Commit 4977b090 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 705823bf
Pipeline #209358 passed with stages
in 5 minutes and 57 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: iagno master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-19 09:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-23 13:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-28 14:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-28 21:37+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -58,6 +58,8 @@ msgid ""
"reversed variant, where the goal is to finish with less tile than your "
"opponent."
msgstr ""
"Igra GNOME Reversi omogoča igranje klasične igre in obrnjene različice, "
"katere cilj je končati z manj polji, kot nasprotnik."
#: data/org.gnome.Reversi.appdata.xml.in:30
msgid "A GNOME Reversi game preview"
......@@ -305,6 +307,10 @@ msgid ""
"every new game request, making the next game being started with inverted "
"roles (previous Dark player playing Light). Ignored for two-player games."
msgstr ""
"Izbrana možnost pri igri proti računalniku, se nastavitev barve preklopi pri "
"vsaki novi igri, kar pomeni, da se pri vsaki naslednji igri vlogi obrneta. "
"Prej temni je po novem svetli igralec. PRi igri z dvema igralcema je ta "
"nastavitev prezrta."
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/color'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:57
......@@ -372,6 +378,12 @@ msgid ""
"random-start” is given instead on the command-line, this flag will be "
"ignored."
msgstr ""
"Igro je mogoče igrati v dveh začetnih položajih (in simetrijah). Izbrana "
"možnost določa, da bo naključna igra začeta z eno ali drugo postavitvijo, "
"sicer je uporabljane je najbolj splošna začetna postavitev. Seveda je mogoče "
"vsiliti drug položaj z uporabo zastavice »--alternative-start« v ukazni "
"vrstici. Ta nastavitev ni upoštevana, če je uporabljena možnost običajnega "
"»--usual-start« oziroma naključnega zagona »--random-start«."
#. Translators: summary of a settings key, see 'dconf-editor /org/gnome/iagno/sound'
#: data/org.gnome.Reversi.gschema.xml:100
......@@ -409,6 +421,8 @@ msgid ""
"game, where you try to have more pieces), or “reverse” (the opposite game, "
"where you try to have less pieces)."
msgstr ""
"Vrsta igra, ki naj se zažene. To je lahko običajna igra, ko je cilj doseči "
"čim več polij, ali pa obrnjena, ko je cilj obraten, torej čim manj polij."
#. Translators: on really small windows, the about dialog is replaced by an in-window view; here is the label of one of two buttons that have the same role as the stack switcher in the usual about dialog, the second is "Credits"
#. Translators: on really small windows, the about dialog is replaced by an in-window view; here is the name of the view, displayed in the headerbar
......@@ -773,7 +787,7 @@ msgstr ""
#. Translators: during the overture (at the start) of a two-players game, notification displayed if the board is clicked elsewhere of the four playable tiles that are highlighted
#: src/iagno.vala:958
msgid "Click on one of the highlighted tiles to move the selected piece there."
msgstr ""
msgstr "Kliknite na enega izmed poudarjenih polj za premik izbrane ploščice."
#. Translators: about dialog text
#: src/iagno.vala:1091
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment