Commit 4a8b26b1 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix FSF address in Polish translation

parent 0980d68d
......@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr ""
"Z pewnością wraz z programem Gucharmap dostarczono także egzemplarz "
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
"— proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment