Commit e936e39b authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 0d04b43d
Pipeline #36156 passed with stage
in 9 minutes and 48 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-23 16:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-23 19:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 21:33+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
# src/prefs.c:239
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:488
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.ui:25
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
......@@ -211,8 +211,8 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Öppna"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:328
#: src/gtr-header-dialog.c:269 src/gtr-io-error-info-bar.c:123
#: src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:392
#: src/gtr-header-dialog.c:278 src/gtr-io-error-info-bar.c:123
#: src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:391
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:283
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"
......@@ -553,7 +553,7 @@ msgid "_Build Translation Memory"
msgstr "_Bygg översättningsminne"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:82
#: src/gtr-notebook.ui:26
#: src/gtr-notebook.ui:164
msgid "Build translation memory"
msgstr "Bygg översättningsminne"
......@@ -628,21 +628,16 @@ msgstr ""
msgid "Current Maintainers"
msgstr "Nuvarande ansvariga"
# src/sidebar.c:107
#: src/gtr-actions-app.c:52
msgid "Current Developers"
msgstr "Aktuella utvecklare"
#: src/gtr-actions-app.c:57
msgid "Previous Developers"
msgstr "Tidigare utvecklare"
#: src/gtr-actions-app.c:66
#: src/gtr-actions-app.c:63
msgid "Contributors"
msgstr "Bidragsgivare"
# src/about.c:60
#: src/gtr-actions-app.c:90
#: src/gtr-actions-app.c:88
msgid ""
"Translation file editing suite for localization of applications and "
"libraries."
......@@ -650,17 +645,12 @@ msgstr ""
"Svit för redigering av översättningsfiler för lokalanpassning av program och "
"bibliotek."
# src/prefs.c:239
#: src/gtr-actions-app.c:106
msgid "About Gtranslator"
msgstr "Om Gtranslator"
# src/menus.c:265
#.
#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
#. * up in the "about" box
#.
#: src/gtr-actions-app.c:111
#: src/gtr-actions-app.c:101
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -671,7 +661,7 @@ msgstr ""
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
# src/menus.c:265
#: src/gtr-actions-app.c:114
#: src/gtr-actions-app.c:104
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Webbplats för Gtranslator"
......@@ -694,18 +684,18 @@ msgstr "Spara fil som…"
msgid "Files saved."
msgstr "Filer sparade."
#: src/gtr-actions-search.c:170
#: src/gtr-actions-search.c:168
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Hittade och ersatte %d förekomst"
msgstr[1] "Hittade och ersatte %d förekomster"
#: src/gtr-actions-search.c:179
#: src/gtr-actions-search.c:177
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Hittade och ersatte en förekomst"
#: src/gtr-actions-search.c:191
#: src/gtr-actions-search.c:189
msgid "Phrase not found"
msgstr "Frasen hittades inte"
......@@ -774,7 +764,7 @@ msgstr "Översättarens e-post:"
# data/ui/nautilus-gtranslator-view-ui.xml.h:4
#: src/gtr-assistant.c:304 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-window.c:548
#: src/gtr-window.c:550
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
......@@ -895,79 +885,84 @@ msgstr "Gettext-översättningsmall"
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"
#: src/gtr-header-dialog.c:271
#: src/gtr-header-dialog.c:280
msgid "Edit Header"
msgstr "Redigera po-filshuvud"
# src/header_stuff.c:462
#: src/gtr-header-dialog.ui:74
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
# src/header_stuff.c:471
#: src/gtr-header-dialog.ui:158
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Projekt-id-_version:"
# src/header_stuff.c:474
#: src/gtr-header-dialog.ui:185
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Pot-_filen skapades den:"
# src/header_stuff.c:479
#: src/gtr-header-dialog.ui:218
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Po-filen _reviderades den:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:251
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Rapportera _fel i meddelanden till:"
# src/header_stuff.c:443 src/header_stuff.c:448
#: src/gtr-header-dialog.ui:292
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
# src/header_stuff.c:496
#: src/gtr-header-dialog.ui:307
#: src/gtr-header-dialog.ui:65
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Använd mina alternativ för att fylla i följande poster:"
# src/header_stuff.c:509
#: src/gtr-header-dialog.ui:468
#: src/gtr-header-dialog.ui:89
msgid "Translator’s _name:"
msgstr "Översättarens _namn:"
# src/header_stuff.c:512
#: src/gtr-header-dialog.ui:485
#: src/gtr-header-dialog.ui:103
msgid "Translator’s _email:"
msgstr "Översättarens _e-post:"
# src/header_stuff.c:515 src/prefs.c:137
#: src/gtr-header-dialog.ui:504 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
#: src/gtr-header-dialog.ui:117 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
msgid "_Language:"
msgstr "_Språk:"
# src/prefs.c:141
#: src/gtr-header-dialog.ui:130 src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "Språk_kod:"
# src/header_stuff.c:520
#: src/gtr-header-dialog.ui:522
#: src/gtr-header-dialog.ui:143
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "Språkgru_ppens e-post:"
# src/header_stuff.c:524 src/prefs.c:150
#: src/gtr-header-dialog.ui:540
#: src/gtr-header-dialog.ui:156
msgid "Char_set:"
msgstr "Teckenta_bell:"
# src/header_stuff.c:528 src/prefs.c:154
#: src/gtr-header-dialog.ui:558
#: src/gtr-header-dialog.ui:169
msgid "Enc_oding:"
msgstr "Teckenk_odning:"
# src/header_stuff.c:451
#: src/gtr-header-dialog.ui:610
#: src/gtr-header-dialog.ui:267
msgid "Translator and Language"
msgstr "Översättare och språk"
# src/header_stuff.c:471
#: src/gtr-header-dialog.ui:290
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Projekt-id-_version:"
# src/header_stuff.c:474
#: src/gtr-header-dialog.ui:303
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Pot-_filen skapades den:"
# src/header_stuff.c:479
#: src/gtr-header-dialog.ui:317
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Po-filen _reviderades den:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:331
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Rapportera _fel i meddelanden till:"
# src/header_stuff.c:443 src/header_stuff.c:448
#: src/gtr-header-dialog.ui:400
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
# src/header_stuff.c:462
#: src/gtr-header-dialog.ui:430
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:163
#: src/gtr-profile-dialog.c:168
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
......@@ -997,134 +992,124 @@ msgstr "Överföringsko_dning:"
msgid "Character _set"
msgstr "Teckenuppsättnin_g"
# src/prefs.c:141
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "Språk_kod:"
# src/menus.c:135 src/menus.c:367
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Pluralformer:"
#: src/gtr-message-table.c:181
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: src/gtr-message-table.c:193
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: src/gtr-message-table.c:208
#: src/gtr-message-table.c:255
msgid "Original Message"
msgstr "Källtext"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-message-table.c:223
#: src/gtr-message-table.c:274
msgid "Translated Message"
msgstr "Översatt text"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-notebook.c:284
#, c-format
msgid "Translated: %0.2f%%"
msgstr "Översatt: %0.2f%%"
# src/dialogs.c:401
#: src/gtr-notebook.ui:26
msgid "Order messages by"
msgstr "Sortera meddelanden efter"
#: src/gtr-notebook.ui:58
msgid "Appearance in the original file"
msgstr "Förekomst i källfilen"
#: src/gtr-notebook.ui:72
msgid "Message status"
msgstr "Meddelandestatus"
#: src/gtr-notebook.ui:87
msgid "Original message"
msgstr "Källtext"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-notebook.c:285
#, c-format
msgid "Translated: %d"
msgstr "Översatt: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:102
msgid "Translated message"
msgstr "Översatt text"
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-notebook.c:286
#, c-format
msgid "Untranslated: %d"
msgstr "Oöversatt: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:136 src/gtr-search-dialog.c:369
#: src/gtr-search-dialog.c:449
msgid "Find"
msgstr "Sök"
# src/gui.c:385 src/gui.c:389 src/menus.c:348
#: src/gtr-notebook.c:287
#, c-format
msgid "Fuzzy: %d"
msgstr "Luddigt: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:150 src/gtr-search-dialog.c:453
msgid "Find and replace"
msgstr "Sök och ersätt"
#: src/gtr-notebook.ui:53 src/gtr-projects.ui:109
#: src/gtr-notebook.ui:179
msgid "Edit header"
msgstr "Redigera filhuvud"
#: src/gtr-notebook.ui:207 src/gtr-projects.ui:109
msgid "New window"
msgstr "Nytt fönster"
# src/dialogs.c:574
#: src/gtr-notebook.ui:67 src/gtr-projects.ui:123
#: src/gtr-notebook.ui:221 src/gtr-projects.ui:123
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: src/gtr-notebook.ui:94 src/gtr-projects.ui:150
#: src/gtr-notebook.ui:248 src/gtr-projects.ui:150
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: src/gtr-notebook.ui:108 src/gtr-projects.ui:164
#: src/gtr-notebook.ui:262 src/gtr-projects.ui:164
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/gtr-notebook.ui:122 src/gtr-projects.ui:178
#: src/gtr-notebook.ui:276 src/gtr-projects.ui:178
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: src/gtr-notebook.ui:222 src/gtr-projects.ui:58
#: src/gtr-notebook.ui:298 src/gtr-projects.ui:58
msgid "Open…"
msgstr "Öppna…"
#: src/gtr-notebook.ui:226
#: src/gtr-notebook.ui:302
msgid "Open a new file (<Ctrl>o)"
msgstr "Öppna en ny fil (<Ctrl>o)"
#: src/gtr-notebook.ui:252
#: src/gtr-notebook.ui:328
msgid "Undo (<Ctrl>z)"
msgstr "Ångra (<Ctrl>z)"
#: src/gtr-notebook.ui:274
#: src/gtr-notebook.ui:350
msgid "Redo (<Ctrl><Shift>z)"
msgstr "Gör om (<Ctrl><Skift>z)"
#: src/gtr-notebook.ui:319
msgid "Previous message (<Alt><-)"
msgstr "Föregående meddelande (<Alt><-)"
#: src/gtr-notebook.ui:341
msgid "Next message (<Alt>->)"
msgstr "Nästa meddelande (<Alt>->)"
#: src/gtr-notebook.ui:377
#: src/gtr-notebook.ui:395
msgid "Previous message without translation (<Alt><Page Up>)"
msgstr "Föregående meddelande utan översättning (<Alt><Page Up>)"
#: src/gtr-notebook.ui:399
#: src/gtr-notebook.ui:417
msgid "Next message without translation (<Alt><Page Down>)"
msgstr "Nästa meddelande utan översättning (<Alt><Page Down>)"
#: src/gtr-notebook.ui:439
#: src/gtr-notebook.ui:457
msgid "Toggle fuzzy state (<Ctrl>+u)"
msgstr "Växla luddigt tillstånd (<Ctrl>+u)"
#: src/gtr-notebook.ui:468 src/gtr-projects.ui:81
#: src/gtr-notebook.ui:487
msgid "Order by menu"
msgstr "Sorteringsmeny"
#: src/gtr-notebook.ui:511 src/gtr-projects.ui:81
msgid "Main Menu"
msgstr "Huvudmeny"
#: src/gtr-notebook.ui:484
#: src/gtr-notebook.ui:527
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: src/gtr-notebook.ui:488
#: src/gtr-notebook.ui:531
msgid "Save the current file (<Ctrl>s)"
msgstr "Spara aktuell fil (<Ctrl>s)"
#: src/gtr-notebook.ui:503
#: src/gtr-notebook.ui:546
msgid "Save as (<Ctrl><Shift>s)"
msgstr "Spara som (<Ctrl><Skift>s)"
#: src/gtr-notebook.ui:541
msgid "Progress button"
msgstr "Förloppsknapp"
#: src/gtr-po.c:440
#, c-format
msgid "The file is empty"
......@@ -1164,7 +1149,7 @@ msgstr "Gettext returnerade ett noll meddelande domänlista."
msgid "No messages obtained from parser."
msgstr "Inga meddelanden hämtades från tolkare."
#: src/gtr-po.c:761
#: src/gtr-po.c:762
#, c-format
msgid ""
"You are saving a file with a .pot extension.\n"
......@@ -1175,12 +1160,17 @@ msgstr ""
"Pot-filer genereras av kompileringsprocessen.\n"
"Din fil bör troligtvis kallas ”%s.po”."
#: src/gtr-po.c:774
#: src/gtr-po.c:775
#, c-format
msgid "The file %s is read-only, and can not be overwritten"
msgstr "Filen %s är skrivskyddad och kan inte skrivas över"
#: src/gtr-po.c:805
#: src/gtr-po.c:794
#, c-format
msgid "There is an error in the PO file: %s"
msgstr "Det finns ett fel i PO-filen: %s"
#: src/gtr-po.c:806
#, c-format
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Det inträffade ett fel vid skrivning av PO-filen: %s"
......@@ -1328,26 +1318,18 @@ msgid "Select a PO file"
msgstr "Välj en PO-fil"
# src/dialogs.c:575 src/menus.c:362
#: src/gtr-search-dialog.c:348 src/gtr-search-dialog.ui:6
#: src/gtr-search-dialog.c:347 src/gtr-search-dialog.ui:6
#: src/gtr-search-dialog.ui:53
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
#: src/gtr-search-dialog.c:370 src/gtr-search-dialog.c:451
msgid "Find"
msgstr "Sök"
# src/dialogs.c:576
#: src/gtr-search-dialog.c:453
#: src/gtr-search-dialog.c:451
msgid "Replace _All"
msgstr "Ersätt _alla"
#: src/gtr-search-dialog.c:455
msgid "Find and replace"
msgstr "Sök och ersätt"
# src/dialogs.c:575 src/menus.c:362
#: src/gtr-search-dialog.c:457
#: src/gtr-search-dialog.c:455
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"
......@@ -1376,22 +1358,18 @@ msgid "_Translated text"
msgstr "Öv_ersatt text"
#: src/gtr-search-dialog.ui:213
msgid "Include fu_zzy strings"
msgstr "Inkludera l_uddiga strängar"
#: src/gtr-search-dialog.ui:230
msgid "_Match case"
msgstr "_Matcha skiftläge"
#: src/gtr-search-dialog.ui:246
#: src/gtr-search-dialog.ui:229
msgid "Match _entire word only"
msgstr "Matcha endast _hela ord"
#: src/gtr-search-dialog.ui:262
#: src/gtr-search-dialog.ui:245
msgid "Search _backwards"
msgstr "Sök _bakåt"
#: src/gtr-search-dialog.ui:279
#: src/gtr-search-dialog.ui:262
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Radbryt"
......@@ -1403,32 +1381,61 @@ msgstr "INF"
msgid "OVR"
msgstr "ÖVR"
#: src/gtr-tab.c:219
#: src/gtr-tab.c:245
msgid "There is an error in the message:"
msgstr "Det finns ett fel i meddelandet:"
#: src/gtr-tab.c:552
# src/gui.c:385 src/gui.c:389 src/menus.c:348
#: src/gtr-tab.c:446 src/gtr-tab.c:557
msgid "fuzzy"
msgstr "luddig"
#: src/gtr-tab.c:587
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Pluralis %d"
#. Translators: Path to the document opened
#: src/gtr-tab.c:1087
#: src/gtr-tab.c:1139
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-tab.c:1789
#, c-format
msgid "Translated: %0.2f%%"
msgstr "Översatt: %0.2f%%"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-tab.c:1790
#, c-format
msgid "Translated: %d"
msgstr "Översatt: %d"
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-tab.c:1791
#, c-format
msgid "Untranslated: %d"
msgstr "Oöversatt: %d"
# src/gui.c:385 src/gui.c:389 src/menus.c:348
#: src/gtr-tab.c:1792
#, c-format
msgid "Fuzzy: %d"
msgstr "Luddigt: %d"
# src/menus.c:92
#: src/gtr-tab-label.c:278
msgid "Close document"
msgstr "Stäng dokumentet"
# src/prefs.c:235
#: src/gtr-tab.ui:43
#: src/gtr-tab.ui:153
msgid "_Original Message:"
msgstr "_Källtext:"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-tab.ui:106
#: src/gtr-tab.ui:233
msgid "Translate_d Text:"
msgstr "_Översatt text:"
......@@ -1441,33 +1448,33 @@ msgstr ""
"är installerat."
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-window.c:165
#: src/gtr-window.c:167
msgid "Untranslated"
msgstr "Oöversatt"
# src/dialogs.c:496 src/dialogs.c:594 src/gui.c:398
#: src/gtr-window.c:168
#: src/gtr-window.c:170
msgid "Translated"
msgstr "Översatt"
# src/gui.c:385 src/gui.c:389 src/menus.c:348
#: src/gtr-window.c:171
#: src/gtr-window.c:173
msgid "Fuzzy"
msgstr "Luddig"
# src/sidebar.c:107
#: src/gtr-window.c:178
#: src/gtr-window.c:180
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Aktuell: %d"
#: src/gtr-window.c:179
#: src/gtr-window.c:181
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Totalt: %d"
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-window.c:180
#: src/gtr-window.c:182
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
......@@ -1475,7 +1482,7 @@ msgstr[0] "%d översatt"
msgstr[1] "%d översatta"
# src/gui.c:385 src/gui.c:389 src/menus.c:348
#: src/gtr-window.c:183
#: src/gtr-window.c:185
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
......@@ -1483,7 +1490,7 @@ msgstr[0] "%d luddig"
msgstr[1] "%d luddiga"
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-window.c:185
#: src/gtr-window.c:187
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
......@@ -1492,29 +1499,29 @@ msgstr[1] "%d oöversatta"
# src/prefs.c:239
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: src/gtr-window.c:295
#: src/gtr-window.c:297
#, c-format
msgid "*%s — gtranslator"
msgstr "*%s — gtranslator"
# src/prefs.c:239
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: src/gtr-window.c:301
#: src/gtr-window.c:303
#, c-format
msgid "%s — gtranslator"
msgstr "%s — gtranslator"
# src/prefs.c:239
#: src/gtr-window.c:310
#: src/gtr-window.c:312
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
# data/ui/nautilus-gtranslator-view-ui.xml.h:4
#: src/gtr-window.c:532
#: src/gtr-window.c:534
msgid "No profile"
msgstr "Ingen profil"
#: src/gtr-window.c:550
#: src/gtr-window.c:552
msgid "Profile for the active document"
msgstr "Profil för det aktiva dokumentet"
......@@ -1629,6 +1636,32 @@ msgstr ""
"Kör ”%s --help” för att se en komplett lista över tillgängliga "
"kommandoradsflaggor.\n"
# src/sidebar.c:107
#~ msgid "Current Developers"
#~ msgstr "Aktuella utvecklare"
# src/prefs.c:239
#~ msgid "About Gtranslator"
#~ msgstr "Om Gtranslator"
#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"
#~ msgid "Previous message (<Alt><-)"
#~ msgstr "Föregående meddelande (<Alt><-)"
#~ msgid "Next message (<Alt>->)"
#~ msgstr "Nästa meddelande (<Alt>->)"
#~ msgid "Progress button"
#~ msgstr "Förloppsknapp"
#~ msgid "Include fu_zzy strings"
#~ msgstr "Inkludera l_uddiga strängar"
# src/prefs.c:239
#~| msgid "Gtranslator"
#~ msgid "org.gnome.Gtranslator"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment