Commit 7d30e507 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 95da7934
Pipeline #9619 passed with stage
in 2 minutes and 52 seconds
# Czech translation for json-glib.
# Copyright (C) 2011 json-glib's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the json-glib package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2014, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: json-glib master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=json-"
"glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-27 22:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-02 07:17+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/json-glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 11:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-24 17:40+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:50
#: json-glib/json-glib-format.c:58
msgid "Prettify output"
msgstr "Lépe upravit výstup"
#: json-glib/json-glib-format.c:51
#: json-glib/json-glib-format.c:59
msgid "Indentation spaces"
msgstr "Mezery pro odsazení"
#: json-glib/json-glib-format.c:59
msgid "SPACES"
msgstr "MEZERY"
#: json-glib/json-glib-format.c:60
msgid "Output file"
msgstr "Výstupní soubor"
#: json-glib/json-glib-format.c:60 json-glib/json-glib-validate.c:115
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"
#: json-glib/json-glib-format.c:61
msgid "FILE…"
msgstr "SOUBOR…"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:77 json-glib/json-glib-validate.c:63
#: json-glib/json-glib-format.c:87 json-glib/json-glib-format.c:120
#: json-glib/json-glib-validate.c:63
#, c-format
msgid "%s: %s: error opening file: %s\n"
msgstr "%s: %s: chyba při otevírání souboru: %s\n"
......@@ -38,7 +54,7 @@ msgstr "%s: %s: chyba při otevírání souboru: %s\n"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:89 json-glib/json-glib-validate.c:75
#: json-glib/json-glib-format.c:99 json-glib/json-glib-validate.c:75
#, c-format
msgid "%s: %s: error parsing file: %s\n"
msgstr "%s: %s: chyba při analýze souboru: %s\n"
......@@ -46,7 +62,7 @@ msgstr "%s: %s: chyba při analýze souboru: %s\n"
#. Translators: the first %s is the program name, the
#. * second one is the URI of the file.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:108
#: json-glib/json-glib-format.c:138
#, c-format
msgid "%s: %s: error writing to stdout"
msgstr "%s: %s: chyba při zápisu do standardního výstupu"
......@@ -54,22 +70,18 @@ msgstr "%s: %s: chyba při zápisu do standardního výstupu"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:129 json-glib/json-glib-validate.c:87
#: json-glib/json-glib-format.c:159 json-glib/json-glib-validate.c:87
#, c-format
msgid "%s: %s: error closing: %s\n"
msgstr "%s: %s: chyba při zavírání: %s\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:158 json-glib/json-glib-validate.c:115
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. and before the list of options.
#: json-glib/json-glib-format.c:161
#: json-glib/json-glib-format.c:192
msgid "Format JSON files."
msgstr "Formátovat soubory JSON."
#: json-glib/json-glib-format.c:162
#: json-glib/json-glib-format.c:193
msgid "json-glib-format formats JSON resources."
msgstr "json-glib-format formátuje prostředky JSON."
......@@ -77,12 +89,12 @@ msgstr "json-glib-format formátuje prostředky JSON."
#. * means the user is calling json-glib-validate without any
#. * argument.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:179 json-glib/json-glib-validate.c:136
#: json-glib/json-glib-format.c:208 json-glib/json-glib-validate.c:136
#, c-format
msgid "Error parsing commandline options: %s\n"
msgstr "Chyba při zpracování přepínačů příkazového řádku: %s\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:181 json-glib/json-glib-format.c:195
#: json-glib/json-glib-format.c:210 json-glib/json-glib-format.c:224
#: json-glib/json-glib-validate.c:138 json-glib/json-glib-validate.c:152
#, c-format
msgid "Try “%s --help” for more information."
......@@ -92,7 +104,7 @@ msgstr "Pro více informací zkuste použít „%s --help“."
#. * means the user is calling json-glib-validate without any
#. * argument.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:193 json-glib/json-glib-validate.c:150
#: json-glib/json-glib-format.c:222 json-glib/json-glib-validate.c:150
#, c-format
msgid "%s: missing files"
msgstr "%s: schází soubory"
......@@ -108,30 +120,30 @@ msgid "json-glib-validate validates JSON data at the given URI."
msgstr "json-glib-validate ověřuje platnost dat JSON na zadané adrese URI."
#. translators: the %s is the name of the data structure
#: json-glib/json-gobject.c:943
#: json-glib/json-gobject.c:940
#, c-format
msgid "Expecting a JSON object, but the root node is of type “%s”"
msgstr "Očekává se objekt JSON, ale kořenový uzel je typu „%s“"
#. translators: the '%s' is the type name
#: json-glib/json-gvariant.c:523
#: json-glib/json-gvariant.c:524
#, c-format
msgid "Unexpected type “%s” in JSON node"
msgstr "Neočekávaný typ „%s“ v uzlu JSON"
#: json-glib/json-gvariant.c:593
#: json-glib/json-gvariant.c:594
msgid "Missing elements in JSON array to conform to a tuple"
msgstr "Schází prvky v poli JSON, aby to byla n-tice"
#: json-glib/json-gvariant.c:621
#: json-glib/json-gvariant.c:622
msgid "Missing closing symbol “)” in the GVariant tuple type"
msgstr "Schází uzavírací symbol „)“ v typu n-tice GVariant"
#: json-glib/json-gvariant.c:629
#: json-glib/json-gvariant.c:630
msgid "Unexpected extra elements in JSON array"
msgstr "Neočekávané dodatečné prvky v poli JSON"
#: json-glib/json-gvariant.c:908
#: json-glib/json-gvariant.c:909
msgid "Invalid string value converting to GVariant"
msgstr "Neplatná hodnota typu řetězec převáděná na GVariant"
......@@ -140,16 +152,16 @@ msgid ""
"A GVariant dictionary entry expects a JSON object with exactly one member"
msgstr "Záznam slovníku GVariant očekává objekt JSON s právě jedním členem"
#: json-glib/json-gvariant.c:1248
#: json-glib/json-gvariant.c:1242
#, c-format
msgid "GVariant class “%c” not supported"
msgstr "Třída GVariant „%c“ není podporována"
#: json-glib/json-gvariant.c:1296
#: json-glib/json-gvariant.c:1290
msgid "Invalid GVariant signature"
msgstr "Neplatná signatura GVariant"
#: json-glib/json-gvariant.c:1344
#: json-glib/json-gvariant.c:1338
msgid "JSON data is empty"
msgstr "Data JSON jsou prázdná"
......@@ -157,12 +169,12 @@ msgstr "Data JSON jsou prázdná"
#. * number, the second %d is the position on the line, and %s is
#. * the error message
#.
#: json-glib/json-parser.c:907
#: json-glib/json-parser.c:909
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Parse error: %s"
msgstr "%s:%d:%d: Chyba zpracování: %s"
#: json-glib/json-parser.c:990
#: json-glib/json-parser.c:992
msgid "JSON data must be UTF-8 encoded"
msgstr "Data JSON musí být kódována v UTF-8"
......@@ -224,41 +236,41 @@ msgid ""
"position."
msgstr "Index „%d“ je větší než velikost objektu na aktuální pozici."
#: json-glib/json-reader.c:587 json-glib/json-reader.c:751
#: json-glib/json-reader.c:802 json-glib/json-reader.c:840
#: json-glib/json-reader.c:878 json-glib/json-reader.c:916
#: json-glib/json-reader.c:954 json-glib/json-reader.c:999
#: json-glib/json-reader.c:1035 json-glib/json-reader.c:1061
#: json-glib/json-reader.c:585 json-glib/json-reader.c:751
#: json-glib/json-reader.c:799 json-glib/json-reader.c:837
#: json-glib/json-reader.c:875 json-glib/json-reader.c:913
#: json-glib/json-reader.c:951 json-glib/json-reader.c:996
#: json-glib/json-reader.c:1032 json-glib/json-reader.c:1058
msgid "No node available at the current position"
msgstr "Na aktuální pozici není k dispozici žádný uzel"
#: json-glib/json-reader.c:594
#: json-glib/json-reader.c:592
#, c-format
msgid "The current position holds a “%s” and not an array"
msgstr "Aktuální pozice obsahuje „%s“ a ne pole"
#: json-glib/json-reader.c:670
#: json-glib/json-reader.c:668
#, c-format
msgid "The current node is of type “%s”, but an object was expected."
msgstr "Aktuální uzel je typu „%s“, ale byl očekáván objekt."
#: json-glib/json-reader.c:677
#: json-glib/json-reader.c:675
#, c-format
msgid "The member “%s” is not defined in the object at the current position."
msgstr "Člen „%s“ není na aktuálním pozici v objektu definován."
#: json-glib/json-reader.c:758 json-glib/json-reader.c:809
#: json-glib/json-reader.c:758 json-glib/json-reader.c:806
#, c-format
msgid "The current position holds a “%s” and not an object"
msgstr "Aktuální pozice obsahuje „%s“ a ne objekt"
#: json-glib/json-reader.c:849 json-glib/json-reader.c:887
#: json-glib/json-reader.c:925 json-glib/json-reader.c:963
#: json-glib/json-reader.c:1008
#: json-glib/json-reader.c:846 json-glib/json-reader.c:884
#: json-glib/json-reader.c:922 json-glib/json-reader.c:960
#: json-glib/json-reader.c:1005
#, c-format
msgid "The current position holds a “%s” and not a value"
msgstr "Aktuální pozice obsahuje „%s“ a ne hodnotu"
#: json-glib/json-reader.c:971
#: json-glib/json-reader.c:968
msgid "The current position does not hold a string type"
msgstr "Aktuální pozice neobsahuje typ string (řetězec)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment