Commit 6bc0b68f authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Administrator
Browse files

Update Nepali translation

parent 41ff5eb2
Pipeline #290204 passed with stages
in 4 minutes and 47 seconds
......@@ -7,198 +7,217 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome Nepali Translation Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/libsoup/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-05 08:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-04 21:11+0545\n"
"POT-Creation-Date: 2021-06-11 18:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-16 19:32+0545\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari@gmail.com>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:139 libsoup/soup-body-input-stream.c:170
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:203 libsoup/soup-message-io.c:244
msgid "Connection terminated unexpectedly"
msgstr "जडान अप्रत्याशित रूपमा समाप्त भयो"
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:459
msgid "Invalid seek request"
msgstr "अमान्य खोज अनुरोध"
#: libsoup/soup-body-input-stream.c:487
msgid "Cannot truncate SoupBodyInputStream"
msgstr "सूपबडीइनपुटस्ट्रीम ट्रंक गर्न सकिँदैन"
#: libsoup/soup-cache-input-stream.c:76
#: libsoup/cache/soup-cache-input-stream.c:70
msgid "Network stream unexpectedly closed"
msgstr "सञ्जाल स्ट्रीम अनपेक्षित रूपमा बन्द गरियो"
#: libsoup/soup-cache-input-stream.c:291
#: libsoup/cache/soup-cache-input-stream.c:252
msgid "Failed to completely cache the resource"
msgstr "संसाधन पुरा तरिकाले क्यास गर्न असफल भयो"
#: libsoup/soup-directory-input-stream.c:231
msgid "Name"
msgstr "नाम"
#: libsoup/soup-directory-input-stream.c:232
msgid "Size"
msgstr "परिमाण"
#: libsoup/soup-directory-input-stream.c:233
msgid "Date Modified"
msgstr "मिति परिमार्जन गरियो"
#: libsoup/soup-converter-wrapper.c:189
#: libsoup/content-decoder/soup-converter-wrapper.c:197
#, c-format
msgid "Output buffer is too small"
msgstr "निर्गत बफर धेरै सानो छ"
#: libsoup/soup-message-client-io.c:39
msgid "Could not parse HTTP response"
msgstr "HTTP प्रतिक्रिया पार्स गर्न सकिएन"
#: libsoup/http1/soup-body-input-stream.c:155
#: libsoup/http1/soup-body-input-stream.c:187
#: libsoup/http1/soup-body-input-stream.c:220
#: libsoup/http1/soup-message-io-data.c:77
msgid "Connection terminated unexpectedly"
msgstr "जडान अप्रत्याशित रूपमा समाप्त भयो"
#: libsoup/soup-message-client-io.c:62
msgid "Unrecognized HTTP response encoding"
msgstr "अपरिचित HTTP प्रतिक्रिया इन्कोडिङ"
#: libsoup/http1/soup-body-input-stream.c:471
msgid "Invalid seek request"
msgstr "अमान्य खोज अनुरोध"
#: libsoup/soup-message-io.c:269
msgid "Header too big"
msgstr "हेडर अति ठूलो छ"
#: libsoup/http1/soup-body-input-stream.c:499
msgid "Cannot truncate SoupBodyInputStream"
msgstr "सूपबडीइनपुटस्ट्रीम ट्रंक गर्न सकिँदैन"
#: libsoup/soup-message-io.c:401 libsoup/soup-message-io.c:1024
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:312
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:756
#: libsoup/http2/soup-body-input-stream-http2.c:221
#: libsoup/server/soup-server-io.c:354 libsoup/server/soup-server-io.c:819
msgid "Operation would block"
msgstr "सञ्चालन ब्लक हुनेछ"
#: libsoup/soup-message-io.c:976 libsoup/soup-message-io.c:1009
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "सञ्चालन रद्द भएको छ"
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:456
msgid "Could not parse HTTP response"
msgstr "HTTP प्रतिक्रिया पार्स गर्न सकिएन"
#: libsoup/soup-message-server-io.c:63
msgid "Could not parse HTTP request"
msgstr "HTTP अनुरोध पार्स गर्न सकिएन"
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:479
msgid "Unrecognized HTTP response encoding"
msgstr "अपरिचित HTTP प्रतिक्रिया इन्कोडिङ"
#: libsoup/soup-request.c:141
#, c-format
msgid "No URI provided"
msgstr "कुनै URI प्रदान गरिएको छैन"
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:715
#: libsoup/http1/soup-client-message-io-http1.c:741
#: libsoup/http2/soup-client-message-io-http2.c:1426
#: libsoup/http2/soup-client-message-io-http2.c:1450
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "सञ्चालन रद्द भएको छ"
#: libsoup/soup-request.c:151
#, c-format
msgid "Invalid “%s” URI: %s"
msgstr "अमान्य \"%s\" URI:%s"
#: libsoup/http1/soup-message-io-data.c:105
msgid "Header too big"
msgstr "हेडर अति ठूलो छ"
#: libsoup/soup-server.c:1810
#: libsoup/server/soup-server.c:1072
msgid "Can’t create a TLS server without a TLS certificate"
msgstr "TLS प्रमाणपत्र बिना TLS सर्भर सिर्जना गर्न सक्दैन"
#: libsoup/soup-server.c:1827
#: libsoup/server/soup-server.c:1088
#, c-format
msgid "Could not listen on address %s, port %d: "
msgstr "ठेगाना%s, पोर्ट%d मा सुन्न सकेन: "
#: libsoup/soup-session.c:4585
#, c-format
msgid "Could not parse URI “%s”"
msgstr "URI \"%s\" पार्स गर्न सकिएन"
#: libsoup/server/soup-socket.c:116
msgid "Could not import existing socket: "
msgstr "अवस्थित सकेट आयात गर्न सकिएन: "
#: libsoup/soup-session.c:4622
#, c-format
msgid "Unsupported URI scheme “%s”"
msgstr "असमर्थित यूआरआई योजना \"%s\""
#: libsoup/server/soup-socket.c:125
msgid "Can’t import unconnected socket"
msgstr "जडान नगरिएको सकेट सकिएन"
#: libsoup/soup-session.c:1166
msgid "Location header is missing or empty in response headers"
msgstr "प्रतिक्रिया हेडरमा स्थान हेडर हराइरहेको छ वा खाली छ"
#: libsoup/soup-session.c:4644
#: libsoup/soup-session.c:1180
#, c-format
msgid "Not an HTTP URI"
msgstr "HTTP URI होइन"
msgid "Invalid URI “%s” in Location response header"
msgstr "स्थान प्रतिक्रिया हेडरमा अवैध यूआरआई \"%s\""
#: libsoup/soup-session.c:1200
msgid "Too many redirects"
msgstr "अति धेरै पुन: निर्देशन"
#: libsoup/soup-session.c:1205
msgid "Message was restarted too many times"
msgstr "धेरै पटक सन्देश पुन: सुरुआत गरियो"
#: libsoup/soup-session.c:4855
#: libsoup/soup-session.c:3315 libsoup/soup-session.c:3464
msgid "Message is already in session queue"
msgstr "सन्देश पहिले नै सत्रमा लाम लागेको छ"
#: libsoup/soup-session.c:3825
msgid "The server did not accept the WebSocket handshake."
msgstr "सर्भरले वेबसकेट ह्यान्डशक स्वीकार गरेन।."
#: libsoup/soup-socket.c:148
msgid "Can’t import non-socket as SoupSocket"
msgstr "सूपसकेटको रूपमा गैर-सकेट आयात गर्न सकिँदैन"
#: libsoup/soup-tld.c:142
msgid "No public-suffix list available."
msgstr "कुनै सार्वजनिक प्रत्यय सूची उपलब्ध छैन ।"
#: libsoup/soup-socket.c:166
msgid "Could not import existing socket: "
msgstr "अवस्थित सकेट आयात गर्न सकिएन: "
#: libsoup/soup-tld.c:152 libsoup/soup-tld.c:168
msgid "Invalid hostname"
msgstr "अवैध होस्टनाम"
#: libsoup/soup-socket.c:175
msgid "Can’t import unconnected socket"
msgstr "जडान नगरिएको सकेट सकिएन"
#: libsoup/soup-tld.c:159
msgid "Hostname is an IP address"
msgstr "होस्टनाम आईपी ठेगाना हो"
#: libsoup/soup-websocket.c:479 libsoup/soup-websocket.c:523
#: libsoup/soup-websocket.c:539
#: libsoup/soup-tld.c:180
msgid "Hostname has no base domain"
msgstr "होस्टनामसँग कुनै आधार डोमेन छैन"
#: libsoup/soup-tld.c:188
msgid "Not enough domains"
msgstr "पर्याप्त डोमेनहरू छैनन्"
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:399
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:443
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:459
msgid "Server requested unsupported extension"
msgstr "सर्भरले असमर्थित एक्सटेन्सन अनुरोध गर्यो"
#: libsoup/soup-websocket.c:502 libsoup/soup-websocket.c:694
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:422
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:614
#, c-format
msgid "Incorrect WebSocket “%s” header"
msgstr "गलत वेबसकेट \"%s\" हेडर"
#: libsoup/soup-websocket.c:503 libsoup/soup-websocket.c:1024
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:423
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:878
#, c-format
msgid "Server returned incorrect “%s” key"
msgstr "सर्भरले गलत \"%s\" कुञ्जीलाई फर्कायो"
#: libsoup/soup-websocket.c:566
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:486
#, c-format
msgid "Duplicated parameter in “%s” WebSocket extension header"
msgstr "\"%s\" वेबसोकेट विस्तार हेडरमा नक्कल गरिएको परामिति"
#: libsoup/soup-websocket.c:567
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:487
#, c-format
msgid "Server returned a duplicated parameter in “%s” WebSocket extension header"
msgstr "सर्भरले \"%s\" वेबसकेट विस्तार हेडरमा नक्कल गरिएको परिमिति फर्कायो"
#: libsoup/soup-websocket.c:658 libsoup/soup-websocket.c:667
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:577
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:587
msgid "WebSocket handshake expected"
msgstr "वेबसकेट ह्यान्डशेक अपेक्षित"
#: libsoup/soup-websocket.c:675
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:595
msgid "Unsupported WebSocket version"
msgstr "असमर्थित वेबसकेट संस्करण"
#: libsoup/soup-websocket.c:684
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:604
msgid "Invalid WebSocket key"
msgstr "असमर्थित वेबसकेट सबप्रटोकल"
#: libsoup/soup-websocket.c:703
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:623
msgid "Unsupported WebSocket subprotocol"
msgstr "Unsupported WebSocket subprotocol"
#: libsoup/soup-websocket.c:975
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:829
msgid "Server rejected WebSocket handshake"
msgstr "सर्भरले वेबस्केट ह्यान्डशकलाई अस्वीकार गर्यो"
#: libsoup/soup-websocket.c:983 libsoup/soup-websocket.c:992
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:837
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:846
msgid "Server ignored WebSocket handshake"
msgstr "सर्भरले वेबस्केट ह्यान्डशेकलाई बेवास्ता गर्यो"
#: libsoup/soup-websocket.c:1004
#: libsoup/websocket/soup-websocket.c:858
msgid "Server requested unsupported protocol"
msgstr "सर्भरले असमर्थित प्रोटोकल अनुरोध गर्यो"
#: libsoup/soup-tld.c:150
msgid "No public-suffix list available."
msgstr "कुनै सार्वजनिक प्रत्यय सूची उपलब्ध छैन ।"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "नाम"
#: libsoup/soup-tld.c:160 libsoup/soup-tld.c:176
msgid "Invalid hostname"
msgstr "अवैध होस्टनाम"
#~ msgid "Size"
#~ msgstr "परिमाण"
#: libsoup/soup-tld.c:167
msgid "Hostname is an IP address"
msgstr "होस्टनाम आईपी ठेगाना हो"
#~ msgid "Date Modified"
#~ msgstr "मिति परिमार्जन गरियो"
#: libsoup/soup-tld.c:188
msgid "Hostname has no base domain"
msgstr "होस्टनामसँग कुनै आधार डोमेन छैन"
#~ msgid "Could not parse HTTP request"
#~ msgstr "HTTP अनुरोध पार्स गर्न सकिएन"
#: libsoup/soup-tld.c:196
msgid "Not enough domains"
msgstr "पर्याप्त डोमेनहरू छैनन्"
#~ msgid "No URI provided"
#~ msgstr "कुनै URI प्रदान गरिएको छैन"
#~ msgid "Invalid “%s” URI: %s"
#~ msgstr "अमान्य \"%s\" URI:%s"
#~ msgid "Could not parse URI “%s”"
#~ msgstr "URI \"%s\" पार्स गर्न सकिएन"
#~ msgid "Unsupported URI scheme “%s”"
#~ msgstr "असमर्थित यूआरआई योजना \"%s\""
#~ msgid "Not an HTTP URI"
#~ msgstr "HTTP URI होइन"
#~ msgid "Can’t import non-socket as SoupSocket"
#~ msgstr "सूपसकेटको रूपमा गैर-सकेट आयात गर्न सकिँदैन"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment