Commit d7b1c9ea authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent b6a66150
Pipeline #106458 passed with stage
in 1 minute and 17 seconds
# Polish translation for libsoup.
# Copyright © 2012-2018 the libsoup authors.
# Copyright © 2012-2019 the libsoup authors.
# This file is distributed under the same license as the libsoup package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libsoup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/libsoup/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-01 06:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 20:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-31 12:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-20 19:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:139 libsoup/soup-body-input-stream.c:170
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:203 libsoup/soup-message-io.c:238
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:203 libsoup/soup-message-io.c:236
msgid "Connection terminated unexpectedly"
msgstr "Połączenie zostało nieoczekiwanie zakończone"
......@@ -45,27 +45,27 @@ msgstr "Całkowite umieszczenie zasobu w pamięci podręcznej się nie powiodł
msgid "Output buffer is too small"
msgstr "Bufor wyjściowy jest za mały"
#: libsoup/soup-message-client-io.c:41
#: libsoup/soup-message-client-io.c:39
msgid "Could not parse HTTP response"
msgstr "Nie można przetworzyć odpowiedzi HTTP"
#: libsoup/soup-message-client-io.c:66
#: libsoup/soup-message-client-io.c:62
msgid "Unrecognized HTTP response encoding"
msgstr "Nierozpoznane kodowanie odpowiedzi HTTP"
#: libsoup/soup-message-io.c:263
#: libsoup/soup-message-io.c:261
msgid "Header too big"
msgstr "Nagłówek jest za duży"
#: libsoup/soup-message-io.c:396 libsoup/soup-message-io.c:1024
#: libsoup/soup-message-io.c:393 libsoup/soup-message-io.c:1016
msgid "Operation would block"
msgstr "Działanie spowodowałoby zablokowanie"
#: libsoup/soup-message-io.c:976 libsoup/soup-message-io.c:1009
#: libsoup/soup-message-io.c:968 libsoup/soup-message-io.c:1001
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Anulowano działanie"
#: libsoup/soup-message-server-io.c:64
#: libsoup/soup-message-server-io.c:63
msgid "Could not parse HTTP request"
msgstr "Nie można przetworzyć żądania HTTP"
......@@ -79,31 +79,31 @@ msgstr "Nie podano adresu URI"
msgid "Invalid “%s” URI: %s"
msgstr "Nieprawidłowy adres URI „%s”: %s"
#: libsoup/soup-server.c:1725
#: libsoup/soup-server.c:1797
msgid "Can’t create a TLS server without a TLS certificate"
msgstr "Nie można utworzyć serwera TLS bez certyfikatu TLS"
#: libsoup/soup-server.c:1742
#: libsoup/soup-server.c:1814
#, c-format
msgid "Could not listen on address %s, port %d: "
msgstr "Nie można nasłuchiwać na adresie %s, porcie %d: "
#: libsoup/soup-session.c:4534
#: libsoup/soup-session.c:4535
#, c-format
msgid "Could not parse URI “%s”"
msgstr "Nie można przetworzyć adresu URI „%s”"
#: libsoup/soup-session.c:4571
#: libsoup/soup-session.c:4572
#, c-format
msgid "Unsupported URI scheme “%s”"
msgstr "Nieobsługiwany schemat adresu URI „%s”"
#: libsoup/soup-session.c:4593
#: libsoup/soup-session.c:4594
#, c-format
msgid "Not an HTTP URI"
msgstr "Nie jest adresem URI protokołu HTTP"
#: libsoup/soup-session.c:4791
#: libsoup/soup-session.c:4805
msgid "The server did not accept the WebSocket handshake."
msgstr "Serwer nie przyjął powitania WebSocket."
......@@ -119,48 +119,61 @@ msgstr "Nie można zaimportować istniejącego gniazda: "
msgid "Can’t import unconnected socket"
msgstr "Nie można zaimportować niepołączonego gniazda"
#: libsoup/soup-websocket.c:338 libsoup/soup-websocket.c:347
#: libsoup/soup-websocket.c:479 libsoup/soup-websocket.c:523
#: libsoup/soup-websocket.c:539
msgid "Server requested unsupported extension"
msgstr "Serwer zażądał nieobsługiwanego rozszerzenia"
#: libsoup/soup-websocket.c:502 libsoup/soup-websocket.c:694
#, c-format
msgid "Incorrect WebSocket “%s” header"
msgstr "Niepoprawny nagłówek „%s” WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:503 libsoup/soup-websocket.c:1024
#, c-format
msgid "Server returned incorrect “%s” key"
msgstr "Serwer zwrócił niepoprawny klucz „%s”"
#: libsoup/soup-websocket.c:566
#, c-format
msgid "Duplicated parameter in “%s” WebSocket extension header"
msgstr "Podwójny parametr w nagłówku rozszerzenia WebSocket „%s”"
#: libsoup/soup-websocket.c:567
#, c-format
msgid ""
"Server returned a duplicated parameter in “%s” WebSocket extension header"
msgstr ""
"Serwer zwrócił podwójny parametr w nagłówku rozszerzenia WebSocket „%s”"
#: libsoup/soup-websocket.c:658 libsoup/soup-websocket.c:667
msgid "WebSocket handshake expected"
msgstr "Oczekiwano powitania WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:355
#: libsoup/soup-websocket.c:675
msgid "Unsupported WebSocket version"
msgstr "Nieobsługiwana wersja WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:364
#: libsoup/soup-websocket.c:684
msgid "Invalid WebSocket key"
msgstr "Nieprawidłowy klucz WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:374
#, c-format
msgid "Incorrect WebSocket “%s” header"
msgstr "Niepoprawny nagłówek „%s” WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:383
#: libsoup/soup-websocket.c:703
msgid "Unsupported WebSocket subprotocol"
msgstr "Nieobsługiwany podprotokół WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:510
#: libsoup/soup-websocket.c:975
msgid "Server rejected WebSocket handshake"
msgstr "Serwer odrzucił powitanie WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:518 libsoup/soup-websocket.c:527
#: libsoup/soup-websocket.c:983 libsoup/soup-websocket.c:992
msgid "Server ignored WebSocket handshake"
msgstr "Serwer zignorował powitanie WebSocket"
#: libsoup/soup-websocket.c:539
#: libsoup/soup-websocket.c:1004
msgid "Server requested unsupported protocol"
msgstr "Serwer zażądał nieobsługiwanego protokołu"
#: libsoup/soup-websocket.c:549
msgid "Server requested unsupported extension"
msgstr "Serwer zażądał nieobsługiwanego rozszerzenia"
#: libsoup/soup-websocket.c:562
#, c-format
msgid "Server returned incorrect “%s” key"
msgstr "Serwer zwrócił niepoprawny klucz „%s”"
#: libsoup/soup-tld.c:150
msgid "No public-suffix list available."
msgstr "Brak dostępnej listy „public-suffix”."
......@@ -179,4 +192,4 @@ msgstr "Nazwa komputera nie ma podstawowej domeny"
#: libsoup/soup-tld.c:196
msgid "Not enough domains"
msgstr "Brak wystarczającej liczby domen"
msgstr "Za mało domen"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment