Commit 01911663 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 020f200f
Pipeline #38712 passed with stages
in 13 minutes and 51 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator gnome-master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-26 19:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-27 07:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-01 08:10+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -24,8 +24,6 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.ui:25
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
......@@ -59,6 +57,11 @@ msgstr ""
"zásuvných modulů, jako je alternativní jazyk, vkládání značek, integrace se "
"správou verzí a zobrazení zdrojového kódu."
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.c:312 src/gtr-window.ui:25
msgid "Translation Editor"
msgstr "Editor překladů"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:4
msgid "PO File Editor"
msgstr "Editor souborů PO"
......@@ -68,6 +71,10 @@ msgstr "Editor souborů PO"
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:14
msgid "Gtranslator;Translation;Editor;Gettext;Write;"
msgstr "gtranslator;překlad;editor;gettext;lokalizace;"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:24
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Varovat v případě, že soubor obsahuje nepřesné překlady"
......@@ -472,7 +479,6 @@ msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Zadejte prosím platnou cestu k sestavení paměti překladů"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Správa paměti překladů Gtranslator"
......@@ -643,8 +649,8 @@ msgstr ""
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/gtr-actions-app.c:104
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Webové stránky aplikace Gtranslator"
msgid "Translation Editor Web Site"
msgstr "Webové stránky Editoru překladů"
#: src/gtr-actions-file.c:200
msgid "Open file for translation"
......@@ -1094,10 +1100,11 @@ msgstr "Nelze uložit dočasný soubor potřebný pro převod kódování"
#, c-format
msgid ""
"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or "
"iconv command line tools before opening this file with gtranslator"
"iconv command line tools before opening this file with GNOME Translation "
"Editor"
msgstr ""
"Selhaly všechny pokusy o převod souboru do UTF-8; před otevřením souboru v "
"aplikaci gtranslator použijte program msgconv nebo iconv v příkazovém řádku"
"Editoru překladů použijte program msgconv nebo iconv v příkazovém řádku."
#: src/gtr-po.c:666
#, c-format
......@@ -1160,8 +1167,8 @@ msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: src/gtr-preferences-dialog.c:591 src/gtr-preferences-dialog.ui:49
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Předvolby aplikace Gtranslator"
msgid "Translation Editor Preferences"
msgstr "Předvolby Editoru překladů"
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:119
msgid "General"
......@@ -1228,8 +1235,8 @@ msgid "Profiles"
msgstr "Profily"
#: src/gtr-profile-dialog.c:73
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Profil aplikace Gtranslator"
msgid "Translation Editor Profile"
msgstr "Profil Editoru překladů"
#: src/gtr-profile-dialog.ui:68
msgid "_Name"
......@@ -1376,11 +1383,11 @@ msgstr "Přeložený _text:"
#: src/gtr-utils.c:516
msgid ""
"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
"package is installed."
"Unable to display help. Please make sure the Translation Editor "
"documentation package is installed."
msgstr ""
"Nelze zobrazit nápovědu. Ujistěte se prosím, že je nainstalovaný balíček s "
"dokumentací Gtranslator."
"Editorem překladů."
#: src/gtr-window.c:167
msgid "Untranslated"
......@@ -1431,18 +1438,14 @@ msgstr[2] "%d nepřeložených"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: src/gtr-window.c:297
#, c-format
msgid "*%s — gtranslator"
msgstr "*%s — gtranslator"
msgid "*%s — Translation Editor"
msgstr "*%s — Editor překladů"
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: src/gtr-window.c:303
#, c-format
msgid "%s — gtranslator"
msgstr "%s – gtranslator"
#: src/gtr-window.c:312
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
msgid "%s — Translation Editor"
msgstr "%s – Editor překladů"
#: src/gtr-window.c:534
msgid "No profile"
......@@ -1556,5 +1559,6 @@ msgstr ""
"Spuštěním „%s --help“ se zobrazí úplný seznam dostupných přepínačů příkazové "
"řádky.\n"
#~ msgid "Language Code:"
#~ msgstr "Kód jazyka:"
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
msgid "Translation Editor Memory Manager"
msgstr "Správa paměti Editoru překladů"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment