Commit 4b64d835 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 3302aff0
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gucharmap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 10:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 23:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-30 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-01 09:52+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:766 ../gucharmap/main.c:267
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:768 ../gucharmap/main.c:267
msgid "Character Map"
msgstr "Mapa znaků"
......@@ -69,112 +69,116 @@ msgstr "Vše"
msgid "Unicode Block"
msgstr "Blok Unikódu"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:524
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:525
msgid "Canonical decomposition:"
msgstr "Kanonický rozklad:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:567 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:581
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:568 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:581
msgid "[not a printable character]"
msgstr "[není tisknutelným znakem]"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:581
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:582
msgid "General Character Properties"
msgstr "Obecné vlastnosti znaku"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:587
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:588
msgid "In Unicode since:"
msgstr "V Unikódu od:"
#. character category
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:591
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:592
msgid "Unicode category:"
msgstr "Kategorie Unikódu:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:600
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:601
msgid "Various Useful Representations"
msgstr "Různé užitečné reprezentace"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:610
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:611
msgid "UTF-8:"
msgstr "UTF-8:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:618
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:619
msgid "UTF-16:"
msgstr "UTF-16:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:629
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:630
msgid "C octal escaped UTF-8:"
msgstr "Sekvence escape (osmičkově) v UTF-8:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:639
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:640
msgid "XML decimal entity:"
msgstr "Entita XML (desítkově):"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:650
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:651
msgid "Annotations and Cross References"
msgstr "Poznámky a křížové odkazy"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:657
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:658
msgid "Alias names:"
msgstr "Alternativní názvy:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:666
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:667
msgid "Notes:"
msgstr "Poznámky:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:675
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:676
msgid "See also:"
msgstr "Viz také:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:684
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:685
msgid "Approximate equivalents:"
msgstr "Přibližné ekvivalenty:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:693
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:694
msgid "Equivalents:"
msgstr "Ekvivalenty:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:707
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:709
msgid "CJK Ideograph Information"
msgstr "Informace o ideografickém znaku v čínštině, japonštině a korejštině"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:712
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:714
msgid "Definition in English:"
msgstr "Definice v angličtině:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:717
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:719
msgid "Mandarin Pronunciation:"
msgstr "Mandarínská výslovnost:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:722
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:724
msgid "Cantonese Pronunciation:"
msgstr "Kantonská výslovnost:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:727
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:729
msgid "Japanese On Pronunciation:"
msgstr "Japonská výslovnost on:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:732
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:734
msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
msgstr "Japonská výslovnost kun:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:737
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:739
msgid "Tang Pronunciation:"
msgstr "Výslovnost tang:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:742
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:744
msgid "Korean Pronunciation:"
msgstr "Korejská výslovnost:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1124
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:749
msgid "Vietnamese Pronunciation:"
msgstr "Vietnamská výslovnost:"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1131
msgid "Characte_r Table"
msgstr "Tabulka z_naků"
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1171
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1178
msgid "Character _Details"
msgstr "Informa_ce o znaku"
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:795
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:798
msgid "Character Table"
msgstr "Tabulka znaků"
......@@ -475,7 +479,7 @@ msgstr "Oddělovač, odstavec"
msgid "Separator, Space"
msgstr "Oddělovač, mezera"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:429
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:430
msgid ""
"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
......@@ -487,7 +491,7 @@ msgstr ""
"to buď verze 3 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv "
"pozdější verze."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:433
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:434
msgid ""
"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
"of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
......@@ -498,7 +502,7 @@ msgstr ""
"daty o Unicode, aby s nimi nakládala bez omezení, včetně práv používat, "
"kopírovat, modifikovat, slučovat, zveřejňovat šířit, a/nebo prodávat kopie."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:438
msgid ""
"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
"will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
......@@ -510,7 +514,7 @@ msgstr ""
"PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v "
"GNU General Public License a v Unicode Copyright."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:441
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:442
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
......@@ -520,7 +524,7 @@ msgstr ""
"Gucharmap; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, "
"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301, USA."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:444
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:445
msgid ""
"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode."
......@@ -529,15 +533,15 @@ msgstr ""
"Také kopii Unicode Copyright jste měli obdržet spolu s programem Gucharmap; "
"tu lze najít na webové stránce Unicode: http://www.unicode.org/copyright.html"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:454 ../gucharmap/main.c:39
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:455 ../gucharmap/main.c:39
msgid "GNOME Character Map"
msgstr "Mapa znaků GNOME"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:456
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:457
msgid "Based on the Unicode Character Database 9.0.0"
msgstr "Vychází z Unicode Character Database 9.0.0"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:465
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:467
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
......@@ -546,28 +550,28 @@ msgstr ""
"Petr Kovář <pknbe@volny.cz>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:554
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:556
msgid "Next Script"
msgstr "Následující písmo"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:554
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:556
msgid "Previous Script"
msgstr "Předchozí písmo"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:559
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:561
msgid "Next Block"
msgstr "Další blok"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:559
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:561
msgid "Previous Block"
msgstr "Předchozí blok"
#. Text to copy entry + button
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:791
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:793
msgid "_Text to copy:"
msgstr "_Text ke zkopírování:"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:798
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:800
msgid "Copy to the clipboard."
msgstr "Zkopírovat do schránky."
......@@ -1792,3 +1796,4 @@ msgstr "Znakopis"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:416
msgid "Yi"
msgstr "Yi"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment