Commit 3d7e6bb9 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 947a98af
......@@ -3,24 +3,26 @@
# This file is distributed under the same license as the gucharmap package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2003-2006, 2008.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.sk>, 2012-2014.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gucharmap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-27 10:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-27 12:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 10:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 21:35+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list AT gnome DOT org>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:759 ../gucharmap/main.c:235
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:759 ../gucharmap/main.c:238
msgid "Character Map"
msgstr "Mapa znakov"
......@@ -30,25 +32,26 @@ msgstr "Vloží špeciálne znaky do dokumentov"
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME desktop. "
"This program allows characters to be displayed by unicode block or script type. "
"It includes brief descriptions of related characters and occasionally meanings "
"of the character in question."
"GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME "
"desktop. This program allows characters to be displayed by unicode block or "
"script type. It includes brief descriptions of related characters and "
"occasionally meanings of the character in question."
msgstr ""
"Mapa znakov GNOME je program mapy znakov Unicode, súčasť pracovného prostredia "
"GNOME. Tento program umožňuje zobraziť znaky podľa bloku Unicode alebo typu "
"písma. Obsahuje stručné popisy súvisiacich znakov a občas aj význam daného znaku."
"Mapa znakov GNOME je program mapy znakov Unicode, súčasť pracovného "
"prostredia GNOME. Tento program umožňuje zobraziť znaky podľa bloku Unicode "
"alebo typu písma. Obsahuje stručné popisy súvisiacich znakov a občas aj "
"význam daného znaku."
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste). The "
"search functionality allows the use of several search methods, including by "
"unicode name or code point of the character."
"Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste). "
"The search functionality allows the use of several search methods, including "
"by unicode name or code point of the character."
msgstr ""
"Program Gucharmap môže byť tiež použitý pre vkladanie alebo zadávanie znakov "
"(štýlom kopírovať a vložiť). Funkcia vyhľadávania umožňuje použitie niekoľkých "
"metód vyhľadávania, vrátane vyhľadávania podľa názvu Unicode alebo Unicode kódu "
"znaku."
"Program Gucharmap môže byť tiež použitý pre vkladanie alebo zadávanie "
"znakov (štýlom kopírovať a vložiť). Funkcia vyhľadávania umožňuje použitie "
"niekoľkých metód vyhľadávania, vrátane vyhľadávania podľa názvu Unicode "
"alebo Unicode kódu znaku."
#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:3
msgid "font;unicode;"
......@@ -474,10 +477,10 @@ msgstr "Oddeľovač, medzera"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:422
msgid ""
"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version."
"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr ""
"Gucharmap je slobodný softvér. Môžete ho šíriť a/alebo modifikovať podľa "
"ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydanej nadáciou Free Software "
......@@ -486,22 +489,22 @@ msgstr ""
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:426
msgid ""
"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of "
"the Unicode data files to deal in them without restriction, including without "
"limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or "
"sell copies."
"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
"of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
"without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, "
"distribute, and/or sell copies."
msgstr ""
"Zároveň s týmto je pre každého udelené bezodplatné oprávnenie na získanie kópie "
"dátových súborov Unicode a nakladanie s nimi bez obmedzenia, vrátane "
"Zároveň s týmto je pre každého udelené bezodplatné oprávnenie na získanie "
"kópie dátových súborov Unicode a nakladanie s nimi bez obmedzenia, vrátane "
"neobmedzeného práva na ich použitie, kopírovanie, úpravy, spájanie, "
"publikovanie, distribúciu a predaj kópií."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:430
msgid ""
"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will "
"be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public "
"License and Unicode Copyright for more details."
"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
"will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
"Public License and Unicode Copyright for more details."
msgstr ""
"Gucharmap a dátové súbory Unicode sú rozširované v nádeji, že budú užitočné, "
"avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI "
......@@ -511,22 +514,22 @@ msgstr ""
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:434
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
"Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
msgstr ""
"Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s programom "
"Gucharmap. Ak sa tak nestalo, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., "
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
"Gucharmap. Ak sa tak nestalo, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
msgid ""
"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.org/"
"copyright.html"
"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode."
"org/copyright.html"
msgstr ""
"Tiež by ste mali spolu s programom Gucharmap dostať kópiu dokumentu Unicode "
"Copyright. Vždy je dostupný na internetovej stránke Unicode: http://www.unicode."
"org/copyright.html"
"Copyright. Vždy je dostupný na internetovej stránke Unicode: http://www."
"unicode.org/copyright.html"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:447 ../gucharmap/main.c:39
msgid "GNOME Character Map"
......@@ -578,25 +581,29 @@ msgstr "_Nastavenie strany"
msgid "_Print"
msgstr "_Tlačiť"
#: ../gucharmap/main.c:210
#: ../gucharmap/main.c:211
msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
msgstr "Písmo, s ktorým sa má začať; napr. „Serif 27“"
#: ../gucharmap/main.c:210
#: ../gucharmap/main.c:211
msgid "FONT"
msgstr "PÍSMO"
#: ../gucharmap/main.c:215
msgid "[STRING…]"
msgstr "[REŤAZEC…]"
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:1
msgid "Character map grouping method"
msgstr "Spôsob zoskupenia mapy znakov"
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:2
msgid ""
"This is how the characters in the character map are grouped. The characters can "
"either be grouped by 'script' or 'block'."
"This is how the characters in the character map are grouped. The characters "
"can either be grouped by 'script' or 'block'."
msgstr ""
"Spôsob akým budú zoskupené znaky v mape znakov. Znaky môžu byť zoskupované podľa "
"písma („script“) alebo bloku („block“)."
"Spôsob akým budú zoskupené znaky v mape znakov. Znaky môžu byť zoskupované "
"podľa písma („script“) alebo bloku („block“)."
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:3
msgid "Character map font description"
......@@ -604,13 +611,13 @@ msgstr "Písmo pre zobrazenie mapy znakov"
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default is "
"the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font description "
"string like 'Sans 24'."
"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default "
"is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font "
"description string like 'Sans 24'."
msgstr ""
"Písmo použité pre mapu znakov. Ak je nastavená hodnota „nothing“ bude predvolené "
"systémové písmo v dvojnásobnej veľkosti. Inak pre nastavenie použite popisný "
"reťazec písma ako napr. „Sans 24“."
"Písmo použité pre mapu znakov. Ak je nastavená hodnota „nothing“ bude "
"predvolené systémové písmo v dvojnásobnej veľkosti. Inak pre nastavenie "
"použite popisný reťazec písma ako napr. „Sans 24“."
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:5
msgid "Snap number of columns to a power of two"
......@@ -618,9 +625,9 @@ msgstr "Zalomiť počet stĺpcov na mocninu čísla dva"
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:6
msgid ""
"The number of columns in the character map grid is determined by the width of "
"the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to the "
"nearest power of two."
"The number of columns in the character map grid is determined by the width "
"of the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to "
"the nearest power of two."
msgstr ""
"Počet stĺpcov v mape znakov je odvodený od šírky okna. Ak je nastavené na "
"hodnotu „true“, bude počet stĺpcov nastavený na najbližšiu mocninu čísla dva."
......@@ -631,13 +638,13 @@ msgstr "Posledný vybraný znak"
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:8
msgid ""
"This is the last character that was selected in the character map (and will be "
"selected again when the character map is next started).\n"
"This is the last character that was selected in the character map (and will "
"be selected again when the character map is next started).\n"
"\n"
"By default, it is the first letter of the alphabet in the current locale."
msgstr ""
"Toto je posledný znak, ktorý bol vybraný v mape znakov (a bude vybraný aj pri "
"ďalšom spustení mapy znakov).\n"
"Toto je posledný znak, ktorý bol vybraný v mape znakov (a bude vybraný aj "
"pri ďalšom spustení mapy znakov).\n"
"\n"
"Predvolená hodnota je prvý znak abecedy v danej lokalizácií."
......@@ -1598,7 +1605,7 @@ msgstr "Matematické alfanumerické symboly"
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:251
msgid "Sutton SignWriting"
msgstr ""
msgstr "Sutton SignWriting"
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:252 ../gucharmap/unicode-scripts.h:88
msgid "Mende Kikakui"
......@@ -1738,7 +1745,7 @@ msgstr "Phags Pa"
#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:124
msgid "Signwriting"
msgstr ""
msgstr "Signwriting"
#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:146
msgid "Yi"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment