Commit 853a41a5 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 04caa3f0
Pipeline #214259 passed with stages
in 4 minutes and 2 seconds
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr ""
"Quan es <link xref=\"configure\">configura un nou joc</link>, es mira al "
"primer botó amb una fletxa cap avall; o bé s'ha d'etiquetar <gui>Color: "
"Fosc</gui>, <gui>Color: Clar</gui> o <gui>Dos jugadors</gui>. En aquest "
"últim cas, <app>Reversi</app> ija està configurat per començar un joc de dos"
"últim cas, <app>Reversi</app> ja està configurat per començar un joc de dos"
" jugadors, en cas contrari començaria un joc contra l'ordinador."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr ""
"El <app>Reversi</app> us permet jugar a <link xref=\"select-game\">dues "
"variacions del joc</link>: la versió clàssica, on intenteu dominar el tauler"
" al final, i el <em>Reversi invertit</em>, on l'objectiu és acabar amb "
"<em>menys</em> peces que el rival. Podeu jugar <link xref=\"ai-"
"<em>menys</em> peces que el rival. Podeu jugar <link xref=\"ai-"
"game\">contra l'ordinador</link> o <link xref=\"2player\">amb un altre "
"jugador</link>. Configureu aquestes opcions abans de <link "
"xref=\"configure\">jugar una partida nova</link>. Divertiu-vos!"
......@@ -1440,7 +1440,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Maj</key><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:37
msgid "Go back"
msgstr "Ves enrere"
msgstr "Torna enrere"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:38
......@@ -1932,7 +1932,7 @@ msgid ""
"green background and bicolor pieces;"
msgstr ""
"<em>Clàssic</em>: aquest tema imita els taulers de reversi més habituals, "
"amb un fons verd i peces bicolor."
"amb un fons verd i peces bicolor;"
#. (itstool) path: item/p
#: C/theme.page:46
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment