Commit 211c1ba2 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9155cf44
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gtranslator package.
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-19 19:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-24 16:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-10 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-12 12:46+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -29,163 +29,172 @@ msgstr "Gtranslator PO urejevalnik"
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje programov in knjižnic"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:1
msgid "Autosave files"
msgstr "Samodejno shranjevanje datotek"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:1
#: ../src/plugin-system/gtr-plugin-manager.c:762
msgid "Active plugins"
msgstr "Dejavni vstavki"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:2
msgid "Autosave interval"
msgstr "Razmik samodejnega shranjevanja"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Auto save files"
msgstr "Samodejno shrani datoteke"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Auto save interval"
msgstr "Razmik med samodejnim shranjevanjem"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Check spelling"
msgstr "Preveri črkovanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Color scheme"
msgstr "Barvna shema"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Create backup before saving"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo pred shranjevanjem"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:6
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Custom font to use for edit fields."
msgstr "Pisava po meri za besedilna polja urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:7
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Delete compiled GMO files"
msgstr "Izbriši prevedene datoteke GMO"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:8
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
msgstr "Mapa z datotekami PO za dodajanje v pomnilnik prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:9
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Editor font"
msgstr "Pisava urejevalnika"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:10
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Filename to restrict search to"
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:11
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje v pomnilniku prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:12
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Highlight syntax in edit fields"
msgstr "Poudari skladnjo v poljih za urejanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:13
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči poudarjanje skladnje nizov v poljih urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:14
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
msgstr "Izbrana možnost omogoči samodejno shranjevanje na naveden časovni razmik."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:15
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "If true, check the spelling of translated messages."
msgstr "Izbrana možnost omogoči preverjanje črkovanja prevedenih sporočil."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:16
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
msgstr "Izbrana možnost omogoči ustvarjanje varnostne kopije datoteke pred shranjevanjem."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:17
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz preslednih znakov v nizih kot predstavljive simbole."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:18
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "If true, only include files with a specified filename when searching the translation memory."
msgstr "Izbrana možnost omogoči iskanje datotek z določenim imenom pri iskanju po pomnilniku prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:19
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active profile."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prepis vrednosti v glavi PO s tistimi v dejavnem profilu."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:20
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev prevedenih binarnih datotek GMO pri shranjevanju."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:21
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev ohlapnega stanja, ko je sporočilo spremenjeno."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:22
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "If true, use a custom font for edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči uporabo pisave po meri za polja urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:23
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy strings."
msgstr "Izbrana možnost omogoči opozorilo uporabnika, če datoteka PO vsebuje ohlapne nize."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:24
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
msgstr "Časovni razmik samodejnega shranjevanja datotek v minutah."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:25
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gtranslator-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr "Seznam dejavnih vstavkov. Vsebuje \"Mesto\" dejavnih vstavkov. Oglejte si datoteko .gedit-plugin za pridobitev \"Mesta\" danega vstavka."
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Make whitespace visible"
msgstr "Pokaži presledne znake"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:26
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the translation memory."
msgstr "Največja razlika v dolžini med sporočili, ki jih pomnilnik prevodov prikaže kot skladne z izvornim sporočilom."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:27
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "Maximum difference in message length"
msgstr "Največja razlika v dolžini sporočila"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:28
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "Maximum number of missing words"
msgstr "Največje število manjkajočih besed"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:29
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a match by the translation memory."
msgstr "Največje število besed, ki lahko manjkajo v sporočilu, da ga pomnilnik prevodov prikaže kot skladnega z izvornim sporočilom."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:30
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "Message list sort order"
msgstr "Vrstni red seznama sporočil"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:31
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr "Ime barvne sheme gtksourceview za poudarjanje skladnje."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:32
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "PO directory"
msgstr "Mapa PO"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:33
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Odstrani ohlapno stanje, ko je sporočilo spremenjeno"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:34
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "Restrict search by filename"
msgstr "Omeji iskanje z imenom datoteke"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:35
msgid "Side pane switcher style"
msgstr "Slog preklopnika stranskega pladnja"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Slog preklopnika stranske vrstice"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:36
msgid "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id\", \"original_text\" and \"translated_text\"."
msgstr "Vrstni red za uporabo v seznamu sporočil. Mogoče vrednosti so \"stanje\", \"id\", \"izvirno_besedilo\" in \"prevedeno_besedilo\". "
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
msgstr "Vrstni red za uporabo v seznamu sporočil. Mogoče vrednosti so \"stanje\", \"id\", \"izvirno_besedilo\" in \"prevedeno_besedilo\"."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:37
msgid "Style for switchers in the side pane. Possible values are \"icons\", \"text\", \"icons_and_text\", \"tabs\" and \"system\"."
msgstr "Slog za gumbe stranskega pladnja. Mogoče vrednosti so \"ikone\", \"besedilo\", \"ikone_in_besedilo\", \"zavihki\" in \"sistem\"."
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Slog preklopnikov v stranskem pladnju."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:38
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "Use custom font"
msgstr "Uporabi pisavo po meri"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:39
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "Use profile values for header"
msgstr "Za glavo uporabi vrednosti profila"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:40
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode"
......@@ -262,84 +271,82 @@ msgstr "Preglednica znakov"
msgid "Insert special characters just by clicking on them."
msgstr "Vstavite posebne znake s klikom nanje."
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:179
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:165
#, c-format
msgid "No dictionary source available with name '%s'"
msgstr "Na voljo ni nobenega vira slovarja z imenom '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:183
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:169
msgid "Unable to find dictionary source"
msgstr "Ni mogoče najti vira slovarja"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:198
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:184
#, c-format
msgid "No context available for source '%s'"
msgstr "Za vir '%s' ni razpoložljive vsebine"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:202
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:188
msgid "Unable to create a context"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:287
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:271
#, c-format
msgid "Dictionary source '%s' selected"
msgstr "Izbran je bil vir slovarjev '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:306
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:290
#, c-format
msgid "Strategy '%s' selected"
msgstr "Izbran je bil način '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:324
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:308
#, c-format
msgid "Database '%s' selected"
msgstr "Izbrana je bila podatkovna zbirka '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:368
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:352
#, c-format
msgid "Word '%s' selected"
msgstr "Izbrana je bila beseda '%s'"
#. speller
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:390
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:374
msgid "Double-click on the word to look up"
msgstr "Dvokliknite na besedo za njeno iskanje"
#. strat-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:395
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:379
msgid "Double-click on the matching strategy to use"
msgstr "Dvokliknite na strategijo, ki jo želite uporabiti"
#. source-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:401
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:385
msgid "Double-click on the source to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere vir"
#. db-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:411
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:395
msgid "Double-click on the database to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere podatkovna zbirka"
#.
#. * Look up Button
#.
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:473
#. Look up Button
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:440
msgid "Look _up:"
msgstr "_Poišči:"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:543
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:497
msgid "Similar words"
msgstr "Podobne besede"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:558
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:510
msgid "Available dictionaries"
msgstr "Slovarji na voljo"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:574
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:524
msgid "Available strategies"
msgstr "Razpoložljive strategije"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:584
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:534
msgid "Dictionary sources"
msgstr "Viri slovarja"
......@@ -453,23 +460,23 @@ msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje"
msgid "You have to provide a search language code"
msgstr "Navesti je treba kodo jezika iskanja"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:338
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:340
msgid "You have to provide a language code for your language"
msgstr "Navesti je treba jezikovno kodo jezika"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:366
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:370
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:377
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:381
msgid "Open-Tran.eu"
msgstr "Open-Tran.eu"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:414
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:418
msgid "Look for:"
msgstr "Išči za:"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:104
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:103
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.gtranslator-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Open Tran"
msgstr "Open Tran"
......@@ -478,6 +485,22 @@ msgstr "Open Tran"
msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. "
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Own Code"
msgstr "Lastna koda"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Search Code"
msgstr "Koda iskanja"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "The language code in which you want the results"
msgstr "Jezikovna koda v kateri bodo izpisani rezultati."
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "The language code to search for"
msgstr "Jezikovna koda za iskanje"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-dialog.ui.h:1
msgid "Line command:"
msgstr "Ukaz ukazne vrstice:"
......@@ -494,12 +517,12 @@ msgstr "Nastavitve ogledovanja virov"
msgid "Use external editor"
msgstr "Uporabi zunanji urejevalnik"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:111
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:108
#, c-format
msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
msgstr "Namestite \"%s\" za prikaz datoteke"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:449
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:443
msgid "Paths:"
msgstr "Poti:"
......@@ -511,7 +534,7 @@ msgstr "Pokaži sporočilo v izvorni kodi."
msgid "Source Code View"
msgstr "Pogled izvorne kode"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-viewer.c:76
#: ../plugins/source-code-view/gtr-viewer.c:77
msgid "Source Viewer"
msgstr "Prikazovalnik kode"
......@@ -519,6 +542,30 @@ msgstr "Prikazovalnik kode"
msgid "Source code"
msgstr "Izvorna koda"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Arguments for the Command"
msgstr "Argumenti za ukaz"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Arguments to pass to the program command and select the line"
msgstr "Argumenti za podajanje ukaza programa in izbiro vrstice"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "The Editor to Launch"
msgstr "Urejevalnik za zagon"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "The command to launch the editor you want to use"
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika, ki ga želite uporabiti"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Use the System Editor"
msgstr "Uporabi sistemski urejevalnik"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Whether use the system editor to show the source code"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"
#: ../src/gtr-actions-file.c:203
msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"
......@@ -631,7 +678,7 @@ msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:128
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:936
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:788
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nizi dodani v podatkovno zbirko</span>"
......@@ -698,8 +745,8 @@ msgstr "<b>Naslov elektronske pošte skupine:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:511
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:657
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:730
#: ../src/gtr-window.c:1483
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:582
#: ../src/gtr-window.c:1489
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
......@@ -802,7 +849,7 @@ msgstr "Predloga prevoda gettext"
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.c:236
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.c:252
msgid "Edit Header"
msgstr "Uredi glavo"
......@@ -863,7 +910,7 @@ msgstr "Uporabi moje možnosti za dokončanje naslednjih vnosov:"
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
#: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.c:91
#: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.c:92
msgid "Go to Message"
msgstr "Pojdi na sporočilo"
......@@ -871,23 +918,23 @@ msgstr "Pojdi na sporočilo"
msgid "Enter message number:"
msgstr "Vnesite številko sporočila:"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:585
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:437
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:589
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:441
msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Prej mora biti kot dejaven izbran drug profil"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:602
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:454
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:736
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:588
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1189
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:988
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Gtranslator možnosti"
......@@ -1016,7 +1063,7 @@ msgstr "_Opozori v primeru da PO datoteka vsebuje ohlapne prevode"
msgid "_minutes"
msgstr "_minut"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:85
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:86
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Gtranslator profil"
......@@ -1073,11 +1120,11 @@ msgstr "Zamenjaj"
msgid "Find"
msgstr "Najdi"
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:463
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:465
msgid "Replace _All"
msgstr "Zamenjaj _vse"
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:467
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:469
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
......@@ -1121,34 +1168,29 @@ msgstr "_Prevedeno besedilo"
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Oblik okoli"
#: ../src/main.c:61
#: ../src/main.c:58
msgid "[FILE...]"
msgstr "[DATOTEKA ...]"
#: ../src/main.c:64
#: ../src/main.c:61
msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of Gtranslator"
msgstr "Ustvari novo vrhnje okno v obstoječem primerku programa"
#: ../src/main.c:92
#: ../src/main.c:89
#, c-format
msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
msgstr "%s: napačno oblikovano ime datoteke ali URI.\n"
#: ../src/main.c:240
#: ../src/main.c:237
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#. Setup command line options
#: ../src/main.c:244
#: ../src/main.c:241
msgid "- Edit PO files"
msgstr "- Uredi datoteke PO"
#: ../src/main.c:256
#, c-format
msgid "Error during GConf initialization: %s."
msgstr "Napaka med zagonom GConf: %s."
#: ../src/main.c:267
#: ../src/main.c:252
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1173,27 +1215,27 @@ msgstr "Izvirno besedilo"
msgid "Translated Text"
msgstr "Prevedeno besedilo"
#: ../src/gtr-po.c:420
#: ../src/gtr-po.c:419
#, c-format
msgid "Failed opening file '%s': %s"
msgstr "Odpiranje datoteke '%s' je spodletelo: %s"
#: ../src/gtr-po.c:444
#: ../src/gtr-po.c:443
#, c-format
msgid "The file is empty"
msgstr "Datoteka je prazna"
#: ../src/gtr-po.c:459
#: ../src/gtr-po.c:458
#, c-format
msgid "Gettext returned a null message domain list."
msgstr "Gettext je vrnil seznam domen brez sporočili."
#: ../src/gtr-po.c:511
#: ../src/gtr-po.c:510
#, c-format
msgid "No messages obtained from parser."
msgstr "Razčlenjevalnik ni izpisal sporočil."
#: ../src/gtr-po.c:559
#: ../src/gtr-po.c:558
#, c-format
msgid ""
"You are saving a file with a .pot extension.\n"
......@@ -1204,12 +1246,12 @@ msgstr ""
"Datoteke pot so ustvarjene med prevajanjem.\n"
"Datoteka bi se morala imenovati '%s.po'."
#: ../src/gtr-po.c:572
#: ../src/gtr-po.c:571
#, c-format
msgid "The file %s is read-only, and can not be overwritten"
msgstr "Datoteka %s je dostopna le za branje in je ni mogoče prepisati"
#: ../src/gtr-po.c:603
#: ../src/gtr-po.c:602
#, c-format
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"
......@@ -1242,10 +1284,6 @@ msgstr "P_okaži vse"
msgid "_Deactivate All"
msgstr "_Skrij vse"
#: ../src/plugin-system/gtr-plugin-manager.c:762
msgid "Active plugins"
msgstr "Dejavni vstavki"
#: ../src/plugin-system/gtr-plugin-manager.c:791
msgid "_About Plugin"
msgstr "_O vstavku"
......@@ -1264,29 +1302,29 @@ msgstr "VST"
msgid "OVR"
msgstr "PRE"
#: ../src/gtr-tab.c:209
#: ../src/gtr-tab.c:212
msgid "There is an error in the message:"
msgstr "V sporočilu je napaka:"
#: ../src/gtr-tab.c:527
#: ../src/gtr-tab.c:520
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Množinska oblika %d"
#: ../src/gtr-tab.c:589
#: ../src/gtr-tab.c:583
msgid "<b>Original Text:</b>"
msgstr "<b>Izvirno besedilo:</b>"
#: ../src/gtr-tab.c:648
#: ../src/gtr-tab.c:642
msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
msgstr "<b>Prevede_no besedilo:</b>"
#: ../src/gtr-tab.c:698
#: ../src/gtr-tab.c:693
msgid "Context"
msgstr "Vsebina"
#. Translators: Path to the document opened
#: ../src/gtr-tab.c:1132
#: ../src/gtr-tab.c:1163
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"
......@@ -1301,32 +1339,32 @@ msgstr "Zapri dokument"
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:934
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:944
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Pokaži “_%s“"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1397
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1412
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Premakni na orodni vrstici"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1398
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1413
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Premakne izbrani predmet na orodni vrstici"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1399
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1414
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Odstrani iz orodne vrstice"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1400
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1415
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Odstrani izbrani predmet iz orodne vrstice"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1401
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1416
msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Izbriši orodno vrstico"
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1402
#: ../src/toolbareditor/egg-editable-toolbar.c:1417
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
......@@ -1334,55 +1372,55 @@ msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilnik"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:227
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:226
#, c-format
msgid "Insert Option nº %d"
msgstr "Vstavi možnost številka %d"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:381
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:380
msgid "_Use this translation"
msgstr "_Uporabi ta prevod"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:386
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:385
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:503
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:502
msgid "Shortcut"
msgstr "Bližnjica"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:512
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:511
msgid "Level"
msgstr "Raven"
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:521
#: ../src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:520
msgid "String"
msgstr "Niz"
#: ../src/gtr-utils.c:307
#: ../src/gtr-utils.c:309
msgid "Please check your installation."
msgstr "Preverite svojo namestitev."
#: ../src/gtr-utils.c:368
#: ../src/gtr-utils.c:370
#, c-format
msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke uporabniškega vmesnika %s. Napaka: %s"
#: ../src/gtr-utils.c:388
#: ../src/gtr-utils.c:390
#, c-format
msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
msgstr "Ni mogoče najti predmeta '%s' v datoteki %s."
#: ../src/gtr-utils.c:812
#: ../src/gtr-utils.c:814
msgid "Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation package is installed."
msgstr "Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je paket dokumentacije Gtranslator nameščen."
#: ../src/gtr-view.c:80
#: ../src/gtr-view.c:84
#, c-format
msgid "gtkspell error: %s\n"
msgstr "Napaka gtkspell: %s\n"
#: ../src/gtr-view.c:82
#: ../src/gtr-view.c:86
#, c-format
msgid ""
"GtkSpell was unable to initialize.\n"
......@@ -1391,283 +1429,283 @@ msgstr ""
"Ni mogoče zagnati GtkSpell-a.\n"
" %s"
#: ../src/gtr-window.c:123
#: ../src/gtr-window.c:127
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../src/gtr-window.c:124
#: ../src/gtr-window.c:128
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../src/gtr-window.c:125
#: ../src/gtr-window.c:129
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"
#: ../src/gtr-window.c:126
#: ../src/gtr-window.c:130
msgid "_Search"
msgstr "_Išči"
#: ../src/gtr-window.c:127
#: ../src/gtr-window.c:131
msgid "_Go"
msgstr "Po_jdi"
#: ../src/gtr-window.c:128
#: ../src/gtr-window.c:132
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenti"
#: ../src/gtr-window.c:129
#: ../src/gtr-window.c:133
msgid "_H