Commit 47ea2833 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 04e74562
Pipeline #38782 passed with stages
in 7 minutes and 25 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-26 19:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-28 17:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 14:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-03 22:55+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,8 +23,6 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.ui:25
msgid "Gtranslator"
msgstr "gtranslator"
......@@ -59,6 +57,11 @@ msgstr ""
"takimi jak alternatywny język, wstawianie znaczników, integracja z systemem "
"Subversion i przeglądarka kodu źródłowego."
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-notebook.ui:294 src/gtr-window.c:312 src/gtr-window.ui:25
msgid "Translation Editor"
msgstr "Edytor tłumaczeń"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:4
msgid "PO File Editor"
msgstr "Edytor plików PO"
......@@ -68,6 +71,11 @@ msgstr "Edytor plików PO"
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:14
msgid "Gtranslator;Translation;Editor;Gettext;Write;"
msgstr ""
"gtranslator;edytor;tłumaczeń;tłumaczenia;translacja;translator;gettext;"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:24
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Ostrzeganie, jeśli plik zawiera niepewne tłumaczenia"
......@@ -479,7 +487,6 @@ msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Proszę podać prawidłową ścieżkę, aby zbudować pamięć tłumaczeń"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Menedżer pamięci tłumaczeń programu gtranslator"
......@@ -653,8 +660,8 @@ msgstr ""
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018"
#: src/gtr-actions-app.c:104
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Witryna programu gtranslator"
msgid "Translation Editor Web Site"
msgstr "Witryna edytora tłumaczeń"
#: src/gtr-actions-file.c:200
msgid "Open file for translation"
......@@ -1109,11 +1116,12 @@ msgstr "Nie można przechować pliku tymczasowego do konwersji kodowania"
#, c-format
msgid ""
"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or "
"iconv command line tools before opening this file with gtranslator"
"iconv command line tools before opening this file with GNOME Translation "
"Editor"
msgstr ""
"Żadna próba konwersji pliku do UTF-8 się nie powiodła. Proszę użyć narzędzi "
"wiersza poleceń msgconv lub iconv przed otwarciem tego pliku za pomocą "
"programu gtranslator"
"wiersza poleceń msgconv lub iconv przed otwarciem tego pliku za pomocą tego "
"programu"
#: src/gtr-po.c:666
#, c-format
......@@ -1176,8 +1184,8 @@ msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: src/gtr-preferences-dialog.c:591 src/gtr-preferences-dialog.ui:49
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Preferencje programu gtranslator"
msgid "Translation Editor Preferences"
msgstr "Preferencje edytora tłumaczeń"
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:119
msgid "General"
......@@ -1244,8 +1252,8 @@ msgid "Profiles"
msgstr "Profile"
#: src/gtr-profile-dialog.c:73
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Profil programu gtranslator"
msgid "Translation Editor Profile"
msgstr "Profil edytora tłumaczeń"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:68
msgid "_Name"
......@@ -1392,11 +1400,11 @@ msgstr "Przetłumaczony te_kst:"
#: src/gtr-utils.c:516
msgid ""
"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
"package is installed."
"Unable to display help. Please make sure the Translation Editor "
"documentation package is installed."
msgstr ""
"Nie można wyświetlić pomocy. Proszę się upewnić, że pakiet dokumentacji "
"programu gtranslator jest zainstalowany."
"programu jest zainstalowany."
#: src/gtr-window.c:167
msgid "Untranslated"
......@@ -1447,18 +1455,14 @@ msgstr[2] "%d nieprzetłumaczonych"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: src/gtr-window.c:297
#, c-format
msgid "*%s — gtranslator"
msgstr "*%s — gtranslator"
msgid "*%s — Translation Editor"
msgstr "*%s — edytor tłumaczeń"
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: src/gtr-window.c:303
#, c-format
msgid "%s — gtranslator"
msgstr "%s — gtranslator"
#: src/gtr-window.c:312
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
msgid "%s — Translation Editor"
msgstr "%s — edytor tłumaczeń"
#: src/gtr-window.c:534
msgid "No profile"
......@@ -1571,3 +1575,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Polecenie „%s --help” wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza "
"poleceń.\n"
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Translation Editor Memory Manager"
msgstr "Menedżer pamięci edytora tłumaczeń"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment