Commit 1c47b5a0 authored by Andre Klapper's avatar Andre Klapper 💬
Browse files

Fix broken markup in Czech help translation

parent 853a41a5
Pipeline #214448 passed with stages
in 3 minutes and 53 seconds
......@@ -1147,7 +1147,7 @@ msgstr ""
"<em>Klasické reversi</em> a <em>žravé reversi</em> jsou deskové hry pro dva "
"protihráče označené jako <em>černý</em> a <em>bílý</em>. Pro obě hry platí "
"stejná pravidla, liší se jen cílem hry: v <em>klasických reversi</em> je "
"cílem skončit s <em>větším</m> počtem kamenů, než protivník, zatím co v <em>"
"cílem skončit s <em>větším</em> počtem kamenů, než protivník, zatím co v <em>"
"žravých reversi</em> s <em>menším</em> počtem kamenů."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -1329,7 +1329,7 @@ msgid ""
"As you can imagine with its name, the <em>Classic Reversi</em> game is the "
"reversi as it is known around the world."
msgstr ""
"Jak už napovídá název, hra <gui>klasické reversi</em> je tou, která je známá "
"Jak už napovídá název, hra <em>klasické reversi</em> je tou, která je známá "
"po celém světě."
#. (itstool) path: page/p
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment