Commit 92e68a11 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9fcbfead
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-25 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-27 00:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-29 18:28+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -34,6 +34,11 @@ msgid ""
"messages in the po file), easy navigation and editing of translation "
"messages and comments of the translation where accurate."
msgstr ""
"Gtranslator je izboljšan urejevalnik datotek gettext *.po za namizje GNOME. "
"Podpira se vrste datotek gettext in vključuje zelo uporabne zmožnosti, "
"kot so najdi in zamenjaj, pomnilnik prevodov, različni profili prevajalcev, "
"razpredelnica sporočil (za pregled nad prevodi in sporočili v datoteki *.po), enostavno "
"krmarjenje in urejanje sporočil in opomb k prevodu."
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment