Commit 71b21b32 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent d8fbf9c3
Pipeline #213947 passed with stages
in 15 minutes and 33 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -348,12 +348,12 @@ msgstr "Od 1 pro nejjednoduší umělou inteligenci, do 3 pro nejnáročnější
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/highlight-playable-tiles'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:72
msgid "A flag to highlight playable tiles"
msgstr "Zda zvýrazňovat hratelné kameny"
msgstr "Zda zvýrazňovat hratelná pole"
#. Translators: description of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/highlight-playable-tiles'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:74
msgid "If “true”, the tiles where you can play are highlighted."
msgstr "Když je zapnuto, jsou zvýrazňovány kameny, na které můžete hrát."
msgstr "Když je zapnuto, jsou zvýrazňována pole, na které můžete hrát."
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/highlight-turnable-tiles'; these are not the playable tiles, but the one that could be captured by a play
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:79
......@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr "Zda se hraje proti počítači nebo jinému lidskému hráči."
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/random-start-position'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:93
msgid "A flag to randomize start position"
msgstr "Zda náhodně volit počáteční pozici"
msgstr "Zda náhodně volit počáteční postavení"
#. Translators: description of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/random-start-position'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:95
......@@ -390,10 +390,10 @@ msgid ""
"random-start” is given instead on the command-line, this flag will be "
"ignored."
msgstr ""
"Reversi je možné hrát se dvěma počátečními pozicemi (a jejich symetrickými "
"variantami). Když je nastaveno „pravda“, bude hra začína náhodně v jedné "
"nebo druhé pozici. Když „nepravda“, bude se používat jen nejběžnější "
"počáteční pozice. Ke střídání pozic můžete hru přimět pomocí přepínače „--"
"Reversi je možné hrát se dvěma počátečními postaveními (a jejich symetrickými "
"variantami). Když je nastaveno „pravda“, bude hra začína náhodně v jednom "
"nebo druhém postavení. Když „nepravda“, bude se používat jen nejběžnější "
"počáteční postavení. Ke střídání postavení můžete hru přimět pomocí přepínače „--"
"alternative-start“ v příkazové řádce. Toto nastavení bude ignorováno také v "
"případě, že je v příkazové řádce zadán přepínač „--usual-start“ nebo „--"
"random-start“."
......@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "_Začít hru"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:75
msgid "Start with an alternative position"
msgstr "Začít na alternativní pozici"
msgstr "Začít s alternativním postavením"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:78
......@@ -557,12 +557,12 @@ msgstr "Vypnout zvuk"
#. Translators: command-line option description, currently hidden; might appear one day in 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:96
msgid "Log the game moves"
msgstr "Zaznamenávat herní tahy"
msgstr "Zaznamenávat tahy hry"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:99
msgid "Start with a random position"
msgstr "Začít na náhodné pozici"
msgstr "Začít s náhodným postavením"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:102
......@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr "Zapnout zvuk"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:120
msgid "Start with the usual position"
msgstr "Začít na obvyklé pozici"
msgstr "Začít s obvyklým postaveným"
#. Translators: command-line option description, see 'iagno --help'
#: src/iagno.vala:123
......@@ -673,7 +673,7 @@ msgstr "_Těžká"
#. Translators: when configuring a new game, in the second menubutton's menu, label of the entry to choose to use randomly an alternative start position (with a mnemonic that appears pressing Alt)
#: src/iagno.vala:315
msgid "_Vary start position"
msgstr "_Měnit počáteční pozici"
msgstr "_Měnit počáteční postavení"
#. Translators: when configuring a new game, label of the first big button; name of the usual reversi game, where you try to have more pieces
#. Translators: name of one of the games, as displayed in the headerbar when playing
......@@ -695,7 +695,7 @@ msgstr "Výchozí"
#. Translators: hamburger menu "Appearance" submenu entry, in the "Highlight" section; highlight-playable-tiles togglebutton (with a mnemonic that appears pressing Alt)
#: src/iagno.vala:393
msgid "Pla_yable tiles"
msgstr "Hratelné kamen_y"
msgstr "Hratelná pol_e"
#. Translators: hamburger menu "Appearance" submenu entry, in the "Highlight" section; highlight-capturable-tiles togglebutton (with a mnemonic that appears pressing Alt); these are not the playable tiles, but the one that could be captured by a play
#: src/iagno.vala:397
......@@ -715,7 +715,7 @@ msgstr "_Zpět poslední tah"
#. Translators: history menu entry, when game is finished, after final animation; undoes the animation (with a mnemonic that appears pressing Alt)
#: src/iagno.vala:413
msgid "_Show final board"
msgstr "_Zobrazit výsledné rozložení"
msgstr "_Zobrazit výsledné postavení"
#. Translators: hamburger menu entry; open about dialog (with a mnemonic that appears pressing Alt)
#: src/iagno.vala:430
......@@ -730,12 +730,12 @@ msgstr "Dva hráči"
#. Translators: when configuring a new game, button label if the player choose to start
#: src/iagno.vala:622
msgid "Color: Dark"
msgstr "Barva: černá"
msgstr "Barva: černý"
#. Translators: when configuring a new game, button label if the player choose let computer start
#: src/iagno.vala:626
msgid "Color: Light"
msgstr "Barva: bílá"
msgstr "Barva: bílý"
#. Translators: when configuring a new game, second menubutton label, when configuring a two-player game
#: src/iagno.vala:683
......@@ -745,17 +745,17 @@ msgstr "Další volby"
#. Translators: when configuring a new game, button label for the AI level, if easy
#: src/iagno.vala:687
msgid "Difficulty: Easy"
msgstr "Obtížnost: snadná"
msgstr "Náročnost: snadná"
#. Translators: when configuring a new game, button label for the AI level, if medium
#: src/iagno.vala:691
msgid "Difficulty: Medium"
msgstr "Obtížnost: střední"
msgstr "Náročnost: střední"
#. Translators: when configuring a new game, button label for the AI level, if hard
#: src/iagno.vala:695
msgid "Difficulty: Hard"
msgstr "Obtížnost: těžká"
msgstr "Náročnost: těžká"
#. Translators: during a game, notification to display when Light has no possible moves
#: src/iagno.vala:900
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment