Commit 273189fc authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent d51abaea
Pipeline #32029 failed with stages
in 5 minutes and 34 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 16:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-28 18:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-23 16:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-23 18:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -56,7 +56,7 @@ msgid "Cannot provide contents as %s"
msgstr "Nie można dostarczyć zawartości jako %s"
#: gdk/gdkdrop.c:110
msgid "Drag'n'drop from other applications is not supported."
msgid "Drag’n’drop from other applications is not supported."
msgstr "Przeciąganie z innych programów nie jest obsługiwane."
#: gdk/gdkdrop.c:143
......@@ -650,7 +650,7 @@ msgid "Ran out of buffer space (buffer size is fixed)"
msgstr "Skończyło się miejsce w buforze (rozmiar bufora jest stały)"
#: gdk/win32/gdkhdataoutputstream-win32.c:204
msgid "Can't transmute a single handle"
msgid "Cant transmute a single handle"
msgstr "Nie można przekształcić jednego uchwytu"
#: gdk/win32/gdkhdataoutputstream-win32.c:216
......@@ -880,15 +880,15 @@ msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:410 gtk/gtkwindow.c:8065
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:410 gtk/gtkwindow.c:8108
msgid "Minimize"
msgstr "Zminimalizuj"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:433 gtk/gtkwindow.c:8074
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:433 gtk/gtkwindow.c:8117
msgid "Maximize"
msgstr "Zmaksymalizuj"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:62 gtk/gtkheaderbar.c:433 gtk/gtkwindow.c:8031
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:62 gtk/gtkheaderbar.c:433 gtk/gtkwindow.c:8074
msgid "Restore"
msgstr "Przywróć"
......@@ -2091,8 +2091,8 @@ msgstr "Plik o tej nazwie już istnieje"
#: gtk/gtkmountoperation.c:543 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:657 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:660 gtk/gtkprintunixdialog.c:727
#: gtk/gtkwindow.c:10806 gtk/inspector/css-editor.c:201
#: gtk/inspector/recorder.c:817 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:49
#: gtk/gtkwindow.c:10848 gtk/inspector/css-editor.c:201
#: gtk/inspector/recorder.c:1017 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:49
#: gtk/ui/gtkassistant.ui:107 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:32
#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:26
msgid "_Cancel"
......@@ -2106,7 +2106,7 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:596 gtk/inspector/css-editor.c:202
#: gtk/inspector/recorder.c:818
#: gtk/inspector/recorder.c:1018
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
......@@ -2429,7 +2429,7 @@ msgstr "Utworzenie kontekstu OpenGL się nie powiodło"
msgid "Application menu"
msgstr "Menu programu"
#: gtk/gtkheaderbar.c:451 gtk/gtkwindow.c:8101
#: gtk/gtkheaderbar.c:451 gtk/gtkwindow.c:8144
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
......@@ -2566,7 +2566,7 @@ msgid "%d:%02d"
msgstr "%d∶%02d"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:817 gtk/gtkmessagedialog.c:835
#: gtk/gtkprintbackend.c:658 gtk/gtkwindow.c:10807
#: gtk/gtkprintbackend.c:658 gtk/gtkwindow.c:10849
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -2857,8 +2857,8 @@ msgid "This name is already taken"
msgstr "Ta nazwa jest już zajęta"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2675 gtk/inspector/actions.ui:40
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:35 gtk/inspector/object-tree.ui:82
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:179 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:468
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:35 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:179
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:468
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -3100,7 +3100,7 @@ msgstr "Najprawdopodobniej plik tymczasowy nie mógł zostać utworzony."
#. window
#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:236 gtk/gtkprintoperation-portal.c:546
#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:623 gtk/gtkprintunixdialog.c:3386
#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:615 gtk/gtkprintunixdialog.c:3386
msgid "Print"
msgstr "Wydruk"
......@@ -3433,24 +3433,24 @@ msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d%%"
#: gtk/gtkwindow.c:8049
#: gtk/gtkwindow.c:8092
msgid "Move"
msgstr "Przenieś"
#: gtk/gtkwindow.c:8057
#: gtk/gtkwindow.c:8100
msgid "Resize"
msgstr "Zmień rozmiar"
#: gtk/gtkwindow.c:8088
#: gtk/gtkwindow.c:8131
msgid "Always on Top"
msgstr "Zawsze na wierzchu"
#: gtk/gtkwindow.c:10794
#: gtk/gtkwindow.c:10836
#, c-format
msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
msgstr "Użyć Inspektora biblioteki GTK+?"
#: gtk/gtkwindow.c:10796
#: gtk/gtkwindow.c:10838
#, c-format
msgid ""
"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
......@@ -3461,7 +3461,7 @@ msgstr ""
"i modyfikowanie wnętrza programu GTK+. Jego użycie może spowodować awarię "
"lub uszkodzenie programu."
#: gtk/gtkwindow.c:10801
#: gtk/gtkwindow.c:10843
msgid "Don’t show this message again"
msgstr "Bez wyświetlania ponownie"
......@@ -3487,6 +3487,26 @@ msgstr "Wyłączone"
msgid "Parameter Type"
msgstr "Typ parametru"
#: gtk/inspector/controllers.c:131
msgctxt "event phase"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: gtk/inspector/controllers.c:132
msgctxt "event phase"
msgid "Capture"
msgstr "Przytrzymanie"
#: gtk/inspector/controllers.c:133
msgctxt "event phase"
msgid "Bubble"
msgstr "Bańka"
#: gtk/inspector/controllers.c:134
msgctxt "event phase"
msgid "Target"
msgstr "Cel"
#: gtk/inspector/css-editor.c:112
msgid "You can type here any CSS rule recognized by GTK+."
msgstr ""
......@@ -3521,7 +3541,7 @@ msgstr "Zapisuje bieżące reguły CSS"
msgid "ID"
msgstr "Identyfikator"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:61 gtk/inspector/object-tree.ui:114
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:61
msgid "Style Classes"
msgstr "Klasy stylu"
......@@ -3530,7 +3550,7 @@ msgid "CSS Property"
msgstr "Właściwość CSS"
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:118 gtk/inspector/prop-list.ui:46
#: gtk/inspector/recorder.ui:139 gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:284
#: gtk/inspector/recorder.ui:121 gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:284
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
......@@ -3602,31 +3622,11 @@ msgstr "Wersja API Vulkan"
msgid "Vulkan driver version"
msgstr "Wersja sterownika Vulkan"
#: gtk/inspector/gestures.c:129
msgctxt "event phase"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: gtk/inspector/gestures.c:130
msgctxt "event phase"
msgid "Capture"
msgstr "Przytrzymanie"
#: gtk/inspector/gestures.c:131
msgctxt "event phase"
msgid "Bubble"
msgstr "Bańka"
#: gtk/inspector/gestures.c:132
msgctxt "event phase"
msgid "Target"
msgstr "Cel"
#: gtk/inspector/menu.c:92
msgid "Unnamed section"
msgstr "Sekcja bez nazwy"
#: gtk/inspector/menu.ui:28 gtk/inspector/object-tree.ui:97
#: gtk/inspector/menu.ui:28
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
......@@ -3729,10 +3729,6 @@ msgstr "Jest najwyższego poziomu"
msgid "Child Visible"
msgstr "Element potomny jest widoczny"
#: gtk/inspector/object-tree.ui:67
msgid "Object"
msgstr "Obiekt"
#: gtk/inspector/prop-editor.c:679
#, c-format
msgid "Pointer: %p"
......@@ -3816,7 +3812,7 @@ msgstr "Motyw"
msgid "XSettings"
msgstr "XSettings"
#: gtk/inspector/prop-list.ui:30 gtk/inspector/recorder.ui:126
#: gtk/inspector/prop-list.ui:30 gtk/inspector/recorder.ui:108
msgid "Property"
msgstr "Właściwość"
......@@ -3832,7 +3828,7 @@ msgstr "Atrybut"
msgid "Defined At"
msgstr "Określone w"
#: gtk/inspector/recorder.c:785
#: gtk/inspector/recorder.c:988
#, c-format
msgid "Saving RenderNode failed"
msgstr "Zapisanie węzła rysowania się nie powiodło"
......@@ -4131,8 +4127,8 @@ msgid "Actions"
msgstr "Działania"
#: gtk/inspector/window.ui:373
msgid "Gestures"
msgstr "Gesty"
msgid "Controllers"
msgstr "Kontrolery"
#: gtk/inspector/window.ui:382
msgid "Magnifier"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment