Commit b09511bc authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 53d9c0c6
......@@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-06 06:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-07 17:46+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-26 16:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-26 17:38+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,10 +23,19 @@ msgstr ""
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:1
msgid "Gtranslator PO Editor"
msgstr "Gtranslator PO urejevalnik"
#: ../src/gtr-application.c:306
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:2
msgid "Gtranslator PO File Editor"
msgstr "Gtranslator - urejevalnik datotek .po"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:3
msgid "PO File Editor"
msgstr "Urejevanje datotek .po"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:4
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje programov in knjižnic"
......@@ -263,7 +272,7 @@ msgid "Load an alternate language."
msgstr "Naloži dodatni jezik"
#: ../plugins/charmap/gtr-charmap.plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/charmap/charmap/__init__.py:43
#: ../plugins/charmap/charmap/__init__.py:42
msgid "Character Map"
msgstr "Razpredelnica znakov"
......@@ -663,7 +672,7 @@ msgstr "Datoteka je shranjena."
msgid "Save file as..."
msgstr "Shrani datoteko kot ..."
#: ../src/gtr-actions-file.c:787
#: ../src/gtr-actions-file.c:779
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."
......@@ -1189,10 +1198,6 @@ msgstr "_Prevedeno besedilo"
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Oblik okoli"
#: ../src/gtr-application.c:306
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#: ../src/gtr-message-table.c:266
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
......@@ -1250,13 +1255,13 @@ msgstr "Datoteka %s je dostopna le za branje in je ni mogoče prepisati"
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"
#: ../src/gtr-statusbar.c:117
#: ../src/gtr-statusbar.c:246
#: ../src/gtr-statusbar.c:118
#: ../src/gtr-statusbar.c:247
msgid "INS"
msgstr "VST"
#: ../src/gtr-statusbar.c:118
#: ../src/gtr-statusbar.c:242
#: ../src/gtr-statusbar.c:119
#: ../src/gtr-statusbar.c:243
msgid "OVR"
msgstr "PRE"
......@@ -1290,11 +1295,11 @@ msgid "Context"
msgstr "Vsebina"
#. Translators: Path to the document opened
#: ../src/gtr-tab.c:1398
#: ../src/gtr-tab.c:1401
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"
#: ../src/gtr-tab-label.c:275
#: ../src/gtr-tab-label.c:278
msgid "Close document"
msgstr "Zapri dokument"
......@@ -1305,32 +1310,32 @@ msgstr "Zapri dokument"
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:957
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:988
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Pokaži “_%s“"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1447
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1481
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Premakni na orodni vrstici"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1448
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1482
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Premakne izbrani predmet na orodni vrstici"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1449
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1483
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Odstrani iz orodne vrstice"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1450
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1484
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Odstrani izbrani predmet iz orodne vrstice"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1451
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1485
msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Izbriši orodno vrstico"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1452
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1486
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
......@@ -1943,7 +1948,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Dodajte Subversion URL"
#~ msgid "Checkout repository"
#~ msgstr "Odjavi odložišče"
#~ msgstr "Odjavi skladišče"
#~ msgid "Subversion: Commit complete."
#~ msgstr "Subversion: uveljavitev je končana."
......@@ -2001,13 +2006,13 @@ msgstr ""
#~ msgstr "_Primerjava"
#~ msgid "Diff local PO file with repository PO file"
#~ msgstr "Primerjava krajevnih in odložiščih PO datotek"
#~ msgstr "Primerjava krajevnih in skladiščih datotek PO"
#~ msgid "C_heckout"
#~ msgstr "O_djavi"
#~ msgid "Get a new repository copy"
#~ msgstr "Dobi novo kopijo odložišča"
#~ msgstr "Dobi novo kopijo skladišča"
#~ msgid "S_ubversion"
#~ msgstr "S_ubversion"
......@@ -2067,7 +2072,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Zapomni si odločitev"
#~ msgid "Repository authorization"
#~ msgstr "Overitev odložišča"
#~ msgstr "Overitev skladišča"
#~ msgid "Retrieving status..."
#~ msgstr "Pridobivanje stanja ..."
......@@ -2079,7 +2084,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Pošlji spremembe"
#~ msgid "Update repository"
#~ msgstr "Posodobi odložišče"
#~ msgstr "Posodobi skladišče"
#~ msgid "Use configured program to view the diff"
#~ msgstr "Uporabi nastavljen program za primerjavo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment