Commit bc0ed3ae authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 0fe9f83f
......@@ -678,7 +678,7 @@ msgid ""
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu navegar pel mapa de caràcters per caràcter individual i per grafia o "
"bloc Unicode. Això depen de si el mapa de caràcters es mostra per grafia o "
"bloc Unicode. Això depèn de si el mapa de caràcters es mostra per grafia o "
"per blocs Unicode. Per a canviar-ho, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Per grafia</"
"guimenuitem></menuchoice> o <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
......@@ -710,7 +710,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Premeu la tecla <keycap>Inici</keycap> per a seleccionar el primer caràcter "
"de la seqüència Unicode. Per a seleccionar l'últim caràcter, premeu la tecla "
"<keycap>Final</keycap>."
"<keycap>Fi</keycap>."
#: C/gucharmap.xml:451(title)
msgid "To Display Detailed Information About a Character"
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El Mapa de caràcters del GNOME és un programa de mapa de caràcters Unicode "
"que forma part de l'escriptori GNOME. Permet mostrar caràcters per bloc "
"Unicode o tipus de grafia. Inclou descripcions breus del caràcters "
"Unicode o tipus de grafia. Inclou descripcions breus dels caràcters "
"relacionats i ocasionalment el significat del caràcter en qüestió."
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:4
......@@ -710,7 +710,7 @@ msgstr "Àrab"
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:123
msgid "Syriac"
msgstr "Siri"
msgstr "Siríac"
# FIXME
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
......@@ -1405,7 +1405,7 @@ msgstr "Jeroglífics meroítics"
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:200 ../gucharmap/unicode-scripts.h:86
msgid "Meroitic Cursive"
msgstr "Meroítica cursiva"
msgstr "Cursiva meroítica"
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:201 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
msgid "Kharoshthi"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment