Commit e1cc7120 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Update Slovak translation

parent eaea5da6
......@@ -6,10 +6,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libsoup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libsoup&keywords=I18N+L10N&component=Misc\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-27 12:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-19 22:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-09 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 21:37+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -17,24 +17,24 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:140
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:171
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:204 ../libsoup/soup-message-io.c:235
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:139
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:170
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:203 ../libsoup/soup-message-io.c:238
msgid "Connection terminated unexpectedly"
msgstr "Pripojenie bolo neočakávane ukončené"
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:462
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:459
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Neplatná požiadavka na posunutie"
# struct
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:490
#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:487
msgid "Cannot truncate SoupBodyInputStream"
msgstr "SoupBodyInputStream sa nedá skrátiť"
#: ../libsoup/soup-cache-input-stream.c:74
#: ../libsoup/soup-cache-input-stream.c:76
msgid "Network stream unexpectedly closed"
msgstr "Sieťový prúd bol neočakávane uzavretý"
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Úplné načítanie zdroja do dočasnej pamäte zlyhalo"
# PM: buffer by som preložil ako schránka
# PK: schranka je clipboard, buffer je jednoznacne vyrovnavacia pamet
#: ../libsoup/soup-converter-wrapper.c:192
#: ../libsoup/soup-converter-wrapper.c:189
#, c-format
msgid "Output buffer is too small"
msgstr "Výstupná vyrovnávacia pamäť je príliš malá"
......@@ -57,12 +57,16 @@ msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď HTTP"
msgid "Unrecognized HTTP response encoding"
msgstr "Nerozpoznané kódovanie odpovede HTTP"
#: ../libsoup/soup-message-io.c:263
msgid "Header too big"
msgstr "Záhlavie je príliš veľké"
# PK: tu neviem ako to povedat, malo by ist o to, ze proste ta operacia neni async
#: ../libsoup/soup-message-io.c:392 ../libsoup/soup-message-io.c:1020
#: ../libsoup/soup-message-io.c:396 ../libsoup/soup-message-io.c:1024
msgid "Operation would block"
msgstr "Operácia by blokovala spracovanie"
#: ../libsoup/soup-message-io.c:972 ../libsoup/soup-message-io.c:1005
#: ../libsoup/soup-message-io.c:976 ../libsoup/soup-message-io.c:1009
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operácia bola zrušená"
......@@ -71,42 +75,42 @@ msgid "Could not parse HTTP request"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať požiadavku HTTP"
# error
#: ../libsoup/soup-request.c:140
#: ../libsoup/soup-request.c:141
#, c-format
msgid "No URI provided"
msgstr "Nebol poskytnutý identifikátor URI"
# first %s - scheme (http, ftp, ...)
#: ../libsoup/soup-request.c:150
#: ../libsoup/soup-request.c:151
#, c-format
msgid "Invalid “%s” URI: %s"
msgstr "Neplatná schéma „%s“ identifikátora URI: %s"
#: ../libsoup/soup-server.c:1727
#: ../libsoup/soup-server.c:1725
msgid "Can’t create a TLS server without a TLS certificate"
msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS server bez TLS certifikátu"
#: ../libsoup/soup-server.c:1744
#: ../libsoup/soup-server.c:1742
#, c-format
msgid "Could not listen on address %s, port %d: "
msgstr "Nepodarilo sa počúvať na adrese %s, porte %d: "
#: ../libsoup/soup-session.c:4525
#: ../libsoup/soup-session.c:4524
#, c-format
msgid "Could not parse URI “%s”"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať identifikátor URI „%s“"
#: ../libsoup/soup-session.c:4562
#: ../libsoup/soup-session.c:4561
#, c-format
msgid "Unsupported URI scheme “%s”"
msgstr "Nepodporovaná schéma „%s“ pre identifikátor URI"
#: ../libsoup/soup-session.c:4584
#: ../libsoup/soup-session.c:4583
#, c-format
msgid "Not an HTTP URI"
msgstr "Nie je HTTP URI"
#: ../libsoup/soup-session.c:4770
#: ../libsoup/soup-session.c:4781
msgid "The server did not accept the WebSocket handshake."
msgstr "Server neprijal vyjednanie protokolu WebSocket."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment