Commit a375342e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 4dd6f4d5
Pipeline #210866 passed with stages
in 4 minutes and 58 seconds
......@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/alternate.page:34
msgid "This option is selected by default."
msgstr "Aquesta opció està activa per defecte"
msgstr "Aquesta opció està activa per defecte."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/bug-filing.page:10 C/develop.page:10 C/documentation.page:10
......@@ -388,7 +388,7 @@ msgstr ""
"'accedir-hi, d'enviar informes d'errors i de fer comentaris. A més, us heu "
"de registrar per poder rebre actualitzacions per correu electrònic sobre "
"l'estat de l'informe d'error. Si encara no teniu un compte, feu clic a "
"l'enllaç <gui>inicia la sessió / Registra'm</gui> per crear-ne un. "
"l'enllaç <gui>inicia la sessió / Registra'm</gui> per crear-ne un."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:36
......@@ -403,8 +403,8 @@ msgstr ""
"Quan tingueu un compte, inicieu la sessió i feu clic a <gui>Problema "
"nou</gui>. Abans d'enviar un informe d'error, llegiu les <link "
"href=\"https://wiki.gnome.org/Community/GettingInTouch/BugReportingGuidelines\">pautes"
" d'escriptura d'errorss</link>, i <link "
"href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/issues\">cerqueu</link> l'error"
" d'escriptura d'errors</link>, i <link "
"href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/issues\">navegueu</link> l'error"
" per veure si ja existeix."
#. (itstool) path: section/p
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgstr ""
"Per a iniciar una partida des d'aquí, feu clic al botó <gui>Comença una "
"partida</gui>. També es pot iniciar una partida amb la <link "
"xref=\"shortcuts#game-selection\">drecera de teclat</link> "
"<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>."
"<keyseq><key>Maj</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/configure.page:30
......@@ -507,7 +507,7 @@ msgid ""
"community. You are welcome to participate."
msgstr ""
"Els <app>Jocs del GNOME</app> són desenvolupats i mantinguts per una "
"comunitat de voluntaris. Ets benvingut a participar."
"comunitat de voluntaris. Us convidem a participar-hi."
#. (itstool) path: page/p
#: C/develop.page:31
......@@ -726,7 +726,7 @@ msgid ""
"thanks to E5"
msgstr ""
"Les <em>blanques</em> giren una fila de dues peces: jugant E2, giren E3 i E4"
" gràcies a E5."
" gràcies a E5"
#. (itstool) path: td/p
#: C/example.page:95
......@@ -939,7 +939,7 @@ msgid ""
"This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0"
" Unported license."
msgstr ""
"Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Llicència no adaptada"
"Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Llicència no adaptada."
#. (itstool) path: page/p
#: C/license.page:20
......@@ -1435,7 +1435,7 @@ msgstr "Inicia una partida nova"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:34
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Maj</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:37
......@@ -1550,7 +1550,7 @@ msgstr "Quant a"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:92
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>F1</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>F1</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Maj</key><key>F1</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:95
......@@ -1941,7 +1941,7 @@ msgid ""
" shapes and a high black and white contrast;"
msgstr ""
"<em>Blanc i negre</em>: aquest tema és més conceptual, amb formes "
"geomètriques i un alt contrast en blanc i negre."
"geomètriques i un alt contrast en blanc i negre;"
#. (itstool) path: item/p
#: C/theme.page:49
......@@ -1950,7 +1950,7 @@ msgid ""
"of your windows is a dark one;"
msgstr ""
"<em>Adwaita</em>: aquest tema utilitza un tauler blau, més adient si el tema"
" de les vostres finestres és fosc."
" de les vostres finestres és fosc;"
#. (itstool) path: item/p
#: C/theme.page:52
......@@ -2046,7 +2046,7 @@ msgstr "Més informació"
msgid ""
"There is no way to install a different theme than the ones described here."
msgstr ""
"No hi ha cap manera d'instal·lar un tema diferent diferent als descrits "
"No hi ha cap manera d'instal·lar un tema diferent als descrits "
"aquí."
#. (itstool) path: section/p
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment