Commit fc4da568 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-12-16  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 27cd490e
2003-12-16 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-12-16 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-13 14:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-13 14:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-16 22:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-16 22:41+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -763,7 +763,7 @@ msgstr "Namn"
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Ett unikt namn för åtgärden."
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:190 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
......@@ -842,7 +842,7 @@ msgstr "Ett namn för åtgärdsgruppen."
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horisontell justering"
#: gtk/gtkalignment.c:117
#: gtk/gtkalignment.c:117 gtk/gtkbutton.c:254
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
......@@ -854,7 +854,7 @@ msgstr ""
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikal justering"
#: gtk/gtkalignment.c:127
#: gtk/gtkalignment.c:127 gtk/gtkbutton.c:273
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
......@@ -1091,7 +1091,7 @@ msgstr "Position"
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indexet för barnet i föräldern"
#: gtk/gtkbutton.c:191
#: gtk/gtkbutton.c:204
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
......@@ -1099,12 +1099,12 @@ msgstr ""
"Texten på etikettwidgeten inuti knappen, om knappen innehåller en "
"etikettwidget"
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtkexpander.c:210 gtk/gtklabel.c:311
#: gtk/gtkbutton.c:211 gtk/gtkexpander.c:210 gtk/gtklabel.c:311
#: gtk/gtktoolbutton.c:186
msgid "Use underline"
msgstr "Använd understrykning"
#: gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:211 gtk/gtklabel.c:312
#: gtk/gtkbutton.c:212 gtk/gtkexpander.c:211 gtk/gtklabel.c:312
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1112,46 +1112,54 @@ msgstr ""
"Om detta är angivet kommer en understrykning i texten att indikera att nästa "
"tecken ska användas som en genvägstangent"
#: gtk/gtkbutton.c:206
#: gtk/gtkbutton.c:219
msgid "Use stock"
msgstr "Använd standard"
#: gtk/gtkbutton.c:207
#: gtk/gtkbutton.c:220
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Om detta är angivet kommer etiketten att användas för att plocka ett "
"standardobjekt istället för att visas"
#: gtk/gtkbutton.c:214
#: gtk/gtkbutton.c:227
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokusera vid klick"
#: gtk/gtkbutton.c:215
#: gtk/gtkbutton.c:228
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Huruvida knappen tar fokus när den klickas på med musen"
#: gtk/gtkbutton.c:222
#: gtk/gtkbutton.c:235
msgid "Border relief"
msgstr "Kantrelief"
#: gtk/gtkbutton.c:223
#: gtk/gtkbutton.c:236
msgid "The border relief style"
msgstr "Reliefstilen på kanten"
#: gtk/gtkbutton.c:280
#: gtk/gtkbutton.c:253
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horisontell justering för barn"
#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Vertikal justering för barn"
#: gtk/gtkbutton.c:331
msgid "Default Spacing"
msgstr "Standardmellanrum"
#: gtk/gtkbutton.c:281
#: gtk/gtkbutton.c:332
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra mellanrum att lägga till för alla CAN_DEFAULT-knappar"
#: gtk/gtkbutton.c:287
#: gtk/gtkbutton.c:338
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Standardmellanrum på utsidan"
#: gtk/gtkbutton.c:288
#: gtk/gtkbutton.c:339
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
......@@ -1159,20 +1167,20 @@ msgstr ""
"Extra mellanrum att lägga till för CAN_DEFAULT-knappar som alltid visas "
"utanför kanten"
#: gtk/gtkbutton.c:293
#: gtk/gtkbutton.c:344
msgid "Child X Displacement"
msgstr "X-förflyttning av barn"
#: gtk/gtkbutton.c:294
#: gtk/gtkbutton.c:345
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i x-riktingen barnet ska flyttas då knappen trycks ned"
#: gtk/gtkbutton.c:301
#: gtk/gtkbutton.c:352
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Y-förflyttning av barn"
#: gtk/gtkbutton.c:302
#: gtk/gtkbutton.c:353
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i y-riktningen barnet ska flyttas då knappen trycks ned"
......@@ -2770,7 +2778,7 @@ msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Tom)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:306 gtk/gtkfilesystemwin32.c:371
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:306 gtk/gtkfilesystemwin32.c:383
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
......@@ -2783,16 +2791,20 @@ msgstr "Detta filsystem stöder inte ikoner"
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Detta filsystem stöder inte bokmärken"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:765 gtk/gtkfilesystemwin32.c:893
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:765 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1069
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:680
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:692
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:848
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Detta filsystem stöder inte ikoner till allt"
#: gtk/gtkfixed.c:120 gtk/gtklayout.c:611
msgid "X position"
msgstr "X-position"
......@@ -3281,7 +3293,7 @@ msgstr "Höjden på layouten"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:840
#: gtk/gtkmain.c:851
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
......@@ -4090,11 +4102,11 @@ msgstr "Rita"
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Huruvida avskiljaren är ritad eller enbart tom"
#: gtk/gtksettings.c:169
#: gtk/gtksettings.c:170
msgid "Double Click Time"
msgstr "Tid för dubbelklick"
#: gtk/gtksettings.c:170
#: gtk/gtksettings.c:171
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
......@@ -4102,27 +4114,39 @@ msgstr ""
"Största tid som tillåts mellan två klick för att de ska betraktas som en "
"dubbelklickning (i millisekunder)"
#: gtk/gtksettings.c:177
#: gtk/gtksettings.c:178
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Avstånd för dubbelklick"
#: gtk/gtksettings.c:179
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
msgstr ""
"Största avstånd som tillåts mellan två klick för att de ska betraktas som en "
"dubbelklickning (i bildpunkter)"
#: gtk/gtksettings.c:186
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Markörblinkning"
#: gtk/gtksettings.c:178
#: gtk/gtksettings.c:187
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr "Huruvida markören ska blinka"
#: gtk/gtksettings.c:185
#: gtk/gtksettings.c:194
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr "Blinktid för markör"
#: gtk/gtksettings.c:186
#: gtk/gtksettings.c:195
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
msgstr "Längd på markörens blinkcykel, i millisekunder"
#: gtk/gtksettings.c:193
#: gtk/gtksettings.c:202
msgid "Split Cursor"
msgstr "Delad markör"
#: gtk/gtksettings.c:194
#: gtk/gtksettings.c:203
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
......@@ -4130,59 +4154,59 @@ msgstr ""
"Huruvida två markörer ska visas för blandad vänster-till-höger- och höger-"
"till-vänster-text"
#: gtk/gtksettings.c:201
#: gtk/gtksettings.c:210
msgid "Theme Name"
msgstr "Temanamn"
#: gtk/gtksettings.c:202
#: gtk/gtksettings.c:211
msgid "Name of theme RC file to load"
msgstr "Namn på den tema-RC-fil som ska läsas in"
#: gtk/gtksettings.c:209
#: gtk/gtksettings.c:218
msgid "Icon Theme Name"
msgstr "Namn på ikontema"
#: gtk/gtksettings.c:210
#: gtk/gtksettings.c:219
msgid "Name of icon theme to use"
msgstr "Namn på ikontemat att använda"
#: gtk/gtksettings.c:217
#: gtk/gtksettings.c:226
msgid "Key Theme Name"
msgstr "Nyckeltemanamn"
#: gtk/gtksettings.c:218
#: gtk/gtksettings.c:227
msgid "Name of key theme RC file to load"
msgstr "Namn på den nyckeltema-RC-fil som ska läsas in"
#: gtk/gtksettings.c:226
#: gtk/gtksettings.c:235
msgid "Menu bar accelerator"
msgstr "Snabbtangent för menyrad"
#: gtk/gtksettings.c:227
#: gtk/gtksettings.c:236
msgid "Keybinding to activate the menu bar"
msgstr "Snabbtangent för att aktivera menyraden"
#: gtk/gtksettings.c:235
#: gtk/gtksettings.c:244
msgid "Drag threshold"
msgstr "Dragtröskel"
#: gtk/gtksettings.c:236
#: gtk/gtksettings.c:245
msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr "Antalet bildpunkter markören kan flyttas innan drag"
#: gtk/gtksettings.c:244
#: gtk/gtksettings.c:253
msgid "Font Name"
msgstr "Typsnittsnamn"
#: gtk/gtksettings.c:245
#: gtk/gtksettings.c:254
msgid "Name of default font to use"
msgstr "Namn på standardtypsnittet att använda"
#: gtk/gtksettings.c:253
#: gtk/gtksettings.c:262
msgid "Icon Sizes"
msgstr "Ikonstorlekar"
#: gtk/gtksettings.c:254
#: gtk/gtksettings.c:263
msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
msgstr "Lista med ikonstorlekar (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment