Commit 747962ec authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 6af8e9f3
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 12:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 14:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-10 00:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-10 03:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -217,8 +217,8 @@ msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "Obiekt rysujący komórkę przedstawiany przez ten obiekt dostępności"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
#: gtk/gtkstack.c:513 gtk/gtktextmark.c:136
#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkcssnode.c:626
#: gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:513 gtk/gtktextmark.c:136
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -349,8 +349,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Określa, czy czynność jest dostępna."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtknativedialog.c:242
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1157
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:637
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1157
msgid "Visible"
msgstr "Widoczność"
......@@ -801,7 +801,7 @@ msgid ""
"The value property of the currently active member of the group to which this "
"action belongs."
msgstr ""
"Wartość własności aktywnego członka grupy, do której ta czynność należy."
"Wartość właściwości aktywnego członka grupy, do której ta czynność należy."
#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:674 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
msgid "Show Numbers"
......@@ -2363,7 +2363,7 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1087
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1178 gtk/gtkprogressbar.c:260 gtk/gtkrange.c:461
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1178 gtk/gtkprogressbar.c:260 gtk/gtkrange.c:462
msgid "Inverted"
msgstr "Odwrócony"
......@@ -2371,7 +2371,7 @@ msgstr "Odwrócony"
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska postępu"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:454 gtk/gtkscalebutton.c:215
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:455 gtk/gtkscalebutton.c:215
#: gtk/gtkspinbutton.c:376
msgid "Adjustment"
msgstr "Dopasowanie"
......@@ -2388,7 +2388,7 @@ msgstr "Szybkość wzrostu"
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "Przyśpieszenie przy przytrzymaniu przycisku"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:645 gtk/gtkspinbutton.c:392
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:743 gtk/gtkspinbutton.c:392
msgid "Digits"
msgstr "Cyfry"
......@@ -3165,13 +3165,49 @@ msgstr "Element potomny"
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "Może być użyty, aby dodać do kontenera nowego potomka"
#: gtk/gtkcssnode.c:616
msgid "Style Classes"
msgstr "Klasy stylów"
#: gtk/gtkcssnode.c:616
msgid "List of classes"
msgstr "Lista klas"
#: gtk/gtkcssnode.c:621 gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
msgid "ID"
msgstr "Identyfikator"
#: gtk/gtkcssnode.c:621
msgid "Unique ID"
msgstr "Unikalny identyfikator"
#: gtk/gtkcssnode.c:631 gtk/gtkswitch.c:910
msgid "State"
msgstr "Stan"
#: gtk/gtkcssnode.c:631
msgid "State flags"
msgstr "Flagi stanu"
#: gtk/gtkcssnode.c:637
msgid "If other nodes can see this node"
msgstr "Czy inne węzły mogą widzieć ten węzeł"
#: gtk/gtkcssnode.c:642
msgid "Widget type"
msgstr "Typ widżetu"
#: gtk/gtkcssnode.c:642
msgid "GType of the widget"
msgstr "GType widżetu"
#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
msgid "Subproperties"
msgstr "Podwłasności"
msgstr "Podwłaściwości"
#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:171
msgid "The list of subproperties"
msgstr "Lista podwłasności"
msgstr "Lista podwłaściwości"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
msgid "Animated"
......@@ -3189,10 +3225,6 @@ msgstr "Wpływa"
msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
msgstr "Należy ustawić, jeśli wartość wpływa na rozmiar elementów"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
msgid "ID"
msgstr "Identyfikator"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
msgid "The numeric id for quick access"
msgstr "Numeryczny identyfikator do szybkiego dostępu"
......@@ -3211,7 +3243,7 @@ msgstr "Początkowa wartość"
#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
msgid "The initial specified value used for this property"
msgstr "Początkowo określona wartość używana dla tej własności"
msgstr "Początkowo określona wartość używana dla tej właściwości"
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
msgid "Content area border"
......@@ -4292,7 +4324,7 @@ msgstr "Ustawienie układu dekoracji"
#: gtk/gtkheaderbar.c:2001
msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
msgstr "Określa, czy własność układu dekoracji została ustawiona"
msgstr "Określa, czy właściwość układu dekoracji została ustawiona"
#: gtk/gtkheaderbar.c:2015
msgid "Has Subtitle"
......@@ -5437,7 +5469,8 @@ msgstr "Ustalenie pozycji"
#: gtk/gtkpaned.c:377
msgid "TRUE if the Position property should be used"
msgstr ""
"Po ustawieniu wartości TRUE powinna być używana własność „Position” (pozycja)"
"Po ustawieniu wartości TRUE powinna być używana właściwość „Position” "
"(pozycja)"
#: gtk/gtkpaned.c:393
msgid "Minimal Position"
......@@ -6117,125 +6150,125 @@ msgstr "Radiowa pozycja menu, do której grupy należy ten widżet."
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Przycisk opcji wyboru, do którego grupy należy ten przycisk."
#: gtk/gtkrange.c:455
#: gtk/gtkrange.c:456
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "Obiekt GtkAdjustment, zawierający bieżącą wartość tego obiektu zakresu"
#: gtk/gtkrange.c:462
#: gtk/gtkrange.c:463
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Odwraca ruchy suwaka, aby zwiększyć wartość zakresu"
#: gtk/gtkrange.c:468
#: gtk/gtkrange.c:469
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Czułość dolnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:469
#: gtk/gtkrange.c:470
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr "Zasady czułości dla dolnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:476
#: gtk/gtkrange.c:477
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Czułość górnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:477
#: gtk/gtkrange.c:478
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr "Zasady czułości dla górnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:493
#: gtk/gtkrange.c:494
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Pokazywanie poziomu wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:494
#: gtk/gtkrange.c:495
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr "Określa, czy wyświetlać grafikę wskaźnika wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:509
#: gtk/gtkrange.c:510
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Ograniczenie do poziomu wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:510
#: gtk/gtkrange.c:511
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "Określa, czy ograniczyć górną granicę do poziomu wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:524
#: gtk/gtkrange.c:525
msgid "Fill Level"
msgstr "Poziom wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:525
#: gtk/gtkrange.c:526
msgid "The fill level."
msgstr "Poziom wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:540
#: gtk/gtkrange.c:541
msgid "Round Digits"
msgstr "Zaokrąglanie cyfr"
#: gtk/gtkrange.c:541
#: gtk/gtkrange.c:542
msgid "The number of digits to round the value to."
msgstr "Liczba cyfr, do jakich zaokrąglać wartość."
#: gtk/gtkrange.c:558 gtk/gtkswitch.c:945
#: gtk/gtkrange.c:559 gtk/gtkswitch.c:945
msgid "Slider Width"
msgstr "Szerokość suwaka"
#: gtk/gtkrange.c:559
#: gtk/gtkrange.c:560
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Szerokość paska przewijania lub suwaka"
#: gtk/gtkrange.c:574
#: gtk/gtkrange.c:575
msgid "Trough Border"
msgstr "Bezpośrednia krawędź"
#: gtk/gtkrange.c:575
#: gtk/gtkrange.c:576
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Odstęp między suwakiem i przyciskami a zewnętrzną wypukłością"
#: gtk/gtkrange.c:590
#: gtk/gtkrange.c:591
msgid "Stepper Size"
msgstr "Rozmiary przycisków"
#: gtk/gtkrange.c:591
#: gtk/gtkrange.c:592
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Długość przycisków krokowych na końcach"
#: gtk/gtkrange.c:607
#: gtk/gtkrange.c:608
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Odstępy przycisków"
#: gtk/gtkrange.c:608
#: gtk/gtkrange.c:609
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Odstępy między przyciskami krokowymi a suwakiem"
#: gtk/gtkrange.c:623
#: gtk/gtkrange.c:624
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "Poziome przemieszczenie strzałki"
#: gtk/gtkrange.c:624
#: gtk/gtkrange.c:625
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
"Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w poziomie strzałka, kiedy "
"przycisk jest wciśnięty"
#: gtk/gtkrange.c:639
#: gtk/gtkrange.c:640
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Pionowe przemieszczenie strzałki"
#: gtk/gtkrange.c:640
#: gtk/gtkrange.c:641
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
"Określa jak daleko powinna zostać przemieszczona w pionie strzałka, kiedy "
"przycisk jest wciśnięty"
#: gtk/gtkrange.c:659
#: gtk/gtkrange.c:660
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Pasek pod przyciskami kroku"
#: gtk/gtkrange.c:660
#: gtk/gtkrange.c:661
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......@@ -6243,11 +6276,11 @@ msgstr ""
"Określa, czy rysować pasek na całej długości zakresu lub czy wyłączyć odstęp "
"i przyciski kroku"
#: gtk/gtkrange.c:676
#: gtk/gtkrange.c:677
msgid "Arrow scaling"
msgstr "Skalowanie kursora"
#: gtk/gtkrange.c:677
#: gtk/gtkrange.c:678
msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
msgstr ""
"Zezwolenie na skalowaniem z uwzględnieniem rozmiaru przycisku przewijania"
......@@ -6391,49 +6424,49 @@ msgstr "Ikony"
msgid "List of icon names"
msgstr "Lista nazw ikon"
#: gtk/gtkscale.c:646
#: gtk/gtkscale.c:744
msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
msgstr "Maksymalna liczba wyświetlanych cyfr dziesiętnych wartości"
#: gtk/gtkscale.c:653
#: gtk/gtkscale.c:751
msgid "Draw Value"
msgstr "Wyświetlanie wartości"
#: gtk/gtkscale.c:654
#: gtk/gtkscale.c:752
msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
msgstr ""
"Określa, czy obok suwaka powinna być wyświetlana w formie tekstu bieżąca "
"wartość"
#: gtk/gtkscale.c:660
#: gtk/gtkscale.c:758
msgid "Has Origin"
msgstr "Posiada początek"
#: gtk/gtkscale.c:661
#: gtk/gtkscale.c:759
msgid "Whether the scale has an origin"
msgstr "Określa, czy skala posiada początek"
#: gtk/gtkscale.c:667
#: gtk/gtkscale.c:765
msgid "Value Position"
msgstr "Pozycja wartości"
#: gtk/gtkscale.c:668
#: gtk/gtkscale.c:766
msgid "The position in which the current value is displayed"
msgstr "Pozycja, na której powinna być wyświetlana bieżąca wartość"
#: gtk/gtkscale.c:685
#: gtk/gtkscale.c:783
msgid "Slider Length"
msgstr "Długość suwaka"
#: gtk/gtkscale.c:686
#: gtk/gtkscale.c:784
msgid "Length of scale's slider"
msgstr "Długość suwaka skali"
#: gtk/gtkscale.c:692
#: gtk/gtkscale.c:798
msgid "Value spacing"
msgstr "Odstęp wartości"
#: gtk/gtkscale.c:693
#: gtk/gtkscale.c:799
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr "Odstęp między tekstem zawierającym wartość i obszarem suwaka"
......@@ -7614,7 +7647,8 @@ msgid "Whether this page needs attention"
msgstr "Określa, czy ta strona wymaga działania"
#: gtk/gtkstacksidebar.c:449 gtk/gtkstackswitcher.c:582
#: gtk/gtkstackswitcher.c:583
#: gtk/gtkstackswitcher.c:583 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232
#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
msgid "Stack"
msgstr "Stos"
......@@ -7652,11 +7686,11 @@ msgstr "Kontekst stylu nadrzędnego"
#: gtk/gtkstyleproperty.c:109
msgid "Property name"
msgstr "Nazwa własności"
msgstr "Nazwa właściwości"
#: gtk/gtkstyleproperty.c:110
msgid "The name of the property"
msgstr "Nazwa własności"
msgstr "Nazwa właściwości"
#: gtk/gtkstyleproperty.c:116
msgid "Value type"
......@@ -7670,10 +7704,6 @@ msgstr "Typ wartości zwracanej przez GtkStyleContext"
msgid "Whether the switch is on or off"
msgstr "Określa, czy przełącznik jest włączony lub wyłączony"
#: gtk/gtkswitch.c:910
msgid "State"
msgstr "Stan"
#: gtk/gtkswitch.c:911
msgid "The backend state"
msgstr "Stan mechanizmu"
......@@ -7823,9 +7853,9 @@ msgid ""
"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
msgstr ""
"Rozmiar czcionki jako współczynnik skali względem domyślnego rozmiaru "
"czcionki. Własność pozwala na automatyczne dostosowanie się do zmian motywów "
"itp., więc zalecane jest ustalanie rozmiaru właśnie przy jej użyciu. Pango "
"definiuje standardowo kilka wartości skalujących, takich jak "
"czcionki. Właściwość pozwala na automatyczne dostosowanie się do zmian "
"motywów itp., więc zalecane jest ustalanie rozmiaru właśnie przy jej użyciu. "
"Pango definiuje standardowo kilka wartości skalujących, takich jak "
"PANGO_SCALE_X_LARGE"
#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:838
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment