Commit 6c7fa8d2 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2004-12-17  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent e0963762
2004-12-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-12-17 Takeshi AIHANA <aihana@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
This diff is collapsed.
2004-12-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-12-17 Takeshi AIHANA <aihana@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-19 17:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 04:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -32,10 +32,8 @@ msgstr "File '%s' nuk përmban të dhëna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Hapja e figurës '%s' dështoi: shkaku nuk njihet, ndoshta file është i dëmtuar"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Hapja e figurës '%s' dështoi: shkaku nuk njihet, ndoshta file është i dëmtuar"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#, c-format
......@@ -87,8 +85,7 @@ msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file i figurës: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1383 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1512
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Ky variant i gdk-pixbuf nuk suporton ruajtjen e figurës në formatin: %s"
msgstr "Ky variant i gdk-pixbuf nuk suporton ruajtjen e figurës në formatin: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
......@@ -339,10 +336,8 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%d' nuk lejohet."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%d' nuk lejohet."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
msgid "The JPEG image format"
......@@ -403,8 +398,7 @@ msgstr "Figura e transformuar në PNG ka gjerësi apo lartësi zero."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""
"Numri i bit-eve për kanal të figurës së transformuar në PNG nuk është 8."
msgstr "Numri i bit-eve për kanal të figurës së transformuar në PNG nuk është 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
......@@ -444,8 +438,7 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Gabim fatal gjatë leximit të file PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Kyçet për segmentet e tekstit PNG duhet të kenë të paktën 1 dhe në maksimum "
"79 simbole."
......@@ -495,8 +488,7 @@ msgstr "Vlera më e madhe e ngjyrës në file PNM është tepër e madhe"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"I pamundur trajtimi i files PNM me vlera maksimum ngjyrash më të mëdha se 255"
msgstr "I pamundur trajtimi i files PNM me vlera maksimum ngjyrash më të mëdha se 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
msgid "Raw PNM image type is invalid"
......@@ -688,8 +680,7 @@ msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkimin e file XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
"Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XBM"
msgstr "Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
msgid "The XBM image format"
......@@ -725,8 +716,7 @@ msgstr "I pamundur leximi i hartës së ngjyrave XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1524
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
"Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XPM"
msgstr "Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1559
msgid "The XPM image format"
......@@ -919,7 +909,7 @@ msgstr "kalendari:week_start:0"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr ""
msgstr "etiketa e treguesit të ecurisë|%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
......@@ -1094,7 +1084,7 @@ msgstr "Zgjidh një file"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Tjetër..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
......@@ -1144,8 +1134,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1829
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr ""
"I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s pasi nuk është një kartelë."
msgstr "I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s pasi nuk është një kartelë."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1941
#, c-format
......@@ -1371,8 +1360,7 @@ msgstr "_Riemërto File"
#: gtk/gtkfilesel.c:1445
#, c-format
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgid "The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Emri i kartelës \"%s\" përmban simbole që nuk lejohen në emrat e files"
#: gtk/gtkfilesel.c:1447
......@@ -1788,8 +1776,7 @@ msgstr "E pamundur gjetja e file së figurës në pixmap_path: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3515
#, c-format
msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
msgstr ""
"Pozicioni i elementit pixmap: \"%s\" duhet të jetë absolut, %s, rreshti %d"
msgstr "Pozicioni i elementit pixmap: \"%s\" duhet të jetë absolut, %s, rreshti %d"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: gtk/gtkstock.c:286
......@@ -2226,8 +2213,3 @@ msgstr "Metodë Futjeje për X"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "E pamundur marrja e informacioneve për file '%s': %s"
#~ msgid "Could not find the path"
#~ msgstr "E pamundur gjetja e pozicionit"
#~ msgid "Input Methods"
#~ msgstr "Metodat e input"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment