Commit a84926f0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 63b03ce8
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-11 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-11 02:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-11 12:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-11 18:30+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GDK"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:239 gdk/gdk.c:242 gtk/gtkmain.c:462 gtk/gtkmain.c:465
#: gdk/gdk.c:239 gdk/gdk.c:242 gtk/gtkmain.c:463 gtk/gtkmain.c:466
msgid "FLAGS"
msgstr "ZNACZNIKI"
......@@ -2721,40 +2721,40 @@ msgstr ""
"Proszę się skontaktować z administratorem systemu"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:455
#: gtk/gtkmain.c:456
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Wczytuje dodatkowe moduły biblioteki GTK+"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:456
#: gtk/gtkmain.c:457
msgid "MODULES"
msgstr "MODUŁY"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:458
#: gtk/gtkmain.c:459
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Traktowanie wszystkich ostrzeżeń jako błędy"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:461
#: gtk/gtkmain.c:462
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GTK+"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:464
#: gtk/gtkmain.c:465
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:788
#: gtk/gtkmain.c:790
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr "Nie można otworzyć ekranu: %s"
#: gtk/gtkmain.c:865
#: gtk/gtkmain.c:885
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Opcje biblioteki GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:865
#: gtk/gtkmain.c:885
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Wyświetla opcje biblioteki GTK+"
......@@ -2763,7 +2763,7 @@ msgstr "Wyświetla opcje biblioteki GTK+"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:1193
#: gtk/gtkmain.c:1213
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
......@@ -4242,19 +4242,19 @@ msgstr "Przyrastający"
msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
msgstr "Włączenie statystyk za pomocą zmiennej GOBJECT_DEBUG=instance-count"
#: gtk/inspector/visual.c:293 gtk/inspector/visual.c:308
#: gtk/inspector/visual.c:310 gtk/inspector/visual.c:325
msgid "Theme is hardcoded by GTK_THEME"
msgstr "Motyw jest zakodowany przez zmienną GTK_THEME"
#: gtk/inspector/visual.c:503
#: gtk/inspector/visual.c:520
msgid "Backend does not support window scaling"
msgstr "Mechanizm nie obsługuje skalowania okien"
#: gtk/inspector/visual.c:542
#: gtk/inspector/visual.c:559
msgid "Setting is hardcoded by GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
msgstr "Ustawienie jest zakodowane przez zmienną GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
#: gtk/inspector/visual.c:607
#: gtk/inspector/visual.c:624
msgid ""
"Not settable at runtime.\n"
"Use GDK_GL=always or GDK_GL=disable instead"
......@@ -4262,8 +4262,8 @@ msgstr ""
"Nie można ustawić podczas uruchamiania.\n"
"Zamiast tego należy użyć zmiennej GDK_GL=always lub GDK_GL=disable"
#: gtk/inspector/visual.c:621 gtk/inspector/visual.c:622
#: gtk/inspector/visual.c:623
#: gtk/inspector/visual.c:638 gtk/inspector/visual.c:639
#: gtk/inspector/visual.c:640
msgid "GL rendering is disabled"
msgstr "Rysowanie za pomocą GL jest wyłączone"
......@@ -4336,42 +4336,46 @@ msgid "Show Baselines"
msgstr "Wyświetlanie linii bazowych"
#: gtk/inspector/visual.ui:476
msgid "Show Layout Borders"
msgstr "Wyświetlanie krawędzi układu"
#: gtk/inspector/visual.ui:510
msgid "Show Pixel Cache"
msgstr "Wyświetlanie pamięci podręcznej pikseli"
#: gtk/inspector/visual.ui:510
#: gtk/inspector/visual.ui:544
msgid "Show Widget Resizes"
msgstr "Wyświetlanie zmian rozmiaru okien"
#: gtk/inspector/visual.ui:544
#: gtk/inspector/visual.ui:578
msgid "Simulate touchscreen"
msgstr "Symulacja ekranu dotykowego"
#: gtk/inspector/visual.ui:589
#: gtk/inspector/visual.ui:623
msgid "GL Rendering"
msgstr "Rysowanie za pomocą GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:601
#: gtk/inspector/visual.ui:635
msgid "When needed"
msgstr "W razie potrzeby"
#: gtk/inspector/visual.ui:602
#: gtk/inspector/visual.ui:636
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
#: gtk/inspector/visual.ui:603
#: gtk/inspector/visual.ui:637
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: gtk/inspector/visual.ui:627
#: gtk/inspector/visual.ui:661
msgid "Software GL"
msgstr "Programowe GL"
#: gtk/inspector/visual.ui:661
#: gtk/inspector/visual.ui:695
msgid "Software Surfaces"
msgstr "Powierzchnie programowe"
#: gtk/inspector/visual.ui:695
#: gtk/inspector/visual.ui:729
msgid "Texture Rectangle Extension"
msgstr "Rozszerzenie prostokątów tekstur"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment