Commit b918c585 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5dfcfb68
Pipeline #37712 passed with stage
in 8 minutes and 16 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator gnome-master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 09:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-15 11:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-26 19:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-27 07:39+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -698,7 +698,7 @@ msgstr "O _aplikaci"
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: src/gtr-assistant.c:127
#: src/gtr-assistant.c:128
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
......@@ -721,32 +721,36 @@ msgstr ""
"Kódování přenosu: %s\n"
"Forma množného čísla: %s\n"
#: src/gtr-assistant.c:166
#: src/gtr-assistant.c:167
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "Tento průvodce vám pomůže vytvořit hlavní profil."
#: src/gtr-assistant.c:171
#: src/gtr-assistant.c:172
msgid "Assistant"
msgstr "Průvodce"
#: src/gtr-assistant.c:245
msgid "Profile name:"
msgstr "Název profilu:"
#: src/gtr-assistant.c:258
msgid "Profile name"
msgstr "Název profilu"
#: src/gtr-assistant.c:289
msgid "Translator email:"
msgstr "E-mail překladatele:"
#: src/gtr-assistant.c:302
msgid "Translator email"
msgstr "E-mail překladatele"
#: src/gtr-assistant.c:304 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-assistant.c:324
msgid "Team email"
msgstr "E-mail týmu"
#: src/gtr-assistant.c:339 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-window.c:550
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: src/gtr-assistant.c:396
#: src/gtr-assistant.c:429
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
#: src/gtr-assistant.c:417
#: src/gtr-assistant.c:450
msgid "Confirmation"
msgstr "Potvrzení"
......@@ -756,7 +760,7 @@ msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:126 src/gtr-file-dialogs.c:45
#: src/gtr-jump-dialog.c:90 src/gtr-preferences-dialog.c:394
#: src/gtr-profile-dialog.c:70
#: src/gtr-profile-dialog.c:71
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:101
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -867,56 +871,56 @@ msgstr "_Jméno překladatele:"
msgid "Translator’s _email:"
msgstr "_E-mail překladatele:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:117 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
#: src/gtr-header-dialog.ui:117
msgid "_Language:"
msgstr "_Jazyk:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:130
msgid "Language Code:"
msgstr "Kód jazyka:"
msgid "Language _code:"
msgstr "_Kód jazyka:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:142
#: src/gtr-header-dialog.ui:143
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "E-mail překladatelského tým_u:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:155
#: src/gtr-header-dialog.ui:156
msgid "Char_set:"
msgstr "Znaková _sada:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:168
#: src/gtr-header-dialog.ui:169
msgid "Enc_oding:"
msgstr "Kó_dování:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:266
#: src/gtr-header-dialog.ui:267
msgid "Translator and Language"
msgstr "Překladatel a Jazyk"
#: src/gtr-header-dialog.ui:289
#: src/gtr-header-dialog.ui:290
msgid "Project Id _version:"
msgstr "_Verze projektu:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:302
#: src/gtr-header-dialog.ui:303
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Datum _vytvoření souboru POT:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:316
#: src/gtr-header-dialog.ui:317
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Datum _změny souboru PO:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:330
#: src/gtr-header-dialog.ui:331
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Chy_by zpráv hlásit na:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:399
#: src/gtr-header-dialog.ui:400
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/gtr-header-dialog.ui:429
#: src/gtr-header-dialog.ui:430
msgid "Comment"
msgstr "Komentář"
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:163
#: src/gtr-profile-dialog.c:168
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:165
#: src/gtr-profile-dialog.c:170
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
......@@ -929,25 +933,33 @@ msgstr "Přejít na zprávu"
msgid "Enter message number:"
msgstr "Zadejte číslo zprávy:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:44
msgid "_Team email:"
msgstr "_E-mail týmu:"
#: src/gtr-lang-button.ui:61 src/gtr-lang-button.ui:70
msgid "Choose Language"
msgstr "Vybrat jazyk"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:59
msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "Kó_dování přenosu:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:46
msgid "_Language"
msgstr "_Jazyk"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:60
msgid "Language _code"
msgstr "_Kód jazyka"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:74
msgid "Character _set"
msgstr "Znaková _sada"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "_Kód jazyka:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:88
msgid "Transfer en_coding"
msgstr "Kó_dování přenosu"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
msgid "_Plural forms:"
msgstr "Formy _množného čísla:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:102
msgid "_Plural forms"
msgstr "Formy _množného čísla"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:200
msgid "Edit options manually"
msgstr "Upravit volby ručně"
#: src/gtr-message-table.c:255
msgid "Original Message"
......@@ -1215,31 +1227,35 @@ msgstr "Upravit profil"
msgid "Profiles"
msgstr "Profily"
#: src/gtr-profile-dialog.c:72
#: src/gtr-profile-dialog.c:73
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Profil aplikace Gtranslator"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:57
#: src/gtr-profile-dialog.ui:68
msgid "_Name"
msgstr "_Název"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:96
msgid "Profile Information"
msgstr "Údaje profilu"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:99
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:136
#: src/gtr-profile-dialog.ui:113
msgid "Translator Information"
msgstr "Údaje o překladateli"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:181
msgid "_Email:"
msgstr "_E-mail:"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:131
msgid "N_ame"
msgstr "_Jméno"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:197
msgid "N_ame:"
msgstr "_Jméno:"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:146
msgid "_Email"
msgstr "_E-mail"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:246
#: src/gtr-profile-dialog.ui:160
msgid "_Team email"
msgstr "_E-mail týmu"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:209
msgid "Language Settings"
msgstr "Jazyková nastavení"
......@@ -1539,3 +1555,6 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Spuštěním „%s --help“ se zobrazí úplný seznam dostupných přepínačů příkazové "
"řádky.\n"
#~ msgid "Language Code:"
#~ msgstr "Kód jazyka:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment