Commit f3e2e01e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent 5011d8d6
...@@ -15,8 +15,8 @@ msgid "" ...@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n" "Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-03 16:25+0200\n" "POT-Creation-Date: 2015-06-07 19:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-03 16:27+0200\n" "PO-Revision-Date: 2015-06-07 19:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n" "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -253,18 +253,13 @@ msgstr "_Zakończ" ...@@ -253,18 +253,13 @@ msgstr "_Zakończ"
msgid "Failed to get hostname: %s\n" msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Uzyskanie nazwy komputera się nie powiodło: %s\n" msgstr "Uzyskanie nazwy komputera się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/display.c:259 #: ../src/core/display.c:325
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Brak rozszerzenia %s, wymaganego przez składanie"
#: ../src/core/display.c:337
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n" msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "" msgstr ""
"Otwarcie połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window się nie powiodło\n" "Otwarcie połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window się nie powiodło\n"
#: ../src/core/keybindings.c:691 #: ../src/core/keybindings.c:692
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a " "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
...@@ -350,7 +345,7 @@ msgstr "" ...@@ -350,7 +345,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to restart: %s\n" msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Ponowne uruchomienie się nie powiodło: %s\n" msgstr "Ponowne uruchomienie się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:887 #: ../src/core/prefs.c:955
msgid "" msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not " "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n" "behave properly.\n"
...@@ -358,12 +353,12 @@ msgstr "" ...@@ -358,12 +353,12 @@ msgstr ""
"Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich " "Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich "
"mogą się zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n" "mogą się zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n"
#: ../src/core/prefs.c:958 #: ../src/core/prefs.c:1026
#, c-format #, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n" msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr "Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\" z klucza GSettings %s\n" msgstr "Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\" z klucza GSettings %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1025 #: ../src/core/prefs.c:1093
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button " "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
...@@ -372,7 +367,7 @@ msgstr "" ...@@ -372,7 +367,7 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje " "Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n" "prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n"
#: ../src/core/prefs.c:1502 #: ../src/core/prefs.c:1578
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding " "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
...@@ -381,11 +376,16 @@ msgstr "" ...@@ -381,11 +376,16 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje " "Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n" "prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:1604 #: ../src/core/prefs.c:1680
#, c-format #, c-format
msgid "Workspace %d" msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d" msgstr "Obszar roboczy %d"
#: ../src/core/prefs.c:1934
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing\n"
msgstr "Brak rozszerzenia %s, wymaganego przez składanie\n"
#: ../src/core/screen.c:364 #: ../src/core/screen.c:364
#, c-format #, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n" msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment