Commit a09d552f authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent b3860e40
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-08 12:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-08 18:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-10 05:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-10 10:46+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -214,8 +214,8 @@ msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "Vykreslování buňky reprezentované tímto dostupným prvkem"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
#: gtk/gtkstack.c:513 gtk/gtktextmark.c:136
#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkcssnode.c:626
#: gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:513 gtk/gtktextmark.c:136
msgid "Name"
msgstr "Název"
......@@ -344,8 +344,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Jestli je akce povolena."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtknativedialog.c:242
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1157
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:637
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1157
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
......@@ -1275,16 +1275,18 @@ msgid "The widget referenced by this accessible."
msgstr "Widget odkazovaný tímto dostupným prvkem."
#: gtk/gtkactionable.c:71
msgid "action name"
msgstr "název akce"
#| msgid "action name"
msgid "Action name"
msgstr "Název činnosti"
#: gtk/gtkactionable.c:72
msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
msgstr "Název asociované akce, např. „app.quit“"
#: gtk/gtkactionable.c:76
msgid "action target value"
msgstr "cílová hodnota akce"
#| msgid "action target value"
msgid "Action target value"
msgstr "Cílová hodnota činnosti"
#: gtk/gtkactionable.c:77
msgid "The parameter for action invocations"
......@@ -3124,6 +3126,46 @@ msgstr "Potomek"
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "Dá se použít pro přidání potomka do kontejneru"
#: gtk/gtkcssnode.c:616
msgid "Style Classes"
msgstr "Třída stylu"
#: gtk/gtkcssnode.c:616
#| msgid "List of icon names"
msgid "List of classes"
msgstr "Seznam tříd"
#: gtk/gtkcssnode.c:621 gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: gtk/gtkcssnode.c:621
msgid "Unique ID"
msgstr "Jedinečný identifikátor"
#: gtk/gtkcssnode.c:631 gtk/gtkswitch.c:910
msgid "State"
msgstr "Stav"
#: gtk/gtkcssnode.c:631
#| msgid "State Message"
msgid "State flags"
msgstr "Příznak stav"
#: gtk/gtkcssnode.c:637
msgid "If other nodes can see this node"
msgstr "Jestli ostatní uzly mohou vidět tento uzel"
#: gtk/gtkcssnode.c:642
#| msgid "Widget name"
msgid "Widget type"
msgstr "Typ widgetu"
#: gtk/gtkcssnode.c:642
#| msgid "The name of the widget"
msgid "GType of the widget"
msgstr "GType widgetu"
#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
msgid "Subproperties"
msgstr "Podvlastnosti"
......@@ -3148,10 +3190,6 @@ msgstr "Ovlivňuje"
msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
msgstr "Nastaveno v případě, že hodnota ovlivňuje velikost prvků"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
msgid "The numeric id for quick access"
msgstr "Číselné ID pro rychlý přístup"
......@@ -7554,10 +7592,6 @@ msgstr "Typ hodnoty vracený objektem GtkStyleContext"
msgid "Whether the switch is on or off"
msgstr "Jestli je přepínač zapnut nebo vypnut"
#: gtk/gtkswitch.c:910
msgid "State"
msgstr "Stav"
#: gtk/gtkswitch.c:911
msgid "The backend state"
msgstr "Stav podpůrné vrstvy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment