Commit 04b36dab authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent cfe65a0d
......@@ -24,8 +24,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-master-po-properties-gl-77816____.merged\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-05 23:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-05 23:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-16 14:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-16 14:58+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
"Language: gl\n"
......@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "O aliñamento vertical do texto, desde 0 (superior) até 1 (inferior)."
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtkprogressbar.c:152
#: ../gtk/gtkrange.c:431
#: ../gtk/gtkrange.c:432
msgid "Inverted"
msgstr "Invertido"
......@@ -1871,7 +1871,7 @@ msgstr "Invertido"
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Inverter a dirección na que crece a barra de progreso"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkrange.c:423
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkrange.c:424
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:237 ../gtk/gtkspinbutton.c:316
msgid "Adjustment"
msgstr "Axuste"
......@@ -2430,113 +2430,141 @@ msgstr ""
"Indica se a aparencia do elemento de menú é como un elemento do menú de "
"opción"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:170
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:175 ../gtk/gtkcolorchooser.c:89
msgid "Use alpha"
msgstr "Usar alfa"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:171
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176
msgid "Whether to give the color an alpha value"
msgstr "Indica se debe dárselle ou non un valor alfa á cor"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:185 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:190 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:435 ../gtk/gtkprintjob.c:141
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:427 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:332
msgid "Title"
msgstr "Título"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:191
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "O título do diálogo de selección da cor"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202 ../gtk/gtkcolorsel.c:343
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:207 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "Current Color"
msgstr "Cor actual"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:208
msgid "The selected color"
msgstr "A cor seleccionada"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkcolorsel.c:350
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:222 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "Current Alpha"
msgstr "Alfa actual"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:223
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"O valor de opacidade actual (0 é completamente transparente; 65535 é "
"completamente opaco)"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:232
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:237
msgid "Current RGBA Color"
msgstr "Cor RGBA actual"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:233
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:238
msgid "The selected RGBA color"
msgstr "A cor RGBA seleccionada"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:321
#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:69
msgid "Color"
msgstr "core"
#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:70
msgid "Current color, as a GdkRGBA"
msgstr "Cor actual, como un GdkRGBA"
#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:90
msgid "Whether alpha should be shown"
msgstr "Indica se se debe mostrar o alfa"
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:234 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:666
msgid "Show editor"
msgstr "Mostrar editor"
#: ../gtk/gtkcolorscale.c:336
msgid "Scale type"
msgstr "Tipo de escala"
#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:589
msgid "RGBA Color"
msgstr "Cor RGBA"
#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:589
msgid "Color as RGBA"
msgstr "Core como RGBA"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Ten un control de opacidade"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Indica se o selector de cor pode permitir seleccionar a opacidade"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:328
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Has palette"
msgstr "Ten unha paleta"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Indica se se pode usar unha paleta"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:344
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347
msgid "The current color"
msgstr "A cor actual"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:351
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"O valor de opacidade actual (0 é completamente transparente, 65535 é "
"completamente opaco)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:365
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "Current RGBA"
msgstr "RGBA actual"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:366
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
msgid "The current RGBA color"
msgstr "A cor RGBA actual"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:136
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:140
msgid "Color Selection"
msgstr "Selección de cor"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:137
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:141
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "A selección de cor incorporada no diálogo."
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:143
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:147
msgid "OK Button"
msgstr "Botón Aceptar"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:144
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:148
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "O botón Aceptar do diálogo."
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:150
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:154
msgid "Cancel Button"
msgstr "Botón Cancelar"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:151
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:155
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "O botón Cancelar do diálogo."
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:157
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:161
msgid "Help Button"
msgstr "Botón Axuda"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:158
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:162
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "O botón Axuda do diálogo."
......@@ -5116,21 +5144,21 @@ msgstr "O elemento do menú de opción a cuxo grupo pertence este widget."
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "O botón de ferramenta de opción a cuxo grupo pertence este botón."
#: ../gtk/gtkrange.c:424
#: ../gtk/gtkrange.c:425
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "O GtkAdjustment que contén o valor actual deste intervalo de obxectos"
#: ../gtk/gtkrange.c:432
#: ../gtk/gtkrange.c:433
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr ""
"Inverter a dirección en que se move o control desprazábel para incrementar o "
"valor do intervalo"
#: ../gtk/gtkrange.c:439
#: ../gtk/gtkrange.c:440
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Sensibilidade de paso inferior"
#: ../gtk/gtkrange.c:440
#: ../gtk/gtkrange.c:441
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
......@@ -5138,11 +5166,11 @@ msgstr ""
"A política de sensibilidade para o paso que apunta ao lado máis baixo do "
"axuste"
#: ../gtk/gtkrange.c:448
#: ../gtk/gtkrange.c:449
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Sensibilidade do paso superior"
#: ../gtk/gtkrange.c:449
#: ../gtk/gtkrange.c:450
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
......@@ -5150,97 +5178,97 @@ msgstr ""
"A política de sensibilidade para o paso que apunta ao lado máis alto do "
"axuste"
#: ../gtk/gtkrange.c:466
#: ../gtk/gtkrange.c:467
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Mostrar nivel de recheo"
#: ../gtk/gtkrange.c:467
#: ../gtk/gtkrange.c:468
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr ""
"Indica se se debe mostrar o indicador gráfico de nivel de recheo mentres se "
"enche."
#: ../gtk/gtkrange.c:483
#: ../gtk/gtkrange.c:484
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Restrinxir ao nivel de recheo"
#: ../gtk/gtkrange.c:484
#: ../gtk/gtkrange.c:485
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "Indica se se debe restrinxir o bordo superior ao nivel de recheo."
#: ../gtk/gtkrange.c:499
#: ../gtk/gtkrange.c:500
msgid "Fill Level"
msgstr "Nivel de recheo"
#: ../gtk/gtkrange.c:500
#: ../gtk/gtkrange.c:501
msgid "The fill level."
msgstr "O nivel de recheo."
#: ../gtk/gtkrange.c:517
#: ../gtk/gtkrange.c:518
msgid "Round Digits"
msgstr "Díxitos"
#: ../gtk/gtkrange.c:518
#: ../gtk/gtkrange.c:519
msgid "The number of digits to round the value to."
msgstr "O número de páxinas do documento."
#: ../gtk/gtkrange.c:526 ../gtk/gtkswitch.c:970
#: ../gtk/gtkrange.c:527 ../gtk/gtkswitch.c:970
msgid "Slider Width"
msgstr "Largura do control desprazábel"
#: ../gtk/gtkrange.c:527
#: ../gtk/gtkrange.c:528
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Largura da barra de desprazamento ou do indicador de escala"
#: ../gtk/gtkrange.c:534
#: ../gtk/gtkrange.c:535
msgid "Trough Border"
msgstr "Bordo do canal"
#: ../gtk/gtkrange.c:535
#: ../gtk/gtkrange.c:536
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr ""
"Espazamento entre o indicador de escala ou os pasos e o bisel do canal "
"exterior"
#: ../gtk/gtkrange.c:542
#: ../gtk/gtkrange.c:543
msgid "Stepper Size"
msgstr "Tamaño do paso"
#: ../gtk/gtkrange.c:543
#: ../gtk/gtkrange.c:544
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Lonxitude dos botóns de paso nos extremos"
#: ../gtk/gtkrange.c:556
#: ../gtk/gtkrange.c:557
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Espazamento do paso"
#: ../gtk/gtkrange.c:557
#: ../gtk/gtkrange.c:558
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Espazamento entre os botóns de paso e o indicador de escala"
#: ../gtk/gtkrange.c:564
#: ../gtk/gtkrange.c:565
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "Desprazamento X da frecha"
#: ../gtk/gtkrange.c:565
#: ../gtk/gtkrange.c:566
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Até onde se move a frecha na dirección X cando se solta o botón"
#: ../gtk/gtkrange.c:572
#: ../gtk/gtkrange.c:573
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Desprazamento Y da frecha"
#: ../gtk/gtkrange.c:573
#: ../gtk/gtkrange.c:574
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Até onde se move a frecha na dirección Y cando se solta o botón"
#: ../gtk/gtkrange.c:589
#: ../gtk/gtkrange.c:590
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Canal baixo os pasos"
#: ../gtk/gtkrange.c:590
#: ../gtk/gtkrange.c:591
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......@@ -5248,11 +5276,11 @@ msgstr ""
"Indica se se debuxa para toda a lonxitude do intervalo ou se exclúe os pasos "
"e o espazamento"
#: ../gtk/gtkrange.c:603
#: ../gtk/gtkrange.c:604
msgid "Arrow scaling"
msgstr "Escalado de frecha"
#: ../gtk/gtkrange.c:604
#: ../gtk/gtkrange.c:605
msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
msgstr "O escalado da frecha con atención ao tamaño do botón de desprazamento"
......
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-master-po-gl-77922___.merged\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-05 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-05 23:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-16 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-16 14:30+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
"Language: gl\n"
......@@ -704,8 +704,8 @@ msgstr "Esquecer asociación"
msgid "Show other applications"
msgstr "Mostrar outros aplicativos"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:576 ../gtk/gtkcolorseldialog.c:199
#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:176
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:576 ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:127
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:203 ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:176
msgid "_Select"
msgstr "_Seleccionar"
......@@ -898,11 +898,276 @@ msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkcolorbutton.c:485
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:192 ../gtk/gtkcolorbutton.c:461
msgid "Pick a Color"
msgstr "Seleccione unha cor"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:423
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:136
msgid "Select a Color"
msgstr "Seleccionar unha cor"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:283
#, c-format
msgid "Red %d%%, Green %d%%, Blue %d%%, Alpha %d%%"
msgstr "Vermello %d%%, verde %d%%, Azul %d%%, Alfa %d%%"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:289
#, c-format
msgid "Red %d%%, Green %d%%, Blue %d%%"
msgstr "Vermello %d%%, Verde %d%%, Azul %d%%"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:340
#, c-format
msgid "Color: %s"
msgstr "Col: %s"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:411
msgctxt "Color name"
msgid "Light Scarlet Red"
msgstr "Vermello escarlata claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:412
msgctxt "Color name"
msgid "Scarlet Red"
msgstr "Vermello escarlata"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:413
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Scarlet Red"
msgstr "Vermello escarlata escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:414
msgctxt "Color name"
msgid "Light Orange"
msgstr "Laranxa claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:415
msgctxt "Color name"
msgid "Orange"
msgstr "Laranxa"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:416
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Orange"
msgstr "Laranxa escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:417
msgctxt "Color name"
msgid "Light Butter"
msgstr "Manteiga claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:418
msgctxt "Color name"
msgid "Butter"
msgstr "Manteiga"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:419
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Butter"
msgstr "Manteiga escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:420
msgctxt "Color name"
msgid "Light Chameleon"
msgstr "Camaleón claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:421
msgctxt "Color name"
msgid "Chameleon"
msgstr "Camaleón"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:422
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Chameleon"
msgstr "Camaleón escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:423
msgctxt "Color name"
msgid "Light Sky Blue"
msgstr "Axul ceo claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:424
msgctxt "Color name"
msgid "Sky Blue"
msgstr "Azul ceo"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:425
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Sky Blue"
msgstr "Azul ceo escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:426
msgctxt "Color name"
msgid "Light Plum"
msgstr "Cirola claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:427
msgctxt "Color name"
msgid "Plum"
msgstr "Cirola"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:428
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Plum"
msgstr "Cirola escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:429
msgctxt "Color name"
msgid "Light Chocolate"
msgstr "Chocolate claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:430
msgctxt "Color name"
msgid "Chocolate"
msgstr "Chocolate"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:431
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Chocolate"
msgstr "Chocolate escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:432
msgctxt "Color name"
msgid "Light Aluminum 1"
msgstr "Aluminio claro 1"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:433
msgctxt "Color name"
msgid "Aluminum 1"
msgstr "Aluminio 1"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:434
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Aluminum 1"
msgstr "Aluminio escuro 1"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:435
msgctxt "Color name"
msgid "Light Aluminum 2"
msgstr "Aluminio claro 2"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:436
msgctxt "Color name"
msgid "Aluminum 2"
msgstr "Aluminio 2"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:437
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Aluminum 2"
msgstr "Aluminio claro 2"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:451
msgctxt "Color name"
msgid "Black"
msgstr "Negro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:452
msgctxt "Color name"
msgid "Very Dark Gray"
msgstr "Gris moi escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:453
msgctxt "Color name"
msgid "Darker Gray"
msgstr "Gris moi escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:454
msgctxt "Color name"
msgid "Dark Gray"
msgstr "Gris escuro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:455
msgctxt "Color name"
msgid "Medium Gray"
msgstr "Gris medio"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:456
msgctxt "Color name"
msgid "Light Gray"
msgstr "Gris claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:457
msgctxt "Color name"
msgid "Lighter Gray"
msgstr "Gris moi claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:458
msgctxt "Color name"
msgid "Very Light Gray"
msgstr "Gris moi claro"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:459
msgctxt "Color name"
msgid "White"
msgstr "Branco"
#. translators: label for the custom section in the color chooser
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:508
msgid "Custom"
msgstr "Personalizado"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:515
msgid "Create custom color"
msgstr "Crear cor personalizado"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:534
#, c-format
msgid "Custom color %d: %s"
msgstr "Cor personalizado %d: %s"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:412
msgid "Color Name"
msgstr "Nome da cor"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:457
msgctxt "Color channel"
msgid "Saturation"
msgstr "Saturación"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:463
msgctxt "Color channel"
msgid "Value"
msgstr "Valor"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:471
msgctxt "Color channel"
msgid "S"
msgstr "S"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:473
msgctxt "Color channel"
msgid "V"
msgstr "V"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:481 ../gtk/gtkcolorscale.c:297
msgctxt "Color channel"
msgid "Hue"
msgstr "Ton"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:488
msgctxt "Color channel"
msgid "H"
msgstr "H"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:496 ../gtk/gtkcolorscale.c:299
msgctxt "Color channel"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../gtk/gtkcoloreditor.c:503
msgctxt "Color channel"
msgid "A"
msgstr "A"
#: ../gtk/gtkcolorplane.c:393
msgid "Color Plane"
msgstr "Plano de cor"
#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:423
msgid "_Customize"
msgstr "_Personalizar"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:426
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -910,7 +1175,7 @@ msgstr ""
"Seleccione a cor que desexa desde o anel exterior. Seleccione a escuridade "
"ou luminosidade usando o triángulo interior."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:449
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:452
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -918,67 +1183,67 @@ msgstr ""
"Prema no contagotas, logo prema sobre calquera cor que haxa na súa pantalla "
"para seleccionala."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:459
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "_Hue:"
msgstr "_Matiz:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:460
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:463
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Posición na roda de cores."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:462
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Saturación:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:463
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Intensidade da cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:464
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
msgid "_Value:"
msgstr "_Valor:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:465
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Brillo da cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:466
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
msgid "_Red:"
msgstr "_Vermello:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:467
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Cantidade de luz vermella na cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:468
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
msgid "_Green:"
msgstr "_Verde:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:469
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:472
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Cantidade de luz verde na cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:470
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:473
msgid "_Blue:"
msgstr "_Azul:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:471
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:474
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Cantidade de luz azul na cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:474
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:477
msgid "Op_acity:"
msgstr "Op_acidade:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:482 ../gtk/gtkcolorsel.c:492
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:485 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:495
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Transparencia da cor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:499
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:502
msgid "Color _name:"
msgstr "_Nome da cor:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:514
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:517
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -986,15 +1251,15 @@ msgstr ""
"Nesta entrada pode escribir un valor de cor en estilo HTML hexadecimal, ou "
"simplemente un nome de cor como «orange»."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:546
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:549
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:576
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:579
msgid "Color Wheel"
msgstr "Roda de cor"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1070
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1073
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -1005,7 +1270,7 @@ msgstr ""
"seleccionar esta cor como actual arrastrándoa até a outra cor ao longo da "
"mostra."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1076
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1079
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -1013,7 +1278,7 @@ msgstr ""
"A cor que escolleu. Pode arrastrar esta cor a unha entrada da paleta e "
"gardala para usala no futuro."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1082
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1085
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now."
......@@ -1021,15 +1286,15 @@ msgstr ""
"A cor seleccionada anteriormente, para comparar coa cor que seleccionou "
"agora."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1086
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1089