Commit cdef36e7 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent cccbf5f5
Pipeline #39019 passed with stage
in 7 minutes and 8 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 21:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-04 23:23+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -19,12 +19,10 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
# src/prefs.c:239
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.ui:25
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
......@@ -59,6 +57,11 @@ msgstr ""
"insticksmoduler, som alternativa språk, taggning, integration med subversion "
"och källkodsläsare."
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.c:312 src/gtr-window.ui:25
msgid "Translation Editor"
msgstr "Översättningsredigerare"
# src/menus.c:315 src/menus.c:316
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:4
msgid "PO File Editor"
......@@ -69,6 +72,11 @@ msgstr "PO-filredigerare"
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:14
#| msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgid "Gtranslator;Translation;Editor;Gettext;Write;"
msgstr "Gtranslator;Översättning;Redigerare;Gettext;Skriv;"
# src/prefs.c:166
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:24
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
......@@ -481,7 +489,6 @@ msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Ange sökväg till en plats att bygga upp översättningsminnet"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Hanterare för översättningsminne"
......@@ -662,8 +669,8 @@ msgstr ""
# src/menus.c:265
#: src/gtr-actions-app.c:104
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Webbplats för Gtranslator"
msgid "Translation Editor Web Site"
msgstr "Webbplats för Översättningsredigerare"
#: src/gtr-actions-file.c:200
msgid "Open file for translation"
......@@ -720,7 +727,7 @@ msgstr "_Om"
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
#: src/gtr-assistant.c:127
#: src/gtr-assistant.c:128
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
......@@ -743,38 +750,42 @@ msgstr ""
"Överföringskodning %s\n"
"Pluralform: %s\n"
#: src/gtr-assistant.c:166
#: src/gtr-assistant.c:167
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "Denna guide hjälper dig att skapa en huvudprofil."
# src/languages.h:220
#: src/gtr-assistant.c:171
#: src/gtr-assistant.c:172
msgid "Assistant"
msgstr "Guide"
# src/prefs.c:108
#: src/gtr-assistant.c:245
msgid "Profile name:"
msgstr "Profilnamn:"
#: src/gtr-assistant.c:258
msgid "Profile name"
msgstr "Profilnamn"
# src/header_stuff.c:512
#: src/gtr-assistant.c:289
msgid "Translator email:"
msgstr "Översättarens e-post:"
#: src/gtr-assistant.c:302
msgid "Translator email"
msgstr "Översättarens e-post"
#: src/gtr-assistant.c:324
msgid "Team email"
msgstr "Gruppens e-post"
# data/ui/nautilus-gtranslator-view-ui.xml.h:4
#: src/gtr-assistant.c:304 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-assistant.c:339 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-window.c:550
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
# src/header_stuff.c:515 src/prefs.c:137
#: src/gtr-assistant.c:396
#: src/gtr-assistant.c:429
msgid "Language"
msgstr "Språk"
# src/prefs.c:108
#: src/gtr-assistant.c:417
#: src/gtr-assistant.c:450
msgid "Confirmation"
msgstr "Bekräftelse"
......@@ -784,7 +795,7 @@ msgstr "Stäng _utan att spara"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:126 src/gtr-file-dialogs.c:45
#: src/gtr-jump-dialog.c:90 src/gtr-preferences-dialog.c:394
#: src/gtr-profile-dialog.c:70
#: src/gtr-profile-dialog.c:71
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:101
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"
......@@ -905,12 +916,12 @@ msgid "Translator’s _email:"
msgstr "Översättarens _e-post:"
# src/header_stuff.c:515 src/prefs.c:137
#: src/gtr-header-dialog.ui:117 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
#: src/gtr-header-dialog.ui:117
msgid "_Language:"
msgstr "_Språk:"
# src/prefs.c:141
#: src/gtr-header-dialog.ui:130 src/gtr-languages-fetcher.ui:89
#: src/gtr-header-dialog.ui:130
msgid "Language _code:"
msgstr "Språk_kod:"
......@@ -963,8 +974,8 @@ msgstr "Projekt"
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:163
#: src/gtr-profile-dialog.c:168
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:165
#: src/gtr-profile-dialog.c:170
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -979,23 +990,38 @@ msgstr "Gå till meddelande"
msgid "Enter message number:"
msgstr "Ange meddelandenummer:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:44
msgid "_Team email:"
msgstr "_Gruppens e-post:"
# src/header_stuff.c:515 src/prefs.c:137
#: src/gtr-lang-button.ui:61 src/gtr-lang-button.ui:70
msgid "Choose Language"
msgstr "Välj språk"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:59
msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "Överföringsko_dning:"
# src/header_stuff.c:515 src/prefs.c:137
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:46
msgid "_Language"
msgstr "_Språk"
# src/prefs.c:141
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:60
msgid "Language _code"
msgstr "Språk_kod"
# src/header_stuff.c:524 src/prefs.c:150
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:74
msgid "Character _set"
msgstr "Teckenuppsättnin_g"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:88
msgid "Transfer en_coding"
msgstr "Överföringsko_dning"
# src/menus.c:135 src/menus.c:367
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Pluralformer:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:102
msgid "_Plural forms"
msgstr "_Pluralformer"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:200
msgid "Edit options manually"
msgstr "Redigera alternativ manuellt"
#: src/gtr-message-table.c:255
msgid "Original Message"
......@@ -1134,10 +1160,12 @@ msgstr "Kunde inte lagra temporär fil för teckentabellskonvertering"
#, c-format
msgid ""
"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or "
"iconv command line tools before opening this file with gtranslator"
"iconv command line tools before opening this file with GNOME Translation "
"Editor"
msgstr ""
"Alla försök att konvertera filen till UTF-8 har misslyckats. Använd "
"kommandoradsverktygen msgconv eller iconv, innan filen öppnas med gtranslator"
"kommandoradsverktygen msgconv eller iconv, innan filen öppnas med GNOME "
"Översättningsredigerare"
#: src/gtr-po.c:666
#, c-format
......@@ -1202,8 +1230,8 @@ msgstr "Hjälp"
# src/dialogs.c:574
#: src/gtr-preferences-dialog.c:591 src/gtr-preferences-dialog.ui:49
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Inställningar för Gtranslator"
msgid "Translation Editor Preferences"
msgstr "Inställningar för Översättningsredigerare"
# src/header_stuff.c:486
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:119
......@@ -1278,34 +1306,38 @@ msgid "Profiles"
msgstr "Profiler"
# src/dialogs.c:390
#: src/gtr-profile-dialog.c:72
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Gtranslator-profil"
#: src/gtr-profile-dialog.c:73
msgid "Translation Editor Profile"
msgstr "Översättningsredigerarprofil"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:68
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"
# src/prefs.c:108
#: src/gtr-profile-dialog.ui:57
#: src/gtr-profile-dialog.ui:96
msgid "Profile Information"
msgstr "Profilinformation"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:99
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
# src/prefs.c:108
#: src/gtr-profile-dialog.ui:136
#: src/gtr-profile-dialog.ui:113
msgid "Translator Information"
msgstr "Översättarinformation"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:181
msgid "_Email:"
msgstr "_E-post:"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:131
msgid "N_ame"
msgstr "N_amn"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:197
msgid "N_ame:"
msgstr "N_amn:"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:146
msgid "_Email"
msgstr "_E-post"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:160
msgid "_Team email"
msgstr "_Gruppens e-post"
# src/prefs.c:109
#: src/gtr-profile-dialog.ui:246
#: src/gtr-profile-dialog.ui:209
msgid "Language Settings"
msgstr "Språkinställningar"
......@@ -1441,11 +1473,11 @@ msgstr "_Översatt text:"
#: src/gtr-utils.c:516
msgid ""
"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
"package is installed."
"Unable to display help. Please make sure the Translation Editor "
"documentation package is installed."
msgstr ""
"Kunde inte visa hjälp. Försäkra dig om att Gtranslators dokumentationspaket "
"är installerat."
"Kunde inte visa hjälp. Försäkra dig om att Översättningsredigerares "
"dokumentationspaket är installerat."
# src/gui.c:407 src/gui.c:409
#: src/gtr-window.c:167
......@@ -1501,20 +1533,15 @@ msgstr[1] "%d oöversatta"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: src/gtr-window.c:297
#, c-format
msgid "*%s — gtranslator"
msgstr "*%s — gtranslator"
msgid "*%s — Translation Editor"
msgstr "*%s — Översättningsredigerare"
# src/prefs.c:239
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: src/gtr-window.c:303
#, c-format
msgid "%s — gtranslator"
msgstr "%s — gtranslator"
# src/prefs.c:239
#: src/gtr-window.c:312
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
msgid "%s — Translation Editor"
msgstr "%s — Översättningsredigerare"
# data/ui/nautilus-gtranslator-view-ui.xml.h:4
#: src/gtr-window.c:534
......@@ -1636,6 +1663,14 @@ msgstr ""
"Kör ”%s --help” för att se en komplett lista över tillgängliga "
"kommandoradsflaggor.\n"
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Translation Editor Memory Manager"
msgstr "Hanterare för översättningsminne"
# src/prefs.c:239
#~ msgid "gtranslator"
#~ msgstr "gtranslator"
# src/sidebar.c:107
#~ msgid "Current Developers"
#~ msgstr "Aktuella utvecklare"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment