Commit 5d213640 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 32ab99eb
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-04 00:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-26 20:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-04 00:25+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......@@ -565,7 +565,7 @@ msgstr "Kopiuje element na prawo"
msgid "Delete selected"
msgstr "Usuwa zaznaczone"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:856 ../meld/filediff.py:1406
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:856 ../meld/filediff.py:1421
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
......@@ -855,8 +855,8 @@ msgstr ""
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:947 ../meld/filediff.py:1472
#: ../meld/filediff.py:1556 ../meld/filediff.py:1581
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:947 ../meld/filediff.py:1487
#: ../meld/filediff.py:1571 ../meld/filediff.py:1596
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -893,7 +893,7 @@ msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:\n"
msgstr ""
"Zmiany naniesione do poniższych dokumentów zostaną bezpowrotnie utracone:\n"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:948 ../meld/filediff.py:1473
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:948 ../meld/filediff.py:1488
msgid "_Replace"
msgstr "Z_amień"
......@@ -1438,8 +1438,8 @@ msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr "Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami."
#: ../meld/dirdiff.py:858 ../meld/dirdiff.py:911 ../meld/filediff.py:1061
#: ../meld/filediff.py:1213 ../meld/filediff.py:1408 ../meld/filediff.py:1438
#: ../meld/filediff.py:1440
#: ../meld/filediff.py:1093 ../meld/filediff.py:1228 ../meld/filediff.py:1423
#: ../meld/filediff.py:1453 ../meld/filediff.py:1455
msgid "Hi_de"
msgstr "_Ukryj"
......@@ -1574,8 +1574,7 @@ msgstr "[%s] Ustawianie liczby paneli"
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Otwieranie plików"
#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filediff.py:1088 ../meld/filediff.py:1101
#: ../meld/filediff.py:1107
#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filediff.py:1116 ../meld/filediff.py:1122
msgid "Could not read file"
msgstr "Nie można odczytać pliku"
......@@ -1584,39 +1583,47 @@ msgstr "Nie można odczytać pliku"
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] Odczytywanie plików"
#: ../meld/filediff.py:1089
#: ../meld/filediff.py:1088
#, python-format
msgid "%s appears to be a binary file."
msgstr "%s wygląda na plik binarny."
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Plik %s wygląda na plik binarny."
#: ../meld/filediff.py:1089
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Otworzyć go w domyślnym programie?"
#: ../meld/filediff.py:1102
#: ../meld/filediff.py:1092
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../meld/filediff.py:1117
#, python-format
msgid "%s is not in encodings: %s"
msgstr "%s nie jest zakodowany z użyciem: %s"
#: ../meld/filediff.py:1140
#: ../meld/filediff.py:1155
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Analizowanie różnic"
#: ../meld/filediff.py:1208
#: ../meld/filediff.py:1223
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku"
#: ../meld/filediff.py:1209
#: ../meld/filediff.py:1224
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Ponownie wczytać plik?"
#: ../meld/filediff.py:1212
#: ../meld/filediff.py:1227
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: ../meld/filediff.py:1371
#: ../meld/filediff.py:1386
msgid "Files are identical"
msgstr "Pliki są identyczne"
#: ../meld/filediff.py:1384
#: ../meld/filediff.py:1399
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1624,11 +1631,11 @@ msgstr ""
"Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać "
"pliki bez uwzględniania filtrów?"
#: ../meld/filediff.py:1389
#: ../meld/filediff.py:1404
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Pliki różnią się tylko znacznikami końca wierszy"
#: ../meld/filediff.py:1391
#: ../meld/filediff.py:1406
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1637,15 +1644,15 @@ msgstr ""
"Pliki są identyczne, z wyjątkiem różnych znaczników końca wierszy:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1411
#: ../meld/filediff.py:1426
msgid "Show without filters"
msgstr "Wyświetl bez filtrów"
#: ../meld/filediff.py:1433
#: ../meld/filediff.py:1448
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Wyróżnianie zmian jest niepełne"
#: ../meld/filediff.py:1434
#: ../meld/filediff.py:1449
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1653,20 +1660,20 @@ msgstr ""
"Niektóre zmiany nie zostały wyróżnione, ponieważ były za duże. Można "
"wymusić, aby program Meld wyróżnił większe zmiany, ale może to być wolne."
#: ../meld/filediff.py:1442
#: ../meld/filediff.py:1457
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1444
#: ../meld/filediff.py:1459
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "_Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1476
#: ../meld/filediff.py:1491
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Zastąpić plik „%s”?"
#: ../meld/filediff.py:1478
#: ../meld/filediff.py:1493
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1675,12 +1682,12 @@ msgstr ""
"Plik o tej samej nazwie już istnieje w „%s”.\n"
"Zastąpienie istniejącego pliku spowoduje utratę jego zawartości."
#: ../meld/filediff.py:1496
#: ../meld/filediff.py:1511
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nie można zapisać pliku %s."
#: ../meld/filediff.py:1497
#: ../meld/filediff.py:1512
#, python-format
msgid ""
"Couldn't save file due to:\n"
......@@ -1689,42 +1696,42 @@ msgstr ""
"Nie można zapisać pliku z powodu:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1509
#: ../meld/filediff.py:1524
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Zapis lewego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1511
#: ../meld/filediff.py:1526
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Zapis środkowego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1513
#: ../meld/filediff.py:1528
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Zapis prawego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1527
#: ../meld/filediff.py:1542
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku od czasu jego otwarcia"
#: ../meld/filediff.py:1529
#: ../meld/filediff.py:1544
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli plik zostanie zapisany, to wszystkie zewnętrzne zmiany zostaną "
"utracone."
#: ../meld/filediff.py:1532
#: ../meld/filediff.py:1547
msgid "Save Anyway"
msgstr "Zapisz mimo to"
#: ../meld/filediff.py:1533
#: ../meld/filediff.py:1548
msgid "Don't Save"
msgstr "Nie zapisuj"
#: ../meld/filediff.py:1559
#: ../meld/filediff.py:1574
msgid "Inconsistent line endings found"
msgstr "Odnaleziono niespójne znaczniki końca wiersza"
#: ../meld/filediff.py:1561
#: ../meld/filediff.py:1576
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains a mixture of line endings. Select the line ending format to "
......@@ -1733,16 +1740,16 @@ msgstr ""
"Plik „%s” zawiera różne znaczniki końca wiersza. Proszę wybrać format "
"znaczników końca wiersza, który ma zostać użyty."
#: ../meld/filediff.py:1582
#: ../meld/filediff.py:1597
msgid "_Save as UTF-8"
msgstr "_Zapisz za pomocą UTF-8"
#: ../meld/filediff.py:1585
#: ../meld/filediff.py:1600
#, python-format
msgid "Couldn't encode text as “%s”"
msgstr "Nie można zakodować tekstu za pomocą „%s”"
#: ../meld/filediff.py:1587
#: ../meld/filediff.py:1602
#, python-format
msgid ""
"File “%s” contains characters that can't be encoded using encoding “%s”.\n"
......@@ -1752,11 +1759,11 @@ msgstr ""
"„%s”.\n"
"Zapisać za pomocą kodowania UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1939
#: ../meld/filediff.py:1954
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Wyłączono aktualizowanie porównań na żywo"
#: ../meld/filediff.py:1940
#: ../meld/filediff.py:1955
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment