknij okno"
#: src/ui/frames.c:1310
#: src/ui/frames.c:1318
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
#: src/ui/frames.c:1313
#: src/ui/frames.c:1321
msgid "Window App Menu"
msgstr "Menu okna programu"
#: src/ui/frames.c:1316
#: src/ui/frames.c:1324
msgid "Minimize Window"
msgstr "Zminimalizuj okno"
#: src/ui/frames.c:1319
#: src/ui/frames.c:1327
msgid "Maximize Window"
msgstr "Zmaksymalizuj okno"
#: src/ui/frames.c:1322
#: src/ui/frames.c:1330
msgid "Restore Window"
msgstr "Przywróć okno"
#: src/ui/frames.c:1325
#: src/ui/frames.c:1333
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Zwiń okno"
#: src/ui/frames.c:1328
#: src/ui/frames.c:1336
msgid "Unroll Window"
msgstr "Rozwiń okno"
#: src/ui/frames.c:1331
#: src/ui/frames.c:1339
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Utrzymuj okno na wierzchu"
#: src/ui/frames.c:1334
#: src/ui/frames.c:1342
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Usuń okno z wierzchu"
#: src/ui/frames.c:1337
#: src/ui/frames.c:1345
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Zawsze na widocznym obszarze roboczym"
#: src/ui/frames.c:1340
#: src/ui/frames.c:1348
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Umieść okno tylko na jednym obszarze roboczym"
......@@ -1437,21 +1440,21 @@ msgstr "Przenieś na _dolny obszar roboczy"
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: src/ui/menu.c:175
#: src/ui/menu.c:174
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "%d%n. obszar roboczy"
#: src/ui/menu.c:185
#: src/ui/menu.c:184
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "1_0. obszar roboczy"
#: src/ui/menu.c:187
#: src/ui/menu.c:186
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "%s%d. obszar roboczy"
#: src/ui/menu.c:354
#: src/ui/menu.c:351
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Przenieś na inny _obszar roboczy"
......@@ -1553,9 +1556,9 @@ msgstr "Mod5"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d×%d"
#: src/ui/ui.c:865
#: src/ui/ui.c:871
msgid "Falling back to default GTK+ theme - Adwaita"
msgstr "Używanie domyślnego motywu biblioteki GTK+, Adwaita"
msgstr "Używanie domyślnego motywu biblioteki GTK, Adwaita"
#: theme-viewer/theme-viewer-main.c:32
msgid "Theme type to use (\"gtk\" or \"metacity\")"
......@@ -1573,12 +1576,12 @@ msgstr "Nazwa używanego motywu"
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:103
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:102
#, c-format
msgid "Loaded <b>%s</b> theme <b>%s</b> in <b>%f</b> seconds."
msgstr "Wczytano motyw <b>%s</b> <b>%s</b> w <b>%f</b> s."
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:133
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:132
#, c-format
msgid ""
"Got MetaFrameBorders in <b>%f</b> seconds (CSS loading, PangoFontDescription "
......@@ -1587,7 +1590,7 @@ msgstr ""
"Otrzymano MetaFrameBorders w <b>%f</b> s (wczytywanie CSS, tworzenie "
"PangoFontDescription i obliczanie wysokości tytułu)."
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:208
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:207
#, c-format
msgid ""
"Drew <b>%d</b> frames in <b>%f</b> client-side seconds (<b>%f</b> "
......@@ -1598,10 +1601,6 @@ msgstr ""
"na klatkę) i <b>%f</b> s czasu zegara rzeczywistego, wliczając zasoby "
"serwera X (<b>%f</b> ms na klatkę)."
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:245
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:244
msgid "Run again"
msgstr "Wykonaj ponownie"
#: theme-viewer/theme-viewer-window.c:980
msgid "Metacity Theme Viewer"
msgstr "Przeglądarka motywów Metacity"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment