Commit 1481de03 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 16ef83e9
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-20 19:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-21 11:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-11 11:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-11 18:42+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -33,8 +33,7 @@ msgstr "3"
#: C/resolving-conflicts.page:10 C/preferences.page:10 C/file-changes.page:10
#: C/file-mode.page:11 C/flattened-view.page:10 C/index.page:8
#: C/vc-mode.page:10 C/keyboard-shortcuts.page:10 C/introduction.page:10
#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10
#: C/command-line.page:10
#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10 C/command-line.page:10
msgid "Kai Willadsen"
msgstr "Kai Willadsen"
......@@ -709,10 +708,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Název příkazu, který provede otevření textových souborů v externím editoru. "
"Stačí samotný příkaz (např. <cmd>gedit</cmd>), a otevíraný soubor je pak "
"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat <code>"
"{file}</code> a <code>{line}</code>, které pak <app>Meld</app> nahradí "
"názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. (např. "
"<cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat "
"<code>{file}</code> a <code>{line}</code>, které pak <app>Meld</app> "
"nahradí názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. "
"(např. <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
#. (itstool) path: terms/title
#: C/preferences.page:31
......@@ -1441,9 +1440,9 @@ msgid "Find the next instance of the string."
msgstr "Najít následující výskyt řetězce"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcuts.page:90 C/keyboard-shortcuts.page:96
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
#: C/keyboard-shortcuts.page:90
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Down</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key></key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcuts.page:91
......@@ -1454,6 +1453,11 @@ msgstr ""
"Přejít na následující rozdíl (také <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></"
"keyseq>)"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcuts.page:96
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>↑</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcuts.page:97
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment