Commit c291048e authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 62480c27
Pipeline #213957 passed with stages
in 4 minutes and 8 seconds
......@@ -783,7 +783,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/highlights.page:35
msgid "Highlight capturable tiles"
msgstr "Zvýrazňování sebratelných kamenů"
msgstr "Zvýrazňování zabratelných kamenů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/highlights.page:37
......@@ -805,7 +805,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Když chcete zapnout, nebo vypnout toto zvýrazňování, zmáčkněte tlačítko "
"nabídky v pravém horním rohu okna, vyberte <gui>Vzhled</gui> a v části "
"<gui>Zvýrazňování</gui> zaškrtněte <gui>Sebratelné kameny</gui>."
"<gui>Zvýrazňování</gui> zaškrtněte <gui>Zabratelné kameny</gui>."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:8
......
......@@ -353,7 +353,7 @@ msgstr "Zda zvýrazňovat hratelná pole"
#. Translators: description of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/highlight-playable-tiles'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:74
msgid "If “true”, the tiles where you can play are highlighted."
msgstr "Když je zapnuto, jsou zvýrazňována pole, na které můžete hrát."
msgstr "Když je zapnuto, jsou zvýrazňována pole, na která můžete hrát."
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/highlight-turnable-tiles'; these are not the playable tiles, but the one that could be captured by a play
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:79
......@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr ""
"variantami). Když je nastaveno „pravda“, bude hra začína náhodně v jednom "
"nebo druhém postavení. Když „nepravda“, bude se používat jen nejběžnější "
"počáteční postavení. Ke střídání postavení můžete hru přimět pomocí přepínače „--"
"alternative-start“ v příkazové řádce. Toto nastavení bude ignorováno také v "
"alternative-start“ v příkazové řádce. Toto nastavení bude ignorováno v "
"případě, že je v příkazové řádce zadán přepínač „--usual-start“ nebo „--"
"random-start“."
......@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr "Zapnout zvuk"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:120
msgid "Start with the usual position"
msgstr "Začít s obvyklým postaveným"
msgstr "Začít s obvyklým postavením"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:123
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment