Commit baaa0637 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3c89c113
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-07 18:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-07 21:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-11 12:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-11 18:08+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Ladiace príznaky GDK, ktoré sa majú nastaviť"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:239 gdk/gdk.c:242 gtk/gtkmain.c:462 gtk/gtkmain.c:465
#: gdk/gdk.c:239 gdk/gdk.c:242 gtk/gtkmain.c:463 gtk/gtkmain.c:466
msgid "FLAGS"
msgstr "PRÍZNAKY"
......@@ -435,20 +435,20 @@ msgid "Suspend"
msgstr "Uspať"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1358
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:393 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:527
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:393 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:556
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1254
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Nie je k dispozícii žiadna implementácia GL"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:180
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:707
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:510 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:707
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:754
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "Nie je možné vytvoriť kontext GL"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1320 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1330
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:354
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:364 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:364 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:482
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:948
msgid "No available configurations for the given pixel format"
msgstr "Žiadne dostupné konfigurácie pre zadaný formát pixelov"
......@@ -465,7 +465,7 @@ msgstr "Neimplementované v operačnom systéme OS X"
msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
msgstr "Jadro GL nie je dostupné v implementácii EGL"
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:536
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:565
msgid ""
"The WGL_ARB_create_context extension needed to create core profiles is not "
"available"
......@@ -1215,7 +1215,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:673 gtk/gtkprintunixdialog.c:746
#: gtk/gtkwindow.c:12312 gtk/inspector/css-editor.c:208
#: gtk/gtkwindow.c:12315 gtk/inspector/css-editor.c:208
#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61 gtk/ui/gtkassistant.ui:125
#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
msgid "_Cancel"
......@@ -1265,7 +1265,7 @@ msgid "_Apply"
msgstr "Po_užiť"
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:944
#: gtk/gtkmessagedialog.c:966 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:12313
#: gtk/gtkmessagedialog.c:966 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:12316
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
......@@ -1685,7 +1685,7 @@ msgid "Other Applications"
msgstr "Ostatné aplikácie"
#: gtk/gtkapplicationwindow.c:341 gtk/gtkprintoperation-unix.c:481
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1668
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1686
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
......@@ -2186,40 +2186,40 @@ msgstr "_Pravý:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Okraje papiera"
#: gtk/gtkentry.c:9486 gtk/gtklabel.c:6688 gtk/gtktextview.c:9485
#: gtk/gtkentry.c:9486 gtk/gtklabel.c:6688 gtk/gtktextview.c:9488
msgid "Cu_t"
msgstr "Vystri_hnúť"
#: gtk/gtkentry.c:9490 gtk/gtklabel.c:6689 gtk/gtktextview.c:9489
#: gtk/gtkentry.c:9490 gtk/gtklabel.c:6689 gtk/gtktextview.c:9492
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovať"
#: gtk/gtkentry.c:9494 gtk/gtklabel.c:6690 gtk/gtktextview.c:9491
#: gtk/gtkentry.c:9494 gtk/gtklabel.c:6690 gtk/gtktextview.c:9494
msgid "_Paste"
msgstr "_Vložiť"
#: gtk/gtkentry.c:9497 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1465
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2263 gtk/gtklabel.c:6692 gtk/gtktextview.c:9494
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2263 gtk/gtklabel.c:6692 gtk/gtktextview.c:9497
msgid "_Delete"
msgstr "O_dstrániť"
#: gtk/gtkentry.c:9508 gtk/gtklabel.c:6701 gtk/gtktextview.c:9508
#: gtk/gtkentry.c:9508 gtk/gtklabel.c:6701 gtk/gtktextview.c:9511
msgid "Select _All"
msgstr "Vybr_ať všetko"
#: gtk/gtkentry.c:9686 gtk/gtktextview.c:9718
#: gtk/gtkentry.c:9686 gtk/gtktextview.c:9721
msgid "Select all"
msgstr "Vybrať všetko"
#: gtk/gtkentry.c:9689 gtk/gtktextview.c:9721
#: gtk/gtkentry.c:9689 gtk/gtktextview.c:9724
msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"
#: gtk/gtkentry.c:9692 gtk/gtktextview.c:9724
#: gtk/gtkentry.c:9692 gtk/gtktextview.c:9727
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: gtk/gtkentry.c:9695 gtk/gtktextview.c:9727
#: gtk/gtkentry.c:9695 gtk/gtktextview.c:9730
msgid "Paste"
msgstr "Vložiť"
......@@ -2441,7 +2441,7 @@ msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr "Usporiadať _priečinky pred súbormi"
#. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2595 gtk/inspector/css-node-tree.ui:142
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2595 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:207 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:123
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
......@@ -2508,7 +2508,7 @@ msgstr "%-e. %b %Y"
# datum
#. Translators: We don't know whether this printer is
#. * available to print to.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5031 gtk/inspector/prop-editor.c:1671
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5031 gtk/inspector/prop-editor.c:1689
#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
......@@ -2595,7 +2595,7 @@ msgstr "Vytvárania kontextu OpenGL zlyhalo"
msgid "Application menu"
msgstr "Ponuka aplikácie"
#: gtk/gtkheaderbar.c:447 gtk/gtkwindow.c:8854
#: gtk/gtkheaderbar.c:447 gtk/gtkwindow.c:8857
msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"
......@@ -2757,41 +2757,41 @@ msgstr ""
"Kontaktujte správcu vášho systému"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:455
#: gtk/gtkmain.c:456
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Načíta prídavné moduly GTK+"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:456
#: gtk/gtkmain.c:457
msgid "MODULES"
msgstr "MODULY"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:458
#: gtk/gtkmain.c:459
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Zmení všetky upozornenia na závažné"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:461
#: gtk/gtkmain.c:462
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré sa majú nastaviť"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:464
#: gtk/gtkmain.c:465
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré sa majú vypnúť"
#: gtk/gtkmain.c:788
#: gtk/gtkmain.c:790
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť displej: %s"
#: gtk/gtkmain.c:865
#: gtk/gtkmain.c:885
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Voľby GTK+"
#  cmd desc
#: gtk/gtkmain.c:865
#: gtk/gtkmain.c:885
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Zobrazí voľby GTK+"
......@@ -2800,7 +2800,7 @@ msgstr "Zobrazí voľby GTK+"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:1193
#: gtk/gtkmain.c:1213
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
......@@ -3073,7 +3073,7 @@ msgid "This name is already taken"
msgstr "Tento názov je už zadaný"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2522 gtk/inspector/actions.ui:43
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:40 gtk/inspector/object-tree.ui:110
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:39 gtk/inspector/object-tree.ui:110
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:189 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:499
msgid "Name"
msgstr "Názov"
......@@ -3835,12 +3835,12 @@ msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/gtkwindow.c:12300
#: gtk/gtkwindow.c:12303
#, c-format
msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
msgstr "Chcete použiť nástroj Inšpektor GTK+?"
#: gtk/gtkwindow.c:12302
#: gtk/gtkwindow.c:12305
#, c-format
msgid ""
"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
......@@ -3851,7 +3851,7 @@ msgstr ""
"preskúmať a meniť interné vlastnosti ľubovolnej aplikácie GTK+. Jeho "
"používaním môžete spôsobiť neočakávanie chovanie alebo pád."
#: gtk/gtkwindow.c:12307
#: gtk/gtkwindow.c:12310
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Nezobrazovať túto správu znovu"
......@@ -3860,7 +3860,7 @@ msgid "Activate"
msgstr "Aktivovať"
#: gtk/inspector/action-editor.c:302 gtk/inspector/actions.ui:82
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:79 gtk/inspector/misc-info.ui:102
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:78 gtk/inspector/misc-info.ui:102
msgid "State"
msgstr "Stav"
......@@ -3905,31 +3905,19 @@ msgstr "Zakázať toto vlastné pravidlo CSS"
msgid "Save the current CSS"
msgstr "Uložiť aktuálne pravidlo CSS"
#: gtk/inspector/css-node-tree.c:184
msgid "Change name"
msgstr "Zmeniť názov"
#: gtk/inspector/css-node-tree.c:199
msgid "Change classes"
msgstr "Zmeniť triedy"
#: gtk/inspector/css-node-tree.c:208
msgid "CSS properties"
msgstr "Vlastnosti CSS"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:53
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:52
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:66
msgid "Classes"
msgstr "Triedy"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:65 gtk/inspector/object-tree.ui:142
msgid "Style Classes"
msgstr "Triedy štýlov"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:111
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:110
msgid "CSS Property"
msgstr "Vlastnosť CSS"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:126 gtk/inspector/prop-list.ui:49
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:125 gtk/inspector/prop-list.ui:50
#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:293
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
......@@ -4035,74 +4023,78 @@ msgstr "Zostaviteľné ID"
msgid "Default Widget"
msgstr "Predvolený ovládací prvok"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:192 gtk/inspector/misc-info.ui:236
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1071 gtk/inspector/prop-editor.c:1268
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1393 gtk/inspector/prop-editor.c:1504
#: gtk/inspector/window.ui:382
#: gtk/inspector/misc-info.ui:192 gtk/inspector/misc-info.ui:237
#: gtk/inspector/misc-info.ui:453 gtk/inspector/prop-editor.c:1071
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1268 gtk/inspector/prop-editor.c:1393
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1504 gtk/inspector/window.ui:382
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:213
#: gtk/inspector/misc-info.ui:214
msgid "Focus Widget"
msgstr "Ovládací prvok zamerania"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:258
#: gtk/inspector/misc-info.ui:259
msgid "Mnemonic Label"
msgstr "Mnemotechnická menovka"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:293
#: gtk/inspector/misc-info.ui:294
msgid "Request mode"
msgstr "Režim požiadaviek"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:327
#: gtk/inspector/misc-info.ui:328
msgid "Allocation"
msgstr "Pridelenie"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:361
#: gtk/inspector/misc-info.ui:362
msgid "Baseline"
msgstr "Základná čiara"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:395
#: gtk/inspector/misc-info.ui:396
msgid "Clip area"
msgstr "Oblasť výrezu"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:429
#: gtk/inspector/misc-info.ui:430
msgid "Frame Clock"
msgstr "Snímka hodín"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:475
msgid "Tick callback"
msgstr "Spätné volanie pri zaškrtnutí"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:465
#: gtk/inspector/misc-info.ui:511
msgid "Frame count"
msgstr "Počet snímkov"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:499
#: gtk/inspector/misc-info.ui:545
msgid "Frame rate"
msgstr "Frekvencia snímok"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:533
#: gtk/inspector/misc-info.ui:579
msgid "Accessible role"
msgstr "Úloha v prístupnosti"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:567
#: gtk/inspector/misc-info.ui:613
msgid "Accessible name"
msgstr "Prístupný názov"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:603
#: gtk/inspector/misc-info.ui:649
msgid "Accessible description"
msgstr "Prístupný popis"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:637
#: gtk/inspector/misc-info.ui:683
msgid "Mapped"
msgstr "Zmapované"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:673
#: gtk/inspector/misc-info.ui:719
msgid "Realized"
msgstr "Zrealizované"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:709
#: gtk/inspector/misc-info.ui:755
msgid "Is Toplevel"
msgstr "Je najvyššej úrovne"
#: gtk/inspector/misc-info.ui:745
#: gtk/inspector/misc-info.ui:791
msgid "Child Visible"
msgstr "Viditeľný potomok"
......@@ -4110,10 +4102,6 @@ msgstr "Viditeľný potomok"
msgid "Object"
msgstr "Objekt"
#: gtk/inspector/object-tree.ui:142
msgid "Style Classes"
msgstr "Triedy štýlov"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:679
#, c-format
msgid "Pointer: %p"
......@@ -4175,7 +4163,7 @@ msgstr "Prevrátený"
msgid "bidirectional, inverted"
msgstr "Obojsmerný, prevrátený"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1490 gtk/inspector/prop-editor.c:1586
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1490 gtk/inspector/prop-editor.c:1604
msgid "bidirectional"
msgstr "Obojsmerný"
......@@ -4183,39 +4171,43 @@ msgstr "Obojsmerný"
msgid "Binding:"
msgstr "Previazanie:"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1605
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1623
msgid "Setting:"
msgstr "Nastavenie:"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1645
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1663
msgid "Source:"
msgstr "Zdroj:"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1647
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1665
msgid "Reset"
msgstr "Obnoviť"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1658
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1676
msgid "Default"
msgstr "Predvolený"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1661
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1679
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1664
#: gtk/inspector/prop-editor.c:1682
msgid "XSettings"
msgstr "Nastavenia X"
#: gtk/inspector/prop-list.ui:33
#: gtk/inspector/prop-list.ui:34
msgid "Property"
msgstr "Vlastnosť"
#: gtk/inspector/prop-list.ui:67
#: gtk/inspector/prop-list.ui:68 gtk/inspector/statistics.ui:53
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: gtk/inspector/prop-list.ui:86
msgid "Attribute"
msgstr "Atribút"
#: gtk/inspector/prop-list.ui:83 gtk/inspector/signals-list.ui:73
#: gtk/inspector/prop-list.ui:102 gtk/inspector/signals-list.ui:73
msgid "Defined At"
msgstr "Definované na"
......@@ -4288,10 +4280,6 @@ msgctxt "sizegroup mode"
msgid "Both"
msgstr "Obojaký"
#: gtk/inspector/statistics.ui:53
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: gtk/inspector/statistics.ui:68
msgid "Self 1"
msgstr "Samotne 1"
......@@ -4320,19 +4308,19 @@ msgstr "Kumulatívne"
msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
msgstr "Povoliť štatistiky s GOBJECT_DEBUG=instance-count"
#: gtk/inspector/visual.c:293 gtk/inspector/visual.c:308
#: gtk/inspector/visual.c:310 gtk/inspector/visual.c:325
msgid "Theme is hardcoded by GTK_THEME"
msgstr "Téma je vynútená podľa premennej prostredia GTK_THEME"
#: gtk/inspector/visual.c:503
#: gtk/inspector/visual.c:520
msgid "Backend does not support window scaling"
msgstr "Obslužný program nepodporuje škálovanie okna"
#: gtk/inspector/visual.c:542
#: gtk/inspector/visual.c:559
msgid "Setting is hardcoded by GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
msgstr "Nastavenie je vynútené z premennej prostredia GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
#: gtk/inspector/visual.c:607
#: gtk/inspector/visual.c:624
msgid ""
"Not settable at runtime.\n"
"Use GDK_GL=always or GDK_GL=disable instead"
......@@ -4340,8 +4328,8 @@ msgstr ""
"Nie je možné nastaviť v relácii.\n"
"Použite namiesto toho GDK_GL=always alebo GDK_GL=disable"
#: gtk/inspector/visual.c:621 gtk/inspector/visual.c:622
#: gtk/inspector/visual.c:623
#: gtk/inspector/visual.c:638 gtk/inspector/visual.c:639
#: gtk/inspector/visual.c:640
msgid "GL rendering is disabled"
msgstr "Vykresľovanie GL je zakázané"
......@@ -4414,42 +4402,46 @@ msgid "Show Baselines"
msgstr "Zobraziť základné čiary"
#: gtk/inspector/visual.ui:476
msgid "Show Layout Borders"
msgstr "Zobraziť okraje rozloženia"
#: gtk/inspector/visual.ui:510
msgid "Show Pixel Cache"
msgstr "Zobraziť medzipamäť pixelov"
#: gtk/inspector/visual.ui:510
#: gtk/inspector/visual.ui:544
msgid "Show Widget Resizes"
msgstr "Zobraziť zmeny veľkostí prvkov"
#: gtk/inspector/visual.ui:544
#: gtk/inspector/visual.ui:578
msgid "Simulate touchscreen"
msgstr "Simulovať dotikovú obrazovku"
#: gtk/inspector/visual.ui:589
#: gtk/inspector/visual.ui:623
msgid "GL Rendering"
msgstr "Vykresľovanie GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:601
#: gtk/inspector/visual.ui:635
msgid "When needed"
msgstr "Podľa potreby"
#: gtk/inspector/visual.ui:602
#: gtk/inspector/visual.ui:636
msgid "Always"
msgstr "Vždy"
#: gtk/inspector/visual.ui:603
#: gtk/inspector/visual.ui:637
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"
#: gtk/inspector/visual.ui:627
#: gtk/inspector/visual.ui:661
msgid "Software GL"
msgstr "Softvérové GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:661
#: gtk/inspector/visual.ui:695
msgid "Software Surfaces"
msgstr "Softvérové povrchy"
#: gtk/inspector/visual.ui:695
#: gtk/inspector/visual.ui:729
msgid "Texture Rectangle Extension"
msgstr "Rozšírenie pre obdĺžnikové textúry"
......@@ -6740,6 +6732,18 @@ msgstr "vystup-test.%s"
msgid "Print to Test Printer"
msgstr "Vytlačiť na skúšobnej tlačiarni"
#~ msgid "Change name"
#~ msgstr "Zmeniť názov"
#~ msgid "Change classes"
#~ msgstr "Zmeniť triedy"
#~ msgid "CSS properties"
#~ msgstr "Vlastnosti CSS"
#~ msgid "Classes"
#~ msgstr "Triedy"
#~ msgid "Error launching preview"
#~ msgstr "Chyba pri spustení náhľadu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment